Pašilės girininkija tapo „Baltijos miškų“ sostine

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Pa­ši­lės gi­ri­nin­ki­jo­je, Bu­ge­nė­lių miš­ke vy­ko an­trą kar­tą ša­ly­je su­reng­ta tarp­tau­ti­nė pa­ro­da „Bal­ti­jos miš­kai 2013“. Pa­ro­da vy­ko po at­vi­ru dan­gu­mi, eks­po­na­tai – su miš­ki­nin­kys­te su­si­ju­si tech­ni­ka – burz­gė apie 6 hek­ta­rų plo­te.

Au­to­rės ir Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Parodą apžiūrėjo rajono meras Vydas Paknys (viduryje).


 

Pa­ro­dą ap­žiū­rė­jęs Uk­mer­gės ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys pa­si­džiau­gė, kad toks reikš­min­gas ren­gi­nys sa­vo vie­tą su­ra­do mū­sų ra­jo­ne. Tai pui­ki pro­ga uk­mer­giš­kiams ap­žiū­rė­ti įdo­mius eks­po­na­tus bei pa­si­rek­la­muo­ti ga­mi­na­mą pro­duk­ci­ją, pa­si­gir­ti ra­jo­ne gy­vuo­jan­čiais ben­dra­min­čių klu­bais ir drau­gi­jo­mis.

Mū­sų ra­jo­nui pa­ro­dos ren­gė­jų ir lan­ky­to­jų dė­me­sys ypač nau­din­gas. Uk­mer­gė tam­pa dė­me­sio cen­tru sve­čiams iš Lie­tu­vos ir už­sie­nio ša­lių.

Tarp ren­gi­nio sve­čių – Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos vi­ce­mi­nist­ras Li­nas Jo­naus­kas, kanc­le­ris Ro­ber­tas Klo­vas, Ge­ne­ra­li­nės miš­kų urė­di­jos vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas An­drius Van­ce­vi­čius.

Pa­ro­dos ati­da­ry­me pa­si­džiaug­ta, kad nors toks ren­gi­nys – nau­jo­vė Lie­tu­vo­je, jis ly­giuo­ja­si į ge­riau­sias tarp­tau­ti­nes pa­ro­das. Ne­abe­jo­ta ir jos per­spek­ty­vo­mis bū­ti tarp ge­riau­sių­jų Eu­ro­po­je.

Lie­tu­vos miš­ki­nin­kų są­jun­gos va­do­vas Ed­mun­das Bart­ke­vi­čius ne­abe­jo­ja, kad Lie­tu­vos miš­kai – vie­ni ge­riau­siai pri­žiū­ri­mų pa­sau­ly­je.

Anot šios idė­jos au­to­riaus ir or­ga­ni­za­to­riaus žur­na­lo „Miš­kai“ re­dak­to­riaus Al­ber­to Žos­tau­to, tai – pui­ki ga­li­my­bė pa­de­monst­ruo­ti mo­der­niau­sią tech­ni­ką, pa­si­mo­ky­ti, kaip pa­žan­giai šei­mi­nin­kau­ti miš­ke.

Or­ga­ni­za­to­riams tal­ki­no mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bei Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja.

„Bal­ti­jos miš­kuo­se 2013“ bu­vo eks­po­nuo­ja­ma me­die­nos ruo­šos, miš­ko at­kū­ri­mo ir prie­žiū­ros, me­die­nos trans­por­ta­vi­mo tech­ni­ka. Eks­po­na­tai – nuo miš­ko įvei­si­mo iki me­die­nos ap­dir­bi­mo įran­gos.

Trak­to­riai, vi­su­rei­giai, med­ve­žės, me­de­ly­ne nau­do­ja­ma įran­ga, miš­ko va­ly­mo bei me­die­nos smul­ki­ni­mo ma­ši­nos, me­die­nos rąs­tų krau­tu­vai, ben­zi­ni­niai pjūk­lai – vi­sa, be ko sa­vo dar­bo ne­įsi­vaiz­duo­ja urė­di­jų miš­ki­nin­kai bei pri­va­taus miš­ko sa­vi­nin­kai.

Lan­ky­to­jai bū­ria­vo­si prie dar­bo pro­ce­se eks­po­nuo­ja­mos tech­ni­kos – mal­kų skal­dy­tu­vės, rąs­tų pjo­vi­mo įran­gos. Ga­lė­jo pa­ma­ty­ti ir įpras­tus bui­ty­je nau­do­ja­mus ka­ru­čius, ta­čiau ki­to­kius – elek­tri­nius. Jų nei stum­dy­ti, nei tam­py­ti ne­rei­kia. Ste­bė­ti „gy­vai“ – ge­riau­sias bū­das įver­tin­ti tech­ni­nius įvai­rių pa­dar­gų pa­ra­met­rus, pa­ly­gin­ti skir­tin­gų ga­min­to­jų pro­duk­ci­ją.

Šie­met „Bal­ti­jos miš­kai“ ge­ro­kai iš­au­go. Pa­ro­do­je dvi­gu­bai dau­giau da­ly­vių bei eks­po­na­tų nei per­nai. Jų – dau­giau kaip šim­tas.

Be to, per­nai bu­vo orien­tuo­ja­ma­si į už­sie­nio ga­min­to­jus, o šie­met dau­giau dė­me­sio skir­ta Lie­tu­vos ga­min­to­jams, pa­slau­gų tei­kė­jams.

Eks­po­zi­ci­jos erd­vė­je skir­ta ne­ma­žai vie­tos uk­mer­giš­kiams – ver­sli­nin­kams, me­ni­nin­kams, klu­bams. Jie tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­si­ro­dy­ti, pa­si­gir­ti ir pa­si­rek­la­muo­ti.

Po­ka­rio lai­kų re­zis­ten­ci­nes idė­jas pri­sta­tė prieš ke­le­tą me­tų ra­jo­ne įsi­kū­ręs klu­bas „Miš­ko bro­liai“. At­burz­gę į pa­ro­dą se­no­vi­niu mo­to­cik­lu, įsi­kū­rė sto­vyk­lo­je su vi­sa par­ti­za­nų tais lai­kais nau­do­ja­ma bui­ties man­ta.

Vi­sai ša­lia įsi­kū­rė XVIII am­žiaus pa­bai­gos ko­vas ins­ce­ni­zuo­jan­tis Uk­mer­gės ka­ro is­to­ri­jos klu­bas „1-AS LDK Et­mo­no Di­džio­jo pės­ti­nin­kų re­gi­men­tas“. Jo na­riai pa­sa­ko­jo apie Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės amu­ni­ci­ją, ka­rei­viš­ką bui­tį.

Uk­mer­gės me­džio­to­jų ir žve­jų drau­gi­ja su­ren­gė me­džiok­lės tro­fė­jų eks­po­zi­ci­ją.    

Lan­ky­to­jai ne­pra­ėjo abe­jin­gai pro vie­tos ga­min­to­jų – įmo­nių, ūki­nin­kų – siū­lo­mus gar­dė­sius, rank­dar­bius.

Pa­ro­do­je kauk­šė­jo ir skulp­to­rių kal­te­liai. Bu­ge­nė­lių miš­ke vy­ku­sio ple­ne­ro me­tu su­kur­tos skulp­tū­ros par­duo­tos čia pat su­reng­ta­me auk­cio­ne.

Uk­mer­gės miš­kų urė­di­ja, pa­skel­bu­si ra­jo­no mo­kyk­lų moks­lei­viams ra­ši­nių kon­kur­są „Ma­no pa­sau­lis miš­ke“, ga­vo per 100 kū­ri­nė­lių. Pri­zais ap­do­va­no­ti nu­ga­lė­to­jai, pa­si­džiaug­ta jau­no­sios kar­tos ne­abe­jin­gu­mu miš­kui.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

1 straipsnio 2 nuotr.05-20

Parodoje – technikos įvairovė.


1 straipsnio 3 nuotr.05-20

UAB „Uk­mer­gės duo­na“ dar­buo­to­jos Li­vija Kon­dra­šo­va ir Ri­ma Ši­šins­kie­nė.


1 straipsnio 4 nuotr.05-20

Į žygį susiruošė „Miško broliai“.


 

1 straipsnio 5 nuotr.05-20

Skulptūra gimė parodoje.


 

1 straipsnio 6 nuotr.05-20

„Bal­ti­jos miš­kų“ or­ga­ni­za­to­rius Al­ber­tas Žos­tau­tas.


 

1 straipsnio 7 nuotr.05-20

Savo gaminius pristatė Verslo ir technologijų mokykla.

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Saugos kodas
Atnaujinti

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų