Ukmergės žemės ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

 

Prieš di­dži­ą­sias šven­tes at­si­grę­žė­me ne tik į sa­vo ar­ti­muo­sius, bet ir į ap­lin­ki­nius, li­ki­mo nu­skriaus­tus žmo­nes. Or­ga­ni­za­to­riai sa­ko, kad šiais me­tais vi­sos reng­tos lab­da­ros ak­ci­jos bu­vo sėk­min­gos.

Jo­li­ta ŽURAUSKIENĖ

Mal­tos or­di­no am­ba­sa­dos ko­mu­ni­ka­ci­jos di­rek­to­rė Dai­no­ra Mo­ze­rie­nė pa­mi­nė­jo, jog šiais me­tais pa­gau­sė­jo ge­ra­da­rių gre­tos, pi­ni­gų su­rink­ta dau­giau nei per­nai. „Vyk­dė­me pla­tes­nę ak­ci­ją, Mal­tos or­di­no veik­la bu­vo pri­sta­to­ma te­le­vi­zi­jo­je, ro­dy­ta dau­giau re­por­ta­žų. Į lab­da­rin­gą veik­lą drau­ge su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja ra­gi­no­me įsi­lie­ti ir Lie­tu­vos mo­kyk­lų auk­lė­ti­nius“, – sa­kė ji.

 

 

„Ši­lo“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­niams spe­cia­lų Lab­da­ros Žvaigž­dės pri­zą įtei­kė Mal­tos or­di­no am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je gra­fas Doug­las von Saur­ma-Jeltsch.
Au­to­rės nuotr.

Į skolas įklimpusi ir savo įsipareigojimų nebepajėgianti vykdyti UAB „Izobara“ slapstosi ne tik nuo buvusių darbuotojų. Nesėkme baigėsi vieno televizijos žurnalisto viešnagė įmonėje. Išsiaiškinti, kada grąžins pinigus gatvių valytojoms, jis netgi bandė parklupęs...

 

Vaidotė ŠANTARIENĖ

 

Miesto gatves tvarkančios buvusios „Izobaros“ darbuotojos lieja nuoskaudas dėl keletą mėnesių joms nemokėtų atlyginimų.

Edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no Bu­sas“, ska­ti­nan­tis ki­nu do­mė­tis vai­kus ir jau­ni­mą, tę­sia sa­vo mi­si­ją. Kaip ir kas­met ke­liau­jan­tis ki­no au­to­bu­siu­kas ruo­šia­si ap­lan­ky­ti 30 mies­tų ir mies­te­lių, ku­riuo­se ne­mo­ka­mai ro­dys fil­mus ir pa­sa­kos apie ki­no me­ną.

Vai­kai ga­lės iš­vys­ti lie­tu­viš­ką vai­dy­bi­nį fil­mą “Bal­ko­nas”, ku­ris yra pel­nęs dau­gy­bę ap­do­va­no­ji­mų tarp­tau­ti­niuo­se ki­no fes­ti­va­liuo­se Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je. Fil­mas pa­sa­ko­ja dvie­jų vai­kų, gy­ve­nan­čių ne­di­de­lia­me mies­te­ly­je, is­to­ri­ją. Vie­nuo­li­ka­me­tės Emi­li­jos kai­my­nys­tė­je po tė­vų sky­ry­bų ap­si­gy­ve­na jos ben­dra­am­žis Ro­la­nas su tė­čiu. Tarp vai­kų mez­ga­si ry­šys. Ta­čiau iš dro­vu­mo ar bai­mės at­si­ver­ti jie ben­drau­ja tik per sie­ną, sė­dė­da­mi kiek­vie­nas sa­vo bal­ko­ne ar­ba per elek­tros jun­gik­lį.

Du ra­jo­no ta­ry­bos na­riai ne­se­niai at­si­sa­kė jiems pri­klau­san­čio at­ly­gi­ni­mo už dar­bą ra­jo­no ta­ry­bo­je. Šią ga­li­my­bę su­tei­kė Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai. Ne vi­si ta­ry­bos na­riai sku­ba pa­si­im­ti ir jiems pri­klau­san­čias va­di­na­mąsias kan­ce­lia­ri­jos iš­mo­kas.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Du tarybos nariai algos atsisakė. Ar jie sulauks pasekėjų?

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

At­si­jun­gę nuo cen­tra­li­zuo­to šil­dy­mo dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ti­ki­si su­tau­py­ti pi­ni­gų. Ta­čiau šie lū­kes­čiai iš­si­pil­do ne vi­sa­da. Pa­ši­lė­je gy­ve­nan­ti dau­gia­bu­čio gy­ven­to­ja už vie­no kam­ba­rio bu­to šil­dy­mą po at­si­jun­gi­mo kas mė­ne­sį su­mo­ka iki 300 li­tų. Pa­ši­liš­kė ei­na kry­žiaus žy­gius, ta­čiau taip ir ne­at­ran­da tie­sos, ko­dėl jai ten­ka tiek daug mo­kė­ti už vie­no kam­ba­rio šil­dy­mą.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Autonominis šildymas gali ir nuvilti.

La­bai lė­tai Uk­mer­gė­je ju­dan­ti dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­ja tu­rė­tų įgau­ti pa­grei­tį.

Ša­lies sa­vi­val­dy­bės jau at­rin­ko sku­biau­siai re­no­vuo­ti­nus, iš­eik­vo­jan­čius dau­giau­sia ener­gi­jos šil­dy­mui dau­gia­bu­čius na­mus. Mū­sų sa­vi­val­dy­bės pa­teik­ta­me są­ra­še – per 40 pa­sta­tų. Iš jų trys – Del­tu­vo­je, du – Šven­tu­pės gy­ven­vie­tė­je ir vie­nas – Pa­ši­lė­je.

Ki­tą­met Lie­tu­vo­je nu­ma­ty­ta re­no­vuo­ti ma­žiau­siai 500 iš są­ra­še nu­ro­dy­tų se­nų dau­gia­bu­čių. Li­ku­sie­ji bus re­no­vuo­ja­mi vė­liau. Ma­no­ma, kad Uk­mer­gė­je šia­me eta­pe pa­vyks re­no­vuo­ti bent 10 pa­sta­tų.

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­si­jau­tė atos­to­gų nuo­tai­kos. Ne­mo­ka­mų atos­to­gų ta­ry­ba iš­lei­do ra­jo­no me­rą Al­gir­dą Ko­pūs­tą, atos­to­gau­sian­tį nuo bir­že­lio 15 iki lie­pos 7 die­nos.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Pir­mi­nin­kau­ja­ma vi­ce­me­ro Gri­go­ri­jaus Mal­ča­no­vo, ta­ry­ba ap­svars­tė per tris­de­šimt klau­si­mų, nė vie­no iš jų ne­ati­dė­da­ma ki­tam po­sė­džiui. Ke­le­tas spren­di­mų pro­jek­tų bu­vo pri­im­ta iš es­mės, rei­ka­lau­jant ren­gė­jų juos pa­tiks­lin­ti.

 

 

Posėdžio metu energijos kai kam suteikia energetiniai gėrimai.
Autorės nuotr.

Sei­mas pra­ėju­sią sa­vai­tę nu­ta­rė reng­ti re­fe­ren­du­mą, ku­rio me­tu pi­lie­čiai ga­lės pa­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę, ar Lie­tu­vai rei­ka­lin­ga nau­ja ato­mi­nė elek­tri­nė. Vep­riš­kis Le­o­nas Bu­tė­nas – bu­vęs Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės Fi­zi­nės sau­gos kon­tro­lės sky­riaus in­ži­nie­rius. Vy­ras do­mi­si šia te­ma ir ma­no, kad ei­li­niai žmo­nės apie ypa­tin­gos svar­bos ob­jek­tą ži­no per­ne­lyg ma­žai.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Prieš dau­giau nei de­šimt­me­tį da­ry­to­je nuo­trau­ko­je – Ig­na­li­nos ato­mi­nės elek­tri­nės val­dy­mo pul­tas.

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie LR fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos (VMI) in­for­muo­ja, kad gy­ven­to­jams, de­kla­ruo­jan­tiems 2010 me­tų pa­ja­mas ir tur­tą, at­nau­jin­to­je elek­tro­ni­nio de­kla­ra­vi­mo sis­te­mo­je (EDS) jau su­for­muo­tos pre­li­mi­na­rio­sios de­kla­ra­ci­jos.

At­nau­jin­ta EDS bus pa­to­giau teik­ti de­kla­ra­ci­jas. Ne­be­rei­kia siųs­tis jo­kių pro­gra­mų ar šab­lo­nų – de­kla­ra­ci­jas ga­li­ma pil­dy­ti tie­sio­giai in­ter­ne­te, o pil­dant do­ku­men­tą nu­sta­to­mos pil­dy­mo klai­dos, nu­ro­do­ma, kur ir ką tai­sy­ti. Taip pat yra ga­li­my­bė iš­sau­go­ti tar­pi­nius pil­dy­mo re­zul­ta­tus, o vė­liau pra­tęs­ti pil­dy­mą.

De­šimt ra­jo­no pe­da­go­gų, va­sa­rą bū­rių va­do­vais dir­bę Vep­rių vai­kų sto­vyk­lo­je, krei­pė­si už­ta­ri­mo į Švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų Uk­mer­gės ra­jo­no su­si­vie­ni­ji­mą. Pe­da­go­gai skun­dė­si du mė­ne­sius ne­ga­vę už­mo­kes­čio už at­lik­tą dar­bą ir ne­su­lau­kę iš va­do­vų jo­kio pa­aiš­ki­ni­mo.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Au­to­rės nuotr. Pe­da­go­gai sa­vo ne­pa­si­ten­ki­ni­mą dėl vil­kin­tų al­gų iš­sa­kė kul­tū­ros cen­tro ir sa­vi­val­dy­bės at­sto­vams.

Puslapis 1478 iš 1487

Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų