Ukmergės žemės ūkio naujienos
Ukmergės žinios

Ukmergės žinios

Ne­be­li­kus Uk­mer­gės jau­ni­mo mo­kyk­los, ke­lios jos kla­sės nuo šių moks­lo me­tų per­si­kė­lė į Už­upio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Kar­tu nau­jakuriai į mokyklą at­si­ne­šė ir visai ne­men­ką krai­tį.

  

Leidimai išorinės reklamos bei įmonių ar įstaigų veiklos vietą žyminčioms iškaboms nuo šiol bus išduodami ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Tikimasi, kad taip jos nespės „susenti“ ir išblukti. Savivaldybės specialistai tikisi, kad tai pagražins miesto vaizdą.

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vas sten­gia­si pir­kė­jams pa­siū­ly­ti kuo dau­giau sa­va­me kraš­te už­au­gin­tos pro­duk­ci­jos. Ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad „Pi­vo­ni­jos“ pre­ky­bos cen­tre ne­se­niai pra­dė­ta pre­kiau­ti Uk­mer­gės ra­jo­ne Le­on­po­ly­je eko­lo­gi­nia­me Vin­cen­to ir Lai­mos Stra­gių ūky­je už­au­gin­to­mis dar­žo­vė­mis.

Pre­ky­bos cen­tro „Lidl“ sta­ty­boms Vy­tau­to gat­vė­je pa­lan­kus de­ta­lu­sis pla­nas yra tei­sė­tas. Taip nu­spren­dė Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nis teis­mas, sa­vi­val­dy­bės skun­dą dėl Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos po­tvar­kio at­me­tęs kaip ne­pa­grįs­tą.

 

Ukmergės centras laukia kelių pagražėjusių pastatų fasadų. Neseniai statybiniai pastoliai atsirėmė į „Vilkmergės“ restorano, priklausančio Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui, sienas.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­se­niai pa­skel­bė be­šei­mi­nin­kių gy­vū­nų gau­dy­mo ir prie­žiū­ros pa­slau­gos pir­ki­mo kon­kur­są. Ket­vir­ta­die­nį bu­vo at­plė­ši pa­teik­ti pa­siū­ly­mai. Jų su­lauk­ta dvie­jų – abie­jų iš Uk­mer­gės ver­slo sub­jek­tų.

 

Al­ter­na­ty­vio­ji ener­ge­ti­ka, jos pa­nau­do­ji­mo ga­li­my­bės ši­lu­mos ūky­je – vie­nas pa­grin­di­nių nū­die­nos ver­slo ak­cen­tų. 

Netrukus ketinama atidaryti naują naktinį klubą šalia „Pivonijos“ parduotuvės. Į pabaigą eina patalpų tvarkymo darbai. Tačiau įkurtuvių nuotaikas temdo su atitinkamomis licencijomis susiję nesklandumai. Šios patalpos Vilniaus gatvėje priklauso Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvui.

Ukmergiškė Aldona išsakė pastebėjimus apie kioskus. Moteris mano, kad šalia „Pivonijos“ prekybos centro stovintys kioskeliai gerokai gadina bendrą miesto vaizdą. „Jei Pivonijos mikrorajone apšiurusių iškabų nematyti...

Krikš­tė­nuo­se esan­tis šu­nų vieš­bu­tis per va­sa­rą su­lau­kė pen­kio­li­kos gy­ven­to­jų. Nors di­de­lės ap­gul­ties čia ne­bu­vo, per­so­na­las tvir­ti­na, kad ap­si­gy­ve­nu­sie­ji skųs­tis ne­ga­lė­tų – pai­so­ma vi­sų juos lai­ki­nai pa­li­ku­sių šei­mi­nin­kų pa­gei­da­vi­mų.

Puslapis 600 iš 846

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų