Ukmergės kovų menų naujienos, kikboksas, dziudo, karatė
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Vie­na di­džiau­sių ra­jo­ne mo­ky­mo įstai­gų – Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­la – nau­juo­sius moks­lo me­tus pa­si­tin­ka siū­ly­da­ma jau­niems žmo­nėms nau­jo­vių ir kvie­čia juos mo­ky­tis. No­rin­tie­ji įsto­ti tu­rė­tų su­skub­ti – do­ku­men­tai pri­ima­mi iki rug­sė­jo pir­mos die­nos.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Apie mo­ki­nių pri­ėmi­mo są­ly­gas, siū­lo­mas spe­cia­ly­bes ir sa­vi­raiš­kos ga­li­my­bes bei mo­kyk­los ben­druo­me­nės veik­lą pa­pa­sa­ko­jo di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas ug­dy­mui Ri­man­tas Jan­kū­nas. Anot pe­da­go­go, džiu­gu, jog kas­met jų mo­kyk­lo­je su­lau­kia­ma veik­lių, ta­len­tin­gų, la­vin­tis pro­fe­si­nė­je sri­ty­je no­rin­čių jau­nų žmo­nių. Kiek­vie­ną ru­de­nį pri­ima­ma apie 400 nau­jų mo­ki­nių. Ti­ki­ma­si, kad gau­siu jų bū­riu įstai­ga pa­si­pil­dys ir šiais moks­lo me­tais.

 

Dėl sa­vai­tės pra­džio­je pa­skelb­tos gri­po epi­de­mi­jos nuo tre­čia­die­nio lai­ki­nai už­da­ry­tos vi­sos Uk­mer­gės mies­to mo­kyk­los. Kai ku­rio­se iš jų ser­ga be­veik pu­sė mo­ki­nių. Uk­mer­gė­je dar ne­bū­ta to­kio at­ve­jo, kad dėl gri­po vie­nu me­tu pa­mo­kos bū­tų nu­trauk­tos vi­so­se mo­kyk­lo­se.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Šią sa­vai­tę gri­po re­kor­di­nin­kais ta­po Už­upio vi­du­ri­nė­ mo­kyk­la. Jo­je pa­mo­kų dėl li­gos ne­lan­kė 46 proc. mo­ki­nių, la­bai pras­ta si­tu­a­ci­ja ir Duks­ty­nos pa­grin­di­nė­je, kur su­sir­go 40 proc. vai­kų. Dau­giau nei treč­da­lis mo­ki­nių su­ne­ga­la­vo ir abie­jo­se gim­na­zi­jo­se bei Se­na­mies­čio pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Pa­mo­kos mies­to mo­kyk­lo­se ne­vyks šią sa­vai­tę.

 

 

Epi­de­mi­jos me­tu re­ko­men­duo­ja­ma dė­vė­ti vien­kar­ti­nes me­di­ci­ni­nes kau­kes.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Uk­mer­gės li­go­ni­nė­je au­di­to­riai aiš­kin­sis, kas kal­tas dėl tra­giš­kai pa­si­bai­gu­sio gim­dy­mo. Bir­že­lio pa­bai­go­je gim­dy­vei at­li­kus nu­skaus­mi­ni­mo pro­ce­dū­rą, ją iš­ti­ko ko­ma. Jau­nos mo­ters ar­ti­mie­ji įsi­ti­ki­nę, kad tokia pro­ce­dū­ros baig­tis – gy­dy­to­jo anes­te­zio­lo­go kal­tė.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gimdymas ligoninėje baigėsi koma.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ve­ro­ni­ka Al­do­na Ka­se­lie­nė pa­skam­bi­nu­si į re­dak­ci­ją ne­tram­dė aša­rų. Mo­te­ris pa­sa­ko­jo apie sa­vo jaus­mus, pa­tir­tus ra­dus iš­nie­kin­tą sū­naus ka­pą.

Rug­sė­jo pra­džio­je Duks­ty­nos ka­pi­nė­se esan­ti ka­pa­vie­tė ras­ta ap­vog­ta – nuo jos nuim­ti ak­me­ni­niai bor­te­liai.

Mo­te­ris pa­sa­ko­jo sū­naus ne­te­ku­si šį pa­va­sa­rį. Jam tuo­met te­bu­vo 40 me­tų...

Li­na SUKACKIENĖ

 

Jei Mei­lė ir Die­vas mo­te­riai sky­rė lai­mę bū­ti mo­ti­na, jai Mo­ti­nos die­na – kiek­vie­na die­na gy­ve­ni­me, kol že­me vaikš­to ji ir jos vai­kai.

As­ta KROGERTIENĖ

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

 

Lie­pos 16 d. apie 18 val. ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to bu­dė­to­jai su­lau­kė skam­bu­čio, kad ras­ta pa­si­me­tu­si mer­gai­tė. Apie tai pra­ne­šė vie­na mies­to gy­ven­to­ja. Ji pa­pa­sa­ko­jo, jog prie jos pri­ėju­si maž­daug 5–6 me­tų mer­gai­tė verkš­len­da­ma pra­šė pa­dė­ti su­ras­ti sa­vo na­mus.

Mo­te­rų die­na va­di­na­ma ko­vo 8-oji lai­ko­ma vie­na pel­nin­giau­sių die­nų gė­lių par­da­vė­jams. Sa­vo mo­te­ris ir ko­le­ges tą­dien sku­ban­tys svei­kin­ti vy­rai įsi­ti­ki­nę: dė­me­sio ir gra­žių žo­džių joms nie­ka­da ne­bū­na per daug.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Veik­lios mo­te­rys iš Tau­jė­nų ne­se­niai įkū­rė mo­te­rų klu­bą „Fe­ri­dė“. Jo įkū­rė­jos pra­ėju­sią sa­vai­tę bi­čiu­lius pa­kvie­tė į pir­mą­jį klu­bo ren­gi­nį.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ren­gi­nio me­tu bu­vo pri­sta­ty­ta Rū­tos Bu­ge­nie­nės ro­ži­nių suk­ne­lių ko­lek­ci­ja.

Ant­ra­die­nis bu­vo ypa­tin­gas – su Ko­vo 8-ąją sim­bo­li­zuo­jan­čio­mis tul­pė­mis ir Už­ga­vė­nių per­so­na­žais. Šios dvi šven­tės su­tam­pa ga­na re­tai. Ar jos tar­pu­sa­vy­je de­ra – keb­lus klau­si­mas, mat lieps­no­se de­gi­na­mos Mo­rės la­biau pri­me­na dai­lias mo­te­riš­kes...

 

 

As­tos Kro­ger­tie­nės nuotr. Tik kar­tą me­tuo­se vie­toj įspė­ji­mų ar bau­dų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vai­ruo­to­joms do­va­no­ja gė­les.

Mo­liū­gas – dau­ge­lio dar­ži­nin­kų mėgs­ta­ma dar­žo­vė. Ta­čiau ne vi­siems pa­si­se­ka už­au­gin­ti to­kius mil­ži­nus, ko­kie už­de­rė­jo Vep­rių mies­te­ly­je gy­ve­nan­čio Sta­sio Va­lei­kos dar­že. Di­džiau­sią, 47 ki­log­ra­mus sve­rian­tį, iš lys­vės net ri­den­ti rei­kė­jo.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Autorės nuotr. Mil­ži­nais mo­liū­gais la­biau­siai džiau­gia­si S. Va­lei­kos anū­kė­lė Ga­bi­ja.

Puslapis 959 iš 1058

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Aistra

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų