Ukmergės krepšinio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Va­sa­rio 26 d. nuo ap­si­me­tė­lių nu­ken­tė­jo gar­baus am­žiaus uk­mer­giš­kė.

Apie 13 val. Anykš­čių gat­vės gy­ven­to­ja 92 me­tų V. M. ėjo į na­mus. Stai­ga prie jos pri­sig­re­ti­no dvi mo­te­riš­kės.

Pir­miau­siai jos pa­si­tei­ra­vo, kur ir su kuo se­no­lė gy­ve­na. Vė­liau ėmė kal­bė­ti apie Vo­kie­ti­ją, lai­do­tu­ves... Taip kar­tu mo­te­rys at­ėjo į V. M. na­mus ir iš se­nu­tės iš­vi­lio­jo 200 li­tų. Vieš­nioms pa­si­ša­li­nus su­pra­tu­si, kad ją ap­ga­vo, ne­tru­kus pen­si­nin­kė pa­skam­bi­no į po­li­ci­ją.

Ap­leis­tų so­dų skly­pų sa­vi­nin­kų lau­kia ne­ma­lo­nu­mai. So­dų skly­pe­lių daug me­tų ne­pri­žiū­rin­čius as­me­nis pra­dė­ta baus­ti. Že­mėt­var­ki­nin­kai pa­tik­ri­no vie­nos so­dų ben­dri­jos ap­si­lei­dė­lius ir sky­rė jiems pi­ni­gi­nes bau­das. To­kių griež­tų sank­ci­jų mū­sų ra­jo­ne im­ta­si pir­mą kar­tą.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Sodų sklypus tvarko anaiptol ne visi.

Ukmergės nestacionarių socialinių paslaugų centras su šventomis Kalėdomis pasveikino paslaugas šiame centre gaunančius klientus. Prieš šventes su lauknešėliais buvo aplankytos 76 šeimos.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Vaikus lankė Nestacionarių socialinių paslaugų centro Kalėdų Senelis.

Ne­įpras­ti šios va­sa­ros karš­čiai ir liū­tys di­di­na van­dens tel­ki­nių už­tar­šą. Ta­čiau su­ži­no­ti, ar mau­dy­tis Uk­mer­gės ra­jo­ne sau­gu, mau­dy­nių mė­gė­jams nė­ra kaip. Mat van­dens ko­ky­bės ty­ri­mai pas mus jau se­no­kai ne­at­lie­ka­mi.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gelbėjantis nuo alinančio karščio, apie vandens kokybę galvoti nėra kada.

Apie sau­gų eis­mą ir suk­čių pin­kles sa­vo pa­ra­pi­jie­čius Uk­mer­gės de­ka­na­to dva­si­nin­kai nuo šiol įspės iš baž­ny­čių sa­kyk­lų. Šia te­ma pra­ėju­sią sa­vai­tę dis­ku­ta­vo pro­jek­to„Sau­go­ki­me vie­ni ki­tus ke­ly­je“ da­ly­viai.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­na­ičio nuotr. Į ko­le­gas krei­pė­si Po­li­ci­jos ka­pe­lio­nas ku­ni­gas To­mas Kar­klys.

Tre­čia­die­nį vy­ku­sia­me ne­ei­li­nia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je bu­vo pa­tvir­tin­tas Mies­to ben­dra­sis pla­nas ir pra­neš­ta ne­links­ma ži­nia – ten­ka už­da­ry­ti vie­nos ra­jo­no mo­kyk­los kai­me esan­tį pra­di­nio ug­dy­mo sky­rių.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Lina SUKACKIENĖ

Apsilankius poliklinikoje visad atkreipdavau dėmesį į eilę prie procedūrinio kabineto. Nuo pat ankstyvo ryto žmonės čia laukia savo eilės, kad duotų kraujo tyrimams ar jiems būtų suleisti paskirti vaistai.

Taip jau atsitiko, kad į eilę atsistojau ir aš. Bendrauti su čia dirbančiomis slaugytojomis teko visą savaitę. Kol vaistai lašėjo, galėjau ne tik atlikti procedūras, bet ir stebėti jų darbą.

Praėjusį penktadienį straipsnyje „Pagalbos šauksmo medikai neišgirdo“ rašėme, kad Ukmergės ligoninės gydytojai nesuteikė pagalbos jos prašiusiam vyriškiui. Parvežtas namo žmogus mirė ant savo namo slenksčio. Nors medikai neigia, kad vyras pats buvo atvykęs į priėmimo skyrių, jį lydėjęs giminaitis pasakoja kitaip.

 

Ligita JUODVALKIENĖ

Dėl bal­dų ga­min­to­jais ap­si­me­tan­čių suk­čių ap­ga­vys­čių į po­li­ci­ją sa­vait­ga­lį krei­pė­si dvi gy­ven­to­jos.

S. B. pa­sa­ko­jo sau­sio 7 d. laik­raš­ty­je ra­du­si skel­bi­mą ir už­si­sa­kiu­si prieš­kam­ba­rio bal­dų kom­plek­tą. Mo­te­ris tei­gia su­mo­kė­ju­si 350 li­tų avan­są. Ta­čiau, anot jos, nu­sta­ty­tu lai­ku nie­kas jo­kių bal­dų ne­pri­sta­tė ir ne­grą­ži­no jai pi­ni­gų.

Už ypa­tin­gus veik­los re­zul­ta­tus Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos dar­buo­to­jams kas­met ski­ria­mos ge­riau­sio bib­lio­te­ki­nin­ko no­mi­na­ci­jos. Tre­čia­die­nį jos iš­da­lin­tos Dai­na­vos, Žel­vos ir Pet­ro­nių pa­da­li­nių bib­lio­te­ki­nin­kėms.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr.Ge­riau­sios bib­lio­te­ki­nin­kės (iš kai­rės): Re­gi­na Zim­blie­nė, Dan­guo­lė Ga­bi­nai­tie­nė ir Lo­li­ta Gri­či­nie­nė.

Puslapis 561 iš 567

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ukmergėje pastebėta meška, ar dėl to bijosite eiti grybauti?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų