Ukmergės žemės ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Daž­niau­sia ES vals­ty­bė­se už­fik­suo­ja­mų ūmių žar­ny­no in­fek­ci­nių su­sir­gi­mų prie­žas­ti­mi bū­na bak­te­ri­jos sal­mo­nel­la en­te­ri­ti­dis, o vie­nas pa­grin­di­nių už­kra­to šal­ti­nių – kiau­ši­niai. Dau­ge­ly­je ES vals­ty­bių dėl įgy­ven­di­na­mų sal­mo­ne­lio­zės kon­tro­lės pro­gra­mų...

Lietuvos ekologinių ūkių asociacija (LEŪA) švenčia penkerių metų sukaktį. Ukmergiškių įkurtos asociacijos nariai praeitą savaitę jubiliejų paminėjo Ukmergės kultūros centre vykusiame susirinkime. Jo metu nuskambėjo nerimastingos mintys dėl ekologiškų ūkių plotų mažinimo.

UAB Uk­mer­gės au­to­bu­sų par­kas pa­gal Kli­ma­to kai­tos spe­cia­li­ą­ją pro­gra­mą gaus še­šis nau­jus au­to­bu­sus. Ta­čiau įmo­nės lau­kia ir įsi­pa­rei­go­ji­mai – įreng­ti spe­cia­lią su­spaus­tų gam­ti­nių du­jų de­ga­li­nę. Tai įmo­nei – pa­pil­do­mos in­ves­ti­ci­jos.

Pasiilgę kuo mažiau konservantais „įdarytų“ maisto produktų žmonės jų ieško ūkininkų turgeliuose, smulkių gamintojų kioskeliuose. Tačiau ar visada natūralumą deklaruojantys gamintojai savo pažadus išpildo?

Ne­be­li­kus Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­los, ke­lios jos kla­sės nuo šių moks­lo me­tų per­si­kė­lė į Už­upio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Kar­tu nau­jakuriai į mokyklą at­si­ne­šė ir visai ne­men­ką krai­tį.

  

Leidimai išorinės reklamos bei įmonių ar įstaigų veiklos vietą žyminčioms iškaboms nuo šiol bus išduodami ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Tikimasi, kad taip jos nespės „susenti“ ir išblukti. Savivaldybės specialistai tikisi, kad tai pagražins miesto vaizdą.

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas sten­gia­si pir­kė­jams pa­siū­ly­ti kuo dau­giau sa­va­me kraš­te už­au­gin­tos pro­duk­ci­jos. Ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad „Pi­vo­ni­jos“ pre­ky­bos cen­tre ne­se­niai pra­dė­ta pre­kiau­ti Uk­mer­gės ra­jo­ne Le­on­po­ly­je eko­lo­gi­nia­me Vin­cen­to ir Lai­mos Stra­gių ūky­je už­au­gin­to­mis dar­žo­vė­mis.

Pre­ky­bos cen­tro „Lidl“ sta­ty­boms Vy­tau­to gat­vė­je pa­lan­kus de­ta­lu­sis pla­nas yra tei­sė­tas. Taip nu­spren­dė Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas, sa­vi­val­dy­bės skun­dą dėl Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos po­tvar­kio at­me­tęs kaip ne­pa­grįs­tą.

 

Ukmergės centras laukia kelių pagražėjusių pastatų fasadų. Neseniai statybiniai pastoliai atsirėmė į „Vilkmergės“ restorano, priklausančio Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui, sienas.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­se­niai pa­skel­bė be­šei­mi­nin­kių gy­vū­nų gau­dy­mo ir prie­žiū­ros pa­slau­gos pir­ki­mo kon­kur­są. Ket­vir­ta­die­nį bu­vo at­plė­ši pa­teik­ti pa­siū­ly­mai. Jų su­lauk­ta dvie­jų – abie­jų iš Uk­mer­gės ver­slo sub­jek­tų.

 

Puslapis 598 iš 844

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų