Ukmergės žemės ūkio naujienos

Žemės ūkis (96)

Uk­mer­gės tur­ga­vie­tė jau pa­kvi­po braš­kė­mis. Jų par­da­vė­jai šau­kia skir­tin­gas kai­nas – ki­log­ra­mas pir­mų­jų uo­gų kai­nuo­ja nuo 7 iki 10 li­tų.

Tre­čia­die­nį Lie­tu­vo­je nu­sta­ty­tas dar vie­nas af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro at­ve­jis. Šį­kart li­ga at­sė­li­no į Ute­nos ra­jo­ną. Ži­di­nys – apie 80 ki­lo­met­rų nuo Uk­mer­gės.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no žem­dir­bių aso­cia­ci­jos su­si­rin­ki­me pra­ėju­sią sa­vai­tę ap­tar­ti ra­jo­no ūki­nin­kų rei­ka­lai, iš­sa­ky­tos pro­ble­mos. Su­si­rin­ki­mą or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės ra­jo­no žem­dir­bių aso­cia­ci­ja, Lie­tu­vos že­mės ūkio rū­mų Uk­mer­gės sky­rius bei ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­rius.

Šią sa­vai­tę AB „Jo­na­vos grū­dai“ Uk­mer­gės grū­dų san­dė­liuo­se į aruo­dus pa­bi­ro pir­mie­ji ja­vai. Ūki­nin­kai sa­ko, kad vi­su tem­pu ru­giap­jū­tei pra­dė­ti truk­do lie­tus, ir ne­ra­miai dai­ro­si į dan­gų. Per­nai kom­bai­nai į lau­kus iš­va­žia­vo ge­ra sa­vai­te anks­čiau.

Puslapis 6 iš 6

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Pridavimas

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar pritariate naujam automobilių registracijos mokesčiui?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų