Ukmergės žemės ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Lie­pos 6-ąją, mi­nint Vals­ty­bės die­ną, ly­giai 21 va­lan­dą vi­so pa­sau­lio lie­tu­viai gie­do­jo tau­tiš­ką gies­mę. Pi­lies par­ke su šios ak­ci­jos da­ly­viais so­li­da­ri­za­vo­si ir uk­mer­giš­kiai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Lietuvos himną giedoti visus pakvietė „Šer­mukš­nė­lė“.

Šeš­ta­die­nį į Aly­taus spor­to are­ną ste­bė­ti krep­ši­nio rung­ty­nių vyks ir Uk­mer­gės spor­to cen­tro jau­nie­ji spor­ti­nin­kai. Jiems šią pra­mo­gą do­va­no­ja Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­ja.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Tre­čia­die­nį į mies­to cen­trą bus at­vež­ta ir pa­sta­ty­ta ka­lė­di­nė eg­lė. Jau ta­po tra­di­ci­ja puoš­ti gy­ven­to­jų do­va­no­tą me­dį. Šie­met uk­mer­giš­kius džiu­gin­sian­tį spyg­liuo­tį iš­au­gi­no ir Ka­lė­dų pro­ga do­va­no­jo Le­li­jų gat­vė­je gy­ve­nan­tis Jo­nas Ba­raus­kas.

73 me­tų vy­ras sa­ko, kad prie na­mų eg­lė au­go dau­giau kaip tris­de­šimt me­tų. Pa­so­din­ta ji bu­vo na­mo sta­ty­bos pa­baig­tu­vių pro­ga. Be­je, po­nui Jo­nui 0,5 met­ro aukš­čio dy­gio­sios eg­lai­tės so­di­nu­ką pa­do­va­no­jo pa­žįs­ta­mas gi­ri­nin­kas. Per tris de­šimt­me­čius jis iš­au­go į gra­žios la­jos 12 met­rų aukš­čio me­dį.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Iš Le­li­jų gat­vės eg­lu­tė ke­liaus į mies­to cen­trą.

Mieli ukmergiškiai,

Per keletą metų susiklostė labai graži tradicija prieš Kalėdas dovanoti eglę, kuri papuoštų miestą švenčių metu. Ji bus pastatyta aikštėje prie miesto kultūros centro. Eglė turi būti ne mažesnė kaip 10-12 m, apvalios lajos, tiesaus kamieno

Šią sa­vai­tę Kęs­tu­čio aikš­tė­je kauk­šė­jo me­džio skulp­to­rių kal­te­liai. Pa­čia­me mies­to cen­tre pra­ei­vių aki­vaiz­do­je su­kur­tos trys ąžuo­li­nės skulp­tū­ros do­va­no­ja­mos Uk­mer­gei.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Tau­to­dai­li­nin­kų skulp­to­rių (iš kai­rės) Sau­liaus Lam­pic­ko, Adol­fo Te­re­siaus bei Al­gir­do Ju­dic­ko kū­ri­niai puoš mū­sų mies­tą.

 

Bir­že­lio 1 die­ną staig­me­ną Uk­mer­gės gim­dy­vėms su­tei­kė Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės svei­ka­tos biu­ro dar­buo­to­jai. Mi­nint Pa­sau­li­nę die­ną be ta­ba­ko, nau­ja­gi­miai bu­vo ap­do­va­no­ti marš­ki­nė­liais ir di­plo­mais.

Ak­ci­ja „Gi­miau ne­rū­kan­ti/is“ šie­met ju­bi­lie­ji­nė – de­šim­to­ji. Ji kas­met mi­ni­ma bir­že­lio 1-ąją. Tą­dien marš­ki­nė­liais su už­ra­šu „Gi­miau ne­rū­kan­tis“ ar „Gi­miau ne­rū­kan­ti“ do­va­no­ja­mi ge­gu­žės 31-ąją, Pa­sau­li­nę die­ną be ta­ba­ko, gi­mu­siems nau­ja­gi­miams.

Žymus mū­sų kraš­tie­tis skulp­to­rius Le­o­nas Strio­ga Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jui pa­do­va­no­jo uni­ka­lią do­va­ną  – sa­vo skulp­tū­rų ko­lek­ci­ją. Mu­zie­jui tai – pir­ma to­kia ver­tin­ga do­va­na. Au­to­riui – taip pat pir­ma do­va­no­ja­ma ko­lek­ci­ja.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Le­o­nas Strio­ga sa­vo skulp­tū­rų ko­lek­ci­ją pa­ti­kė­jo sau­go­ti Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jui ir jo di­rek­to­rei Vai­du­tei Sa­kol­ni­kie­nei.

 

Kuo la­biau ar­tė­ja sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mai, tuo il­ges­ni tam­pa ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­džiai. Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­kęs už­si­tę­sė net 6 va­lan­das ir iš­nau­do­jo vi­są to­kiems po­sė­džiams pa­gal reg­la­men­tą skir­tą lai­ką. Be­ne svar­biau­sias pri­im­tas spren­di­mas – pri­ta­ri­mas 4 mi­li­jo­nų li­tų pa­sko­lai. Ji bus ima­ma už­sta­čius ka­ti­li­nę. Pa­sko­la rei­ka­lin­ga tam, kad ga­lė­tų funk­cio­nuo­ti UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

 

Mo­kyk­lo­je, ge­og­ra­fi­jos pa­mo­ko­se įteig­ta min­tis, kad Uk­mer­gė yra pa­to­gio­je kryž­ke­lė­je, pa­si­tvir­ti­no di­zai­ne­rės Eg­lės Ali­šaus­kie­nės ver­sle. Ati­da­riu­si Uk­mer­gės se­na­mies­ty­je siu­vi­mo sa­lo­ną, ji su­lau­kia klien­tų ir iš did­mies­čių.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Kon­struk­to­rės-mo­de­liuo­to­jos spe­cia­ly­bę tu­rin­ti jau­na mo­te­ris ne per die­ną ap­si­spren­dė at­si­da­ry­ti siu­vi­mo sa­lo­ną. Šis ver­slas vi­suo­met bu­vo sa­vai­me su­pran­ta­ma ir aiš­ki per­spek­ty­va.

 

 

Eg­lė Ali­šaus­kie­nė siū­lo sa­vo klien­tėms na­tū­ra­laus pluoš­to au­di­nių.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė – vie­na iš ne­dau­ge­lio ša­ly­je, įkū­ru­si Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­dą. Ant­ra­die­nį sa­vi­val­dy­bės po­sė­džių sa­lė­je di­plo­mais bei pi­ni­gi­nė­mis pre­mi­jo­mis iš­kil­min­gai ap­do­va­no­ti tris­de­šimt aš­tuo­ni ga­biau­si ra­jo­no moks­lei­viai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo rė­mi­mo fon­das sa­vo veik­lą pra­dė­jo prieš dve­jus su pu­se me­tų. Jau ta­po tra­di­ci­ja kiek­vie­nais me­tais bir­že­lio ir gruo­džio mė­ne­siais skir­ti pre­mi­jas iš fon­do lė­šų vai­kams ir jau­nuo­liams, pa­sie­ku­siems aukš­tų lai­mė­ji­mų res­pub­li­ki­nė­se, tarp­tau­ti­nė­se olim­pia­do­se ir var­žy­bo­se, kon­kur­suo­se, pa­ro­do­se. Taip pat pa­ger­bia­mi abi­tu­rien­tai, iš­lai­kę vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus aukš­čiau­siu ba­lu. Per vi­sus fon­do gy­va­vi­mo me­tus bu­vo ap­do­va­no­ti 409 ra­jo­no moks­lei­viai, įvai­rių kon­kur­sų nu­ga­lė­to­jai, iš­da­lin­ta dau­giau kaip 170 tūks­tan­čių li­tų. Šie­met Ga­bių vai­kų ir jau­ni­mo fon­das pa­pil­dy­tas ne tik iš sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to - jį re­mia UAB „Lik­me­rė“.

 

 

Bu­vo ap­do­va­no­ti tris­de­šimt aš­tuo­ni ga­biau­si ra­jo­no moks­lei­viai.

 

 

Fon­do pir­mi­nin­kas Juo­zas Varž­ga­lys di­plo­mą įtei­kė Uk­mer­gės mu­zi­kos mo­kyk­los moks­lei­vei Ru­gi­lei Ko­les­ni­ko­vai­tei.
Au­to­rės nuotr.

Puslapis 1463 iš 1487

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų