Ukmergės žemės ūkio naujienos

Žemės ūkis (93)

Pa­va­sa­ri­nio po­lai­džio me­tu miš­ko ke­liais drau­džia­ma va­ži­nė­ti sun­kias­vo­rė­mis ma­ši­no­mis. Taip miš­ko ke­lius ga­li­ma ne­pa­tai­so­mai su­nio­ko­ti.Apie tai ba­lan­džio 12 die­ną por­ta­le www.gry­nas.lt bu­vo iš­spaus­din­tas straips­nis, ku­riame kal­bin­tas Uk­mer­gės miš­kų urė­das Vi­gan­tas Krau­ja­lis. Jis ra­gi­no miš­kų lan­ky­to­jus bei me­die­nos ve­žė­jus bent po­rą sa­vai­čių, kol iš­eis pa­ša­las, ne­va­ži­nė­ti miš­ko ke­liais.

Ge­riau­sios mel­žė­jos var­das – ne­men­kas pri­pa­ži­ni­mas tarp ša­lies ūki­nin­kų. Kas­met res­pub­li­ko­je ren­gia­mas kon­kur­sas jau penk­tus me­tus su­lau­kia at­gar­sio ir mū­sų ra­jo­ne.

 

Uk­mer­gės miš­kų urė­di­jo­je ne­se­niai vie­šė­jo Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos (VMT) Miš­ko ge­ne­ti­nių iš­tek­lių sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Val­man­tas Kun­dro­tas. Urė­di­jos spe­cia­lis­tai jam ap­ro­dė šį­met gau­siai de­ran­čius sėk­li­nius bei pir­mos se­lek­ci­nės gru­pės eg­ly­nus.

JAV am­ba­sa­dos dar­buo­to­jai, ruoš­da­mie­si He­lovino šven­tei, jau ne vie­ne­rius me­tus mo­liū­gus per­ka iš uk­mer­giš­kių – Le­on­po­lio kai­me ūki­nin­kau­jan­čių Stra­gių. Šei­ma džiau­gia­si, kad jų už­au­gin­tas pro­duk­tas pa­puo­šia ame­ri­kie­tiš­ką šven­tę.

Še­šuo­lių se­niū­ni­jo­je, Pi­lio­nių kai­me, ūki­nin­kau­jan­tis Ri­mas Luk­ša – nuo­la­ti­nis ša­ly­je ren­gia­mų ari­mo kon­kur­sų da­ly­vis. Ne­se­niai vy­ku­sia­me jis už­ėmė ket­vir­tą vie­tą ir už tai pel­nė ra­jo­no va­do­vų pa­dė­ką.

Į Uk­mer­gės grū­dų san­dė­lius jau ke­liau­ja pir­ma­sis šių me­tų der­lius. Šie­met pir­mų­jų rap­sų pri­im­ta dau­giau nei to­kiu pa­čiu lai­ku per­nai, ta­čiau grū­dų su­pir­ki­mo kai­nos ge­ro­kai at­si­lie­ka nuo per­nykš­čių. Prog­no­zuo­ja­ma, kad grū­dai ga­li dar la­biau pig­ti.

Po didžiųjų karščių Ukmergės grūdų sandėlyje – pats darbymetis. Supirkėjai sako, kad šiemet į aruodus byra smulkesni nei įprastai javai – kaitri saulė juos išdžiovino dar nespėjusius gerai subręsti.

 

Prie Ukmergės priartėjęs kiaulių maras rajono ribų dar neperkirto, tačiau kiekvienas kaimyniniame rajone registruotas atvejis – didėjanti rizika ir mūsų rajono augintojams.

Puslapis 5 iš 6

Veterinarijos klinika

Kasyba

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Kiek, manote, truks ekstremali situacija Lietuvoje ir pasaulyje?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų