Spausdinti šį puslapį

Jauniesiems policijos rėmėjams surengtos ekskursijos

Ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te pa­svei­kin­ti jau­nų­jų po­li­ci­jos rė­mė­jų (JPR) gre­tas pa­pil­dę na­riai. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, kad į su­reng­tą ren­gi­nį su­si­rin­ko ne tik nau­jo­kai, bet anks­čiau šios jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos na­riais ta­pę moks­lei­viai. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ai­das Dut­kus nau­jiems na­riams įtei­kė pa­žy­mė­ji­mus.

 

Nau­jiems JPR na­riams įteik­ti pa­žy­mė­ji­mai.

Moks­lei­viams bu­vo pa­ro­dy­tas po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to spe­cia­lis­to Ne­ri­jaus Dam­baus­ko su­kur­tas nuo­tai­kin­gas fil­mu­kas, ku­ria­me už­fik­suo­tos JPR ir po­li­ci­jos dar­buo­to­jų va­sa­rą vy­ku­sio žy­gio aki­mir­kos. Žliau­giant pra­kai­tui tuo­met tu­rė­jo įveik­ti per 10 ki­lo­met­rų, klam­po­ti per pel­kes, skin­tis ke­lią per nen­dres ir dil­gė­ly­nus, ir­tis upe...

JPR va­do­vau­jan­ti Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vy­res­nio­ji spe­cia­lis­tė Dai­va No­vi­kie­nė pa­sa­ko­jo, kad moks­lei­viai yra pui­kūs pa­gal­bi­nin­kai or­ga­ni­zuo­jat įvai­rius ren­gi­nius: tal­ki­no pa­rei­gū­nams šven­tė­je „Auk­si­nis ru­duo“, ren­giant dau­gia­ko­vės var­žy­bas Po­li­ci­jos die­nai pa­mi­nė­ti.

Mo­ki­niams bu­vo su­reng­tos šau­dy­mo var­žy­bos, kar­tu su ne­pil­na­me­čių rei­ka­lų ins­pek­to­rė­mis jie ap­si­lan­kė prieš­gais­ri­nė­je gel­bė­ji­mo tar­ny­bo­je. Čia su­ži­no­jo apie gais­ri­nin­ko dar­bo kas­die­ny­bę, o vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Dai­nius Vyš­niaus­kas su­ren­gė eks­kur­si­ją. Eks­kur­si­ja moks­lei­vių lau­kė ša­lia esan­čio­je įmo­nė­je „Lik­me­rė“. Ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Min­dau­gas Kas­maus­kis pa­ro­dė mo­der­niai įreng­tą ga­myk­lą, pa­pa­sa­ko­jo, koks yra me­džio ke­lias, kol jis tam­pa fa­ne­ra.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)