Ukmergės žemės ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Nuo šeš­ta­die­nio uk­mer­giš­kiams pra­dė­tos da­lin­ti rin­kė­jų kor­te­lės. Rin­ki­mų apy­lin­kių ko­mi­si­jų na­riai jas iš­ne­šio­ti po bu­tus tu­ri per sa­vai­tę – iki va­sa­rio 23 die­nos.

Uk­mer­gės rin­ki­mų apy­lin­kės rin­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Hu­ber­tas Ži­žys sa­ko, kad iš vi­so bus pa­da­lin­ta 34 tūks­tan­čiai 413 rin­kė­jų kor­te­lių. Tiek jų pa­reng­ta yra pa­gal ra­jo­ne gy­ve­nan­čių rin­kė­jų skai­čių.

 

Ypa­tin­ga ši rug­sė­jo 1-oji bu­vo Uk­mer­gės dai­lės mo­kyk­lai. Sa­vo du­ris ji at­vė­rė nau­jo­se, tvis­kan­čio­se pa­tal­po­se.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je esan­čia­me se­no­vi­nia­me pa­sta­te Dai­lės mo­kyk­la glau­dė­si 18 me­tų. Pas­ta­rai­siais me­tais pa­sta­tas bu­vo ava­ri­nės būk­lės. Vie­na kla­sė, bai­mi­nan­tis, kad ga­li įgriū­ti sto­gas, vi­sai už­da­ry­ta. Pa­sta­tas kū­re­na­mas kros­ni­mis, ap­švie­ti­mas – la­bai pra­stas. Be to, trū­ko kla­sių.

 

 

Ant nau­jos mo­kyk­los slenks­čio sve­čius pa­si­ti­ko mo­kyk­los di­rek­to­rė Bi­rutė Ži­lė­nie­nė.

 

Sa­vi­val­dy­bės do­va­na – ąžuo­las.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Dai­na­vos gy­ven­vie­tė­je šiuo me­tu vyk­do­ma cen­tra­li­zuo­tai tie­kia­mos ši­lu­mos ūkio per­tvar­ka. Au­to­no­mi­nės šil­dy­mo sis­te­mos įren­gi­nė­ja­mos 54 būs­tuo­se. Ti­ki­ma­si, kad šios per­mai­nos ge­ro­kai at­pi­gins ši­lu­mos kai­nas dai­na­viš­kiams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pa­skli­dus gan­dams apie cuk­raus bran­gi­mą, pir­kė­jai iš­pir­ko re­kor­di­nį jo kie­kį. Per pus­die­nį par­duo­ta tiek, kiek pa­pras­tai re­a­li­zuo­ja­ma be­veik per mė­ne­sį. Ne­su­sku­bu­sie­ji cuk­raus nu­si­pirk­ti pra­ei­tą sa­vai­tę pas kai­my­nus ei­na pra­šy­da­mi ne pa­sko­lin­ti, o par­duo­ti ki­log­ra­mą cuk­raus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Cuk­rų pir­kė­jai iš­ne­šė ur­mu.

Apie Sos­nov­skio barš­tį sklan­do pras­ta re­pu­ta­ci­ja. Vie­na pa­vo­jin­giau­sių, au­ga­lu-monst­ru lai­ko­ma iki 5 met­rų aukš­čio už­au­gan­ti žo­lė ga­li su­kel­ti rim­tų pro­ble­mų – aler­gi­nių re­ak­ci­jų, gi­lių žaiz­dų, nu­de­gi­mų. Nors jis įtrauk­tas į Kenks­min­gų ir nai­kin­ti­nų au­ga­lų są­ra­šą, pui­kiau­siai tarps­ta pa­čia­me mies­to cen­tre.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Res­pub­li­ka nai­ki­na, Uk­mer­gė au­gi­na...

Li­na SUKACKIENĖ

Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ad­mi­nist­ra­to­rė

Pra­ėjo 200 die­nų, kuo­met Uk­mer­gės ne­sta­cio­na­rių so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tre pra­dė­jo veik­ti Die­nos so­cia­li­nės glo­bos sky­rius pro­to ne­ga­lią tu­rin­tiems as­me­nims.

 

Lan­ky­to­jai kar­tu su so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­ja Da­nu­te Ra­moš­kie­ne.

Lap­kri­čio 5 die­ną Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės sos­ti­nė­je Lon­do­ne su­si­tiks ge­riau­si pa­sau­ly­je ko­vos me­nų meist­rai. Tarp­tau­ti­nia­me bu­ši­do tur­ny­re pa­kvies­tas da­ly­vau­ti Uk­mer­gės dziu­do klu­bo spor­ti­nin­kas – Lie­tu­vos ko­vi­nio sam­bo čem­pio­nas Min­dau­gas Verž­bic­kas.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Uk­mer­gės dziu­do klu­bo spor­ti­nin­ko Min­dau­go Verž­bic­ko lau­kia ne­leng­vos ko­vos.

Lap­kri­čio 5 die­ną Lie­tu­vos ape­lia­ci­nia­me teis­me bu­vo spren­džia­mas ant­rus me­tus nar­plio­ja­mas klau­si­mas – ar Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė su­tar­tį su pri­va­čiu ši­lu­mos ope­ra­to­riu­mi vie­na­ša­liš­kai nu­trau­kė tei­sė­tai.

By­la iš­nag­ri­nė­ta, ta­čiau jos iš­va­dos bus skel­bia­mos gruo­džio 5 die­ną.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Ar po teismų ukmergiškių šildymą gali perimti „Mies­to ener­gi­ja“?

Šį ket­vir­ta­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me tu­rė­tų bū­ti pra­dė­ta nag­ri­nė­ti va­di­na­mo­ji rin­ki­mų by­la. Prieš teis­mą stos trys kal­ti­na­mie­ji, įta­ria­mi rin­ki­mų bal­sų pir­ki­mu.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Tre­čia­die­nį Uk­mer­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­me tu­rė­jo bū­ti nag­ri­nė­ja­ma ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to by­la dėl vai­ra­vi­mo esant ga­li­mai ne­blai­viam. Ta­čiau by­los nag­ri­nė­ji­mas bu­vo ati­dė­tas. Ne­pai­sant to, ra­jo­no opo­zi­ci­ja ne­at­si­sa­ko spren­di­mo teik­ti in­ter­pe­lia­ci­ją dėl ra­jo­no me­ro Al­gir­do Ko­pūs­to at­sta­ty­di­ni­mo.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Puslapis 1470 iš 1487

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų