Ukmergės žemės ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Gra­žią do­va­ną Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mams įtei­kė bu­vęs šios įstai­gos ug­dy­ti­nis – ver­sli­nin­kas Ar­nol­das Ta­mo­šai­tis. Ap­lin­ką pa­puo­šė jo ūky­je iš­au­gin­ti įvai­riau­sių rū­šių au­ga­lai.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Uk­mer­gės vai­kų glo­bos na­mų ug­dy­ti­nis A. Ta­mo­šai­tis su val­diš­kais na­mais at­si­svei­ki­no prieš pen­kio­li­ka me­tų. Pa­si­sė­męs pa­tir­ties už­sie­ny­je ir už­dir­bęs pi­ni­gų, jis įsi­gi­jo so­dy­bą Uk­mer­gės ra­jo­ne, Re­mei­sių kai­me.

 

 

Di­rek­to­rius S. Lau­ri­na­vi­čius (de­ši­nė­je) džiau­gia­si Ta­mo­šai­čių šei­mos do­va­no­tais žel­di­niais.
Au­to­rės nuotr.

 

Bu­tų kai­nos Uk­mer­gė­je pas­ta­rą­jį pus­me­tį nu­kri­to tiek, kad kai ku­rie par­da­vė­jai pra­ra­do vil­tį su­da­ry­ti pel­nin­gą san­do­rį. Dau­ge­lis jų bu­to par­da­vi­mą lai­ki­nai „už­šal­dė“, ti­kė­da­mie­si, kad šti­lis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ko­je tu­rė­tų baig­tis po po­ros me­tų. „Ge­riau mo­kė­ti mo­kes­čius nei bu­tą par­duo­ti pus­vel­čiui“, – įsi­ti­ki­nę par­da­vė­jai.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Re­kla­mi­nio laik­raš­čio „Uk­mer­gė“ skel­bi­muo­se me­tų pra­džio­je nu­ro­dy­tos bu­tų kai­nos per pus­me­tį ge­ro­kai su­bliuš­ko. Ne­par­da­vę bu­tų, vie­ni par­da­vė­jai jas mu­ša iš pe­ties, ki­ti sa­ko nė nebe­si­skel­bian­tys. Skun­džia­si mo­kan­tys di­de­lius mo­kes­čius, bet ma­no, kad rei­kia kaip nors iš­lauk­ti, kol kai­nos vėl pra­dės kop­ti į vir­šų. Be­je, dau­ge­lis par­da­vė­jų ma­no, jog to­kio ze­ni­to, ko­kia­me bu­vo prieš pus­an­trų me­tų, jos ne­be­pa­sieks. Kai ku­rie sa­vi­nin­kai nuo mo­kes­čių „tuš­čia pa­va­ra“ už ne­gy­ve­na­mą bu­tą gi­na­si pri­im­da­mi nuo­mi­nin­kus. „Nors už ši­lu­mą su­mo­ka“, – svars­to jie.

 

 

Kai ku­rie prieš ge­rus me­tus bu­vę ne­įper­ka­mi bu­tai at­pi­go dvi­gu­bai.
Au­to­rės nuotr.

 

Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je ne­se­niai pa­sta­ty­tas nau­jau­sias Uk­mer­gės dau­gia­bu­tis kai kam at­ro­do tik­ras sva­jo­nių na­mas – mo­der­niai suplanuotas, su­tvar­ky­ta ap­lin­ka, o svar­biau­sia – ma­žiau­sias mies­te mo­kes­tis už ši­lu­mą. Ne­pai­sant to, ga­vę šį so­cia­li­nį būs­tą du uk­mer­giš­kiai jo jau at­si­sa­kė.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Kęs­tu­tis Lu­ko­še­vi­čius pra­ėju­sią sa­vai­tę la­bai nu­ste­bo ga­vęs vie­no uk­mer­giš­kio raš­tą, ku­riuo šis at­si­sa­ko vie­no kam­ba­rio bu­to Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je esan­čia­me na­me.

 

 

Dviem uk­mer­giš­kiams bu­tai nau­ja­me na­me ne­įti­ko...
Ge­di­mi­no Ne­mu­na­ičio nuotr.

So­cia­li­nius būs­tus jų nuo­mi­nin­kai Uk­mer­gė­je ga­li įsi­gy­ti už sim­bo­li­nę kai­ną – ke­lis tūks­tan­čius li­tų. Tiek ver­tin­to­jai įkai­no­jo se­na­mies­ty­je ir Vil­niaus gat­vė­je esan­čius bu­tus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Sa­vi­val­dy­bės bu­tai se­na­mies­ty­je itin pi­gūs.

Suk­čiai su­ma­nė nau­ją ap­ga­vys­tės mo­de­lį. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais ap­si­me­tę vy­riš­kiai, ne­va  tu­rin­tys at­lik­ti kra­tą, ap­gau­lės bū­du iš gar­baus am­žiaus mo­ters pa­gro­bė jos san­tau­pas.

72 me­tų E. Š. į po­li­ci­ją krei­pė­si pir­ma­die­nį. Mo­te­ris pa­pa­sa­ko­jo, kad lap­kri­čio 4 d. apie 18 val. į jos na­mus at­ėjo du ne­pa­žįs­ta­mi 25–30 me­tų vy­riš­kiai. Jie pri­sis­ta­tė esan­tys po­li­ci­jos dar­buo­to­jai, vie­nas bu­vo už­si­dė­jęs po­li­ci­nin­ko ke­pu­rę.

Stu­di­jų ga­li­my­bė­mis be­si­do­min­tys vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­viai šį mė­ne­sį kvie­čia­mi da­ly­vau­ti įvai­riuo­se mies­tuo­se vyks­tan­čio­je „Spe­cia­ly­bių mu­gė­je“. Penk­ta­die­nį ji su­reng­ta Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre.

 

Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Moksleivius sudomino „Specialybių mugė“.

 

Nuo spa­lio mė­ne­sio bus pra­dė­tas vyk­dy­ti mies­te­lė­nų il­gai lauk­tas pro­jek­tas – Vie­nuo­ly­no, Mai­ro­nio gat­vių bei Kęs­tu­čio aikš­tės re­konst­ruk­ci­ja. Šią sa­vai­tę pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis tarp už­sa­ko­vo Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ir ge­ne­ra­li­nio ran­go­vo AB „Uk­mer­gės ke­liai“.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Re­konst­ra­vus Kau­no gat­vę, mies­to gat­vių re­mon­to dar­bai bu­vo trum­pam pri­stab­dy­ti. Po ne­di­de­lės per­trau­kos bus par­dė­tas nau­jas, Su­si­sie­ki­mo in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo pro­jek­tas, pa­tvir­tin­tas Vil­niaus re­gio­no plėt­ros ta­ry­bos.

 

 

Su­tar­tį dėl gat­vių re­konst­ruk­ci­jos pa­si­ra­šė Juo­zas Varž­ga­lys (de­ši­nė­je) ir Vy­tas Kro­me­lis.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

Žemės ūkio mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, vien pir­mą­ją šių me­tų sa­vai­tę bul­vės pa­bran­go treč­da­liu. Ūki­nin­kai sa­ko, kad per mė­ne­sį su­pir­kė­jai kai­nas pa­kė­lė vos ne dvi­gu­bai. Ir di­di­na jas to­liau. Ga­li bū­ti, kad iki pa­va­sa­rio lie­tu­viš­kų bul­vių ne­be­liks, nes jos tie­siog iš­ke­liaus į Ru­si­ją.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Bul­vės dar vis va­di­na­mos pi­giau­siu mais­tu, bet ne­ži­nia, ar taip bus ir at­ei­ty­je.

Bul­ves ir dar­žo­ves au­gi­nan­tys ra­jo­no ūki­nin­kai iš šios va­sa­ros der­liaus ste­buk­lų ne­si­ti­ki – dėl drėg­mės per­tek­liaus ir lie­tin­gų orų plin­ta pu­vi­nys. Dau­ge­lis sa­ko, jog bul­vių, svo­gū­nų, ko­pūs­tų lai­ky­ti per žie­mą ne­ri­zi­kuos ir steng­sis re­a­li­zuo­ti iš ru­dens. Nors di­de­lė pa­siū­la ir muš­tų kai­nas, lai­ky­ti san­dė­liuo­se dar ri­zi­kin­giau.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Bul­vių au­gin­to­jai šiuos me­tus va­di­na ne­leng­vais.

Pra­si­dė­jęs bul­via­ka­sis ža­da ge­rų re­zul­ta­tų ir ūki­nin­kams, ir pir­kė­jams. Pil­ni aruo­dai – džiaugs­mas žem­dir­biams. Per­pil­dy­ta rin­ka mū­sų ir ap­lin­ki­nė­se ša­ly­se reiš­kia že­mas bul­vių kai­nas. O tai – ge­ra ži­nia pir­kė­jams.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Bulviakasis jau prasidėjo.

Puslapis 1471 iš 1487

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų