Būkite budrūs – miškuose tyko erkės

Me­di­kai įspė­ja: po va­sa­riš­kų iš­ky­lų gam­to­je bū­ti­na ap­si­žiū­rė­ti sa­vo kū­ną ir įsi­ti­kin­ti, ar na­mo ne­par­si­ne­šė­te klas­tin­gų li­gų su­kė­lė­jos – er­kės. Ją ap­ti­kus ir iš­trau­kus sa­vo svei­ka­tą aky­liau rei­kia ste­bė­ti dar bent ke­lias sa­vai­tes, o pa­ju­tus ne­ga­la­vi­mus – kreip­tis į me­di­kus.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Vie­ni iš er­kių pla­ti­na­mų li­gų kal­ti­nin­kų – gy­vū­nai.


 

Vil­niaus vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Uk­mer­gės sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Vi­ta­li­ja Mo­tie­jū­nie­nė pa­tei­kia su­sir­gi­mų mū­sų ra­jo­ne Lai­mo li­ga sta­tis­ti­ką. To­kių at­ve­jų šie­met vos dau­giau nei per pus­me­tį už­fik­suo­ta 21. Per­nai per vi­sus me­tus nu­sta­ty­ti 34 li­gos at­ve­jai. „Aki­vaiz­du kad su­sir­gi­mų per vi­sus me­tus šie­met bus dau­giau“, – įsi­ti­ki­nu­si spe­cia­lis­tė.

Iš­duos dė­mė

Lai­mo li­gą su­ke­lia bak­te­ri­jos bo­re­li­jos. Nuo šios li­gos skie­pų nė­ra, ta­čiau ir pa­ti li­ga nė­ra itin sun­ki. Ypač jei pra­de­da­ma gy­dy­ti pir­mo­je sta­di­jo­je. Pa­grin­di­nis po­žy­mis, duo­dan­tis ži­nią, kad jums įkan­du­si er­kė bu­vo už­si­krė­tu­si, – di­de­lė rau­do­na dė­mė įkan­di­mo vie­to­je.

Žmo­nės ne­re­tai klys­ta ma­ny­da­mi, kad iš­trau­kus er­kę li­ku­si raus­va dė­mė jau reiš­kia li­gą. To­kia dė­me­lė po vabz­džio įkan­di­mo tė­ra nor­ma­li aler­gi­nė re­ak­ci­ja, ly­giai, kaip ir įkan­dus uo­dui.

Jei su­sir­go­te Lai­mo li­ga, įkąs­ta vie­ta pra­dės rau­do­nuo­ti ge­ro­kai vė­liau – ne ma­žiau kaip po 21 die­nos. Jei ta­da pa­ma­ty­si­te rau­do­ną vis di­dė­jan­čią dė­mę, V. Mo­tie­jū­nie­nė pri­me­na – sku­bė­ki­te pas šei­mos gy­dy­to­ją. Jis pa­skirs gy­dy­mą an­ti­bio­ti­kais, o šie jau at­liks sa­vo dar­bą ir įveiks bak­te­ri­jas.

Ta­čiau bū­ti­na pri­si­min­ti – už­si­krė­tus Lai­mo li­ga va­di­na­mo­ji rau­do­nė pa­si­reiš­kia ve vi­sa­da. Nu­sta­ty­ta, kad 5 proc. iš vi­sų li­go­nių dė­mė ne­at­si­ra­do. Tuo­met li­ga maž­daug po tri­jų sa­vai­čių ga­li pa­si­reikš­ti sil­pnu­mu, karš­čia­vi­mu, gal­vos svai­gi­mu. Pa­ta­ria­ma ne­nu­mo­ti ran­ka į sa­vo svei­ka­tą ir bū­ti­nai kreip­tis į šei­mos gy­dy­to­ją. „Bū­ti­nai pa­sa­ky­ki­te, kad jums bu­vo įkan­du­si er­kė. Gy­dy­to­jas pa­skirs ty­ri­mus, o jei pa­aiš­kės, kad er­kės bū­ta už­si­krė­tu­sios, – pa­skirs gy­dymą“, – sa­ko V. Mo­tie­jū­nie­nė.

Jei žmo­gus gau­na tin­ka­mą gy­dy­mą pir­mo­je sta­di­jo­je – dvi sa­vai­tes ge­ria an­ti­bio­ti­kus, bak­te­ri­jos, su­kė­lu­sios odos už­de­gi­mą, su­nai­ki­na­mos, ir jis ga­li bū­ti ra­mus, kad li­ga į an­trą ar tre­čią sta­di­ją ne­per­eis.

Gy­dy­to­ja pri­me­na, kad vos įsi­siur­bu­si Lai­mo li­gą ne­šio­jan­ti er­kė šio už­kra­to ga­li ir ne­spė­ti per­duo­ti. Te­rei­kia ją iš­trauk­ti. Gam­to­je kas po­rą va­lan­dų pa­tar­ti­na ap­si­žiū­rė­ti kū­ną, o jei er­kė jau įsi­siur­bė – kuo sku­biau ją iš­trauk­ti.

Pa­dės skie­pai

Ki­ta – ge­ro­kai klas­tin­ges­nė ir sun­kes­nė er­kių pla­ti­na­ma li­ga – er­ki­nis en­ce­fa­li­tas. Tai vi­ru­si­nė sme­ge­nų in­fek­ci­ja. Er­ki­nio en­ce­fa­li­to vi­ru­sas ap­tin­ka­mas kai ku­rių žin­duo­lių krau­jy­je ir žmo­gui per­duo­da­mas per er­kes.

As­muo, už­krės­tas vi­ru­su, pra­ėjus 5 die­noms po er­kės įkan­di­mo, ga­li pa­jus­ti pa­na­šius į gri­po simp­to­mus: gal­vos skaus­mą, ne­di­de­lį karš­čia­vi­mą, kū­no skaus­mus. Simp­to­mai trun­ka apie sa­vai­tę. Po to dau­gu­ma žmo­nių pa­si­jun­ta ge­riau, bet po sa­vai­tės ne­re­tai vėl pa­ky­la kū­no tem­pe­ra­tū­ra, at­si­ran­da stip­rus gal­vos skaus­mas, vė­mi­mas, gal­vos svai­gi­mas, pu­siau­svy­ros, są­mo­nės su­tri­ki­mų. At­si­ra­dus šiems po­žy­miams rei­kia ne­del­siant kreip­tis į gy­dy­to­ją.

Er­ki­niu en­ce­fa­li­tu Lie­tu­vo­je per­nai už­si­krė­tė 495 as­me­nys. Mū­sų ra­jo­ne šie­met ne­nu­sta­ty­tas nė vie­nas, o per­nai – 4 to­kie at­ve­jai.

Šią li­gą ne­šio­jan­ti er­kė sa­vo au­ką už­kre­čia vos įkan­du­si. Nuo er­ki­nio en­ce­fa­li­to gelbs­ti skie­pai. Da­bar tik­rai ne­vė­lu pa­si­skie­py­ti. Tam bū­ti­na ap­si­lan­ky­ti pas šei­mos gy­dy­to­ją.

Kaip ro­do me­di­kų sta­tis­ti­ka, treč­da­lis žmo­nių, per­sir­gu­sių šia li­ga, ne­vi­siš­kai pa­sveiks­ta. Daž­niau­si lie­ka­mie­ji reiš­ki­niai: ne­ga­lė­ji­mas su­si­kaup­ti, mie­go su­tri­ki­mai, nuo­la­ti­niai gal­vos skaus­mai, pa­di­dė­jęs jaut­ru­mas, el­ge­sio po­ky­čiai. Re­čiau – pa­ra­ly­žius.

Ša­lies drau­di­mo ben­dro­vės ra­gi­na nuo šios li­gos ne tik pa­si­skie­py­ti, bet ir ap­si­draus­ti.

***

Re­ko­men­duo­jama miš­ke vil­kė­ti švie­sių spal­vų dra­bu­žiais: ant jų ge­riau ma­to­si tam­sios er­kės. Vir­šu­ti­niai dra­bu­žiai tu­rė­tų bū­ti il­go­mis ran­ko­vė­mis, kel­nių kleš­nių apa­čia ir ran­ko­ga­liai tu­rė­tų bū­ti pri­glu­dę. Gal­vą ap­si­riš­ti ska­re­le ar­ba už­si­dė­ti ke­pu­rę.

***

Er­kes at­bai­dan­čiais che­mi­niais pre­pa­ra­tais – re­pe­len­tais api­purkš­ki­te vei­dą, kak­lą, plaš­ta­kas bei dra­bu­žius. At­kreip­ki­te dė­me­sį, kiek lai­ko pa­si­rink­to­ji prie­mo­nė yra efek­ty­vi, ir prireikus, pa­si­nau­do­ki­te ja dar kar­tą. Jei er­kė vis dėl­to įsi­siur­bė, švel­niai su­im­ki­te ją ir iš lė­to su­ki­te prieš laik­ro­džio ro­dyk­lę, kol iš­lįs. Jei kū­ne li­ko jos gal­vu­tė, ją ga­li­te at­sar­giai iš­trauk­ti dez­in­fe­kuo­ta ada­ta. Ta­čiau, nau­jau­siais duo­me­ni­mis, ne­re­ko­men­duo­jama jos pa­pil­do­mai ­trauk­ti – ne­gy­vos er­kės gal­vu­tė ne­tru­kus pa­si­ša­lins pa­ti.

Apie mė­ne­sį bū­ti­na ste­bė­ti sa­vo sa­vi­jau­tą ir at­si­ra­dus pir­mie­siems į gri­pą pa­na­šiems po­žy­miams kreip­tis į šei­mos gy­dy­to­ją.

***

Es­ti­ja, Slo­vė­ni­ja, Lat­vi­ja, Lie­tu­va – Eu­ro­pos ša­lys, re­gist­ruo­jan­čios di­džiau­sius ser­ga­mu­mus er­ki­niu en­ce­fa­li­tu.

Aust­ri­jo­je ser­ga­mu­mas er­ki­niu en­ce­fa­li­tu bu­vo ne­pa­pras­tai di­de­lis, ta­čiau čia pri­va­lo­mas skie­pi­ji­mas. Skie­pi­ja­si be­veik 90 proc. vi­sos ša­lies po­pu­lia­ci­jos, skie­pus gau­na vi­si vai­kai nuo vie­ne­rių me­tų am­žiaus.

***

Er­kėms pa­kan­ka vos kar­tą me­tuo­se pa­si­mai­tin­ti šil­tak­rau­jo gy­vū­no ar žmo­gaus krau­ju. Di­dži­ą­ją sa­vo gy­ve­ni­mo da­lį jos pra­tū­no po miš­ko pa­klo­te. Vie­nin­te­lis jų prie­šas – saus­ra. Tuo­met jos ar­ba žūs­ta, ar­ba trau­kia­si, kur ga­una drėg­mės.

Di­džiau­si už­si­krė­tu­sių er­kių pli­ti­mo kal­ti­nin­kai – lau­ki­niai gy­vū­nai: kiš­kiai, la­pės, brie­džiai, smul­kūs grau­ži­kai.

Jei­gu įsi­siur­bia, tar­ki­me, 10 er­kių, ir nors vie­na iš jų bus in­fe­kuo­ta – vi­sos gaus tą vi­ru­są, pa­si­mai­ti­nu­sios kris že­mėn vys­ty­tis to­liau, o po to lauk­ti sa­vo nau­jos au­kos. Jei­gu er­kių pa­te­lė bu­vo in­fe­kuo­ta en­ce­fa­li­to vi­ru­su, tai be­veik ket­vir­tis jos pa­dė­tų kiau­ši­nė­lių jau bus su vi­ru­su.

***

Ne vi­sos er­kės yra li­gų per­ne­šė­jos: 14 proc. yra už­si­kė­tu­sių Lai­mo li­ga ir ne dau­giau nei 1 proc. – er­ki­niu en­ce­fa­li­tu.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ukmergėje pastebėta meška, ar dėl to bijosite eiti grybauti?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų