Ukmergės žemės ūkio naujienos

Žemės ūkis (80)

Penktadienį Ukmergės rajono savivaldybėje vyko LSDP Žemės ūkio ir kaimo reikalų komiteto posėdis „Žemės ūkio paramos priemonės smulkiam ir vidutiniam verslui 2015–2020 m. m.“.Renginyje dalyvavo Seimo nariai, Žemės ūkio ministerijos atstovai, rajono ūkininkai, savivaldybės vadovai, žemės ūkio specialistai.

Me­tų pa­bai­ga – tin­ka­miau­sias mo­men­tas pa­si­džiaug­ti ir as­me­ni­niais, ir ko­lek­ty­vi­niais pa­sie­ki­mais. Tre­čia­die­nį bu­vo ap­do­va­no­ti ge­riau­si ūki­nin­kai, gra­žiau­sios se­niū­ni­jos. Su Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tu pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis.

Uk­mer­gės tur­ga­vie­tė jau pa­kvi­po braš­kė­mis. Jų par­da­vė­jai šau­kia skir­tin­gas kai­nas – ki­log­ra­mas pir­mų­jų uo­gų kai­nuo­ja nuo 7 iki 10 li­tų.

Tre­čia­die­nį Lie­tu­vo­je nu­sta­ty­tas dar vie­nas af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro at­ve­jis. Šį­kart li­ga at­sė­li­no į Ute­nos ra­jo­ną. Ži­di­nys – apie 80 ki­lo­met­rų nuo Uk­mer­gės.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no žem­dir­bių aso­cia­ci­jos su­si­rin­ki­me pra­ėju­sią sa­vai­tę ap­tar­ti ra­jo­no ūki­nin­kų rei­ka­lai, iš­sa­ky­tos pro­ble­mos. Su­si­rin­ki­mą or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės ra­jo­no žem­dir­bių aso­cia­ci­ja, Lie­tu­vos že­mės ūkio rū­mų Uk­mer­gės sky­rius bei ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­rius.

Šią sa­vai­tę AB „Jo­na­vos grū­dai“ Uk­mer­gės grū­dų san­dė­liuo­se į aruo­dus pa­bi­ro pir­mie­ji ja­vai. Ūki­nin­kai sa­ko, kad vi­su tem­pu ru­giap­jū­tei pra­dė­ti truk­do lie­tus, ir ne­ra­miai dai­ro­si į dan­gų. Per­nai kom­bai­nai į lau­kus iš­va­žia­vo ge­ra sa­vai­te anks­čiau.

Puslapis 5 iš 5

Veterinarijos klinika

Vilkmerge restoranas

Ukmerges siluma

Ukmergėje pastebėta meška, ar dėl to bijosite eiti grybauti?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

sale

Floros Studija

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Akmenys prabyla

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų