Ukmergės žemės ūkio naujienos

Žemės ūkis (100)

Me­di­kai įspė­ja: po va­sa­riš­kų iš­ky­lų gam­to­je bū­ti­na ap­si­žiū­rė­ti sa­vo kū­ną ir įsi­ti­kin­ti, ar na­mo ne­par­si­ne­šė­te klas­tin­gų li­gų su­kė­lė­jos – er­kės. Ją ap­ti­kus ir iš­trau­kus sa­vo svei­ka­tą aky­liau rei­kia ste­bė­ti dar bent ke­lias sa­vai­tes, o pa­ju­tus ne­ga­la­vi­mus – kreip­tis į me­di­kus.

Šią savaitę baigiasi žemės mokesčio sumokėjimo terminas. Valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojai sulaukia daug klausimų apie jo dydį bei mokėjimo sąlygas, tad apie žemės mokestį kalbamės su Vilniaus AVMI Mokestinių prievolių departamento Rajonų mokesčių mokėtojų skyriaus Ukmergės poskyrio vedėja Danguole Stundiene.

Penktadienį Ukmergės rajono savivaldybėje vyko LSDP Žemės ūkio ir kaimo reikalų komiteto posėdis „Žemės ūkio paramos priemonės smulkiam ir vidutiniam verslui 2015–2020 m. m.“.Renginyje dalyvavo Seimo nariai, Žemės ūkio ministerijos atstovai, rajono ūkininkai, savivaldybės vadovai, žemės ūkio specialistai.

Me­tų pa­bai­ga – tin­ka­miau­sias mo­men­tas pa­si­džiaug­ti ir as­me­ni­niais, ir ko­lek­ty­vi­niais pa­sie­ki­mais. Tre­čia­die­nį bu­vo ap­do­va­no­ti ge­riau­si ūki­nin­kai, gra­žiau­sios se­niū­ni­jos. Su Alek­san­dro Stul­gins­kio uni­ver­si­te­tu pa­si­ra­šy­ta ben­dra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis.

Uk­mer­gės tur­ga­vie­tė jau pa­kvi­po braš­kė­mis. Jų par­da­vė­jai šau­kia skir­tin­gas kai­nas – ki­log­ra­mas pir­mų­jų uo­gų kai­nuo­ja nuo 7 iki 10 li­tų.

Tre­čia­die­nį Lie­tu­vo­je nu­sta­ty­tas dar vie­nas af­ri­ki­nio kiau­lių ma­ro at­ve­jis. Šį­kart li­ga at­sė­li­no į Ute­nos ra­jo­ną. Ži­di­nys – apie 80 ki­lo­met­rų nuo Uk­mer­gės.

 

Uk­mer­gės ra­jo­no žem­dir­bių aso­cia­ci­jos su­si­rin­ki­me pra­ėju­sią sa­vai­tę ap­tar­ti ra­jo­no ūki­nin­kų rei­ka­lai, iš­sa­ky­tos pro­ble­mos. Su­si­rin­ki­mą or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės ra­jo­no žem­dir­bių aso­cia­ci­ja, Lie­tu­vos že­mės ūkio rū­mų Uk­mer­gės sky­rius bei ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­rius.

Šią sa­vai­tę AB „Jo­na­vos grū­dai“ Uk­mer­gės grū­dų san­dė­liuo­se į aruo­dus pa­bi­ro pir­mie­ji ja­vai. Ūki­nin­kai sa­ko, kad vi­su tem­pu ru­giap­jū­tei pra­dė­ti truk­do lie­tus, ir ne­ra­miai dai­ro­si į dan­gų. Per­nai kom­bai­nai į lau­kus iš­va­žia­vo ge­ra sa­vai­te anks­čiau.

Puslapis 6 iš 6

Kuponas Ukmergės žinios

Veterinarijos klinika

Ukmerges siluma

Vilkmerge restoranas

Ar tikite, kad Baltarusijoje Lukašenka atsistatydins?
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Floros Studija

sale

Telefonai Ukmergė

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Voruta

Tauragės laikraštis

Faberlic 2015

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų