Spausdinti šį puslapį

Savaitės tėkmėj

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Šią sa­vai­tę at­ro­do, kad va­sa­ra pra­dė­jo iš­dy­kė­liš­ką žai­di­mą su si­nop­ti­kais. Orų prog­no­zės bu­vo to­kios per­mai­nin­gos, kad ga­lų ga­le pra­ėjo no­ras jų klau­sy­ti.

Vie­ną die­ną per­spė­ję dėl vė­sos, ki­tą die­ną si­nop­ti­kai ti­ki­na, kad ši­lu­ma – „jau ne­tru­kus“. Ne vel­tui šmaikš­tuo­liai su­gal­vo­jo la­bai pa­to­gią prog­no­zę: „Sa­vait­ga­lį lau­kia 30 laips­nių karš­čiai“. Jei tai nepa­si­tvir­ti­na, la­bai grei­tai ga­li­ma pa­si­tei­sin­ti: „Juk taip ir sa­kiau: 15 laips­nių – šeš­ta­die­nį ir 15 – sek­ma­die­nį...“.

 

Ši sa­vai­tė pa­žy­mė­ta ke­le­tu at­min­ti­nų da­tų, su­si­ju­sių su ša­lies is­to­ri­ja, pa­si­di­džia­vi­mu, tra­di­ci­jo­mis.

 Tre­čia­die­nį –Žal­gi­rio mū­šio die­na. 1410 me­tų mū­šį, ku­ria­me Vy­tau­tas su Jo­gai­la ir są­jun­gi­nin­kais len­kais ve­dė bū­rius prieš kry­žiuo­čius, is­to­ri­kai va­di­na lie­tu­vių ko­va dėl iš­li­ki­mo. Ši da­ta žy­mi vie­ną svar­biau­sių lie­tu­vių per­ga­lių vi­du­ram­žių ko­vo­se, tau­tos ga­ly­bės ir įsi­tvir­ti­ni­mo tarp­tau­ti­nia­me kon­teks­te įro­dy­mą. Taip pat tei­gia­ma, jog iš es­mės Žal­gi­rio mū­šis ir Mel­no tai­ka už­bai­gė dau­giau kaip du šimt­me­čius tru­ku­sį lie­tu­vių ka­rą su kry­žiuo­čiais. Šią lie­tu­vių per­ga­lę dar la­biau su­tvir­ti­no 1435 me­tais mū­sų ra­jo­ne įvy­kęs Pa­bais­ko mū­šis, ku­ria­me vo­kie­čiai pa­ty­rė triuš­ki­nan­tį pra­lai­mė­ji­mą.

Penk­ta­die­nį mi­ni­me Lie­tu­vos pa­trio­tų Ste­po­no Da­riaus ir Sta­sio Gi­rė­no žū­ties die­ną. 1933 me­tais jie lėk­tu­vu „Li­tu­a­ni­ca“ iš­skri­do iš Niu­jor­ko į Kau­ną. Be au­to­pi­lo­to, ra­di­jo ry­šiu la­kū­nai įvei­kė 6411 ki­lo­met­rų. Per­skri­dę At­lan­to van­de­ny­ną, žu­vo da­bar­ti­nės Len­ki­jos te­ri­to­ri­jo­je. Ma­no­ma, kad su­ge­do lėk­tu­vo mo­to­ras ar­ba jis ne­at­lai­kė aud­ros. Ta­čiau yra ir ki­ta ver­si­ja – kad lėk­tu­vą pa­šo­vė vo­kie­čiai.

Penk­ta­die­nį – dar vie­na su is­to­ri­jos vin­giais su­si­ju­si Pa­sau­lio lie­tu­vių vie­ny­bės die­na. Šios die­nos tiks­las – su­vie­ny­ti po vi­są pa­sau­lį iš­si­bars­čiu­sius tau­tie­čius, iš­lai­ky­ti jų ry­šį su Lie­tu­va, pri­min­ti apie ben­dras mū­sų šak­nis.

Su tra­di­ci­jo­mis sie­ja­ma ket­vir­ta­die­nį mi­ni­ma Škap­lie­ri­nė. Tą­dien bū­da­vo pra­de­da­ma ru­giap­jū­tė – neap­si­ei­ta be au­ko­ji­mo apei­gų Že­mės dei­vei Že­my­nai, li­ki­mo dei­vei Lai­mai, su pjū­ti­mi su­si­ju­sių dai­nų.

Šeš­ta­die­nį – Tarp­tau­ti­nė alu­da­rių die­na. Šis gė­ri­mas tu­ri tūks­tant­me­tes tra­di­ci­jas – ma­no­ma, kad jis pra­dė­tas ga­min­ti 7 tūks­tant­me­ty­je prieš Kris­tų. Apie jo ga­my­bą mi­ni­ma se­no­vės Egip­to šal­ti­niuo­se. Ap­tin­ka­ma net jo li­ku­čių to lai­ko­tar­pio in­duo­se.

Lie­tu­vo­je pir­ma­sis Ša­daus­kų bra­vo­ras Ma­žei­kiuo­se ati­da­ry­tas 1932 me­tais. Ty­ri­mai ro­do, kad vie­nas sta­tis­ti­nis lie­tu­vis per me­tus iš­ge­ria apie 90 lit­rų – de­vy­nis ki­bi­rus – alaus... Pa­sau­lio re­kor­di­nin­kų če­kų, iš­pliau­pian­čių 15 ki­bi­rų, dar ne­pra­len­kė­me.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)