Spausdinti šį puslapį

Aukštosios mokyklos padės žiniomis

Aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys be­dar­biai nuo šiol ga­lės pa­si­nau­do­ti tik jiems skir­ta kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo pro­gra­ma. Ta­čiau žmo­nės abe­jo­ja, ar įgy­ta kva­li­fi­ka­ci­ja at­ei­ty­je pa­dės jiems su­si­ras­ti iš­si­la­vi­ni­mą ati­tin­kan­tį dar­bą.

Iki ki­tų me­tų pa­bai­gos at­nau­jin­ti ži­nias ir įgy­ti pa­pil­do­mų kom­pe­ten­ci­jų uni­ver­si­te­tuo­se ir ko­le­gi­jo­se ga­lės per tūks­tan­tį dar­bo ne­te­ku­sių di­plo­muo­tų spe­cia­lis­tų.

Lie­tu­vos dar­bo bir­ža, ben­dra­dar­biau­da­ma su Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja, pa­si­ra­šė mo­ky­mų fi­nan­sa­vi­mo su­tar­tis su še­šio­li­ka aukš­tų­jų mo­kyk­lų.

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dar­bo bir­žo­je bus įgy­ven­di­na­ma nau­ja pro­gra­ma.

Ga­li­my­bę kel­ti kva­li­fi­ka­ci­ją be­dar­biams, tu­rin­tiems aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą, su­da­ro Kau­no tech­no­lo­gi­jos, Klai­pė­dos ir My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­tai ir 13 ko­le­gi­jų, iš vi­so siū­lan­tys 240 stu­di­jų pro­gra­mų. Aukš­to­sios mo­kyk­los kvie­čia pa­si­rink­ti iš įvai­riau­sių sri­čių – nuo ap­skai­tos, kom­piu­te­ri­jos, lo­gis­ti­kos, ver­slo or­ga­ni­za­vi­mo ir ver­slo už­sie­nio kal­bos iki tei­sės pa­grin­dų, fi­nan­sų val­dy­mo, slau­gos, kai­mo tu­riz­mo ir eko­lo­gi­nės ga­my­bos. Mo­ky­mų truk­mė sieks nuo 2 mė­ne­sių iki 2 me­tų.

Ak­ty­vus re­gio­ni­nių aukš­tų­jų mo­kyk­lų da­ly­va­vi­mas su­da­rys ga­li­my­bę kva­li­fi­ka­ci­ją to­bu­lin­ti kuo ar­čiau sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos. Su­tar­tys dėl be­dar­bių mo­ky­mų pa­si­ra­šy­tos su Aly­taus, Ma­ri­jam­po­lės, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių vals­ty­bi­ne, Šiau­rės Lie­tu­vos, Ute­nos ko­le­gi­jo­mis, taip pat Kau­no, Kol­pin­go, Kau­no miš­kų ir ap­lin­kos ap­sau­gos in­ži­ne­ri­jos, Vil­niaus ir Klai­pė­dos vals­ty­bi­ne ko­le­gi­jo­mis, Klai­pė­dos aukš­tą­ja ver­slo mo­kyk­la ir V. A. Grei­čiū­no aukš­tą­ja mo­kyk­la.

Aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys be­dar­biai, no­rin­tys to­bu­lin­ti kva­li­fi­ka­ci­ją, dėl ga­li­my­bių stu­di­juo­ti tu­rė­tų kreip­tis į sa­vo te­ri­to­ri­nės dar­bo bir­žos kon­sul­tan­tus. Jie kiek­vie­nam be­si­krei­pian­čiam in­di­vi­du­a­liai pa­dės iš­si­rink­ti tin­ka­miau­sią kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo pro­gra­mą.

Uk­mer­gės dar­bo bir­žos di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Vio­le­ta Kvi­rie­nė pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­tu jų įstai­go­je re­gist­ruo­ta pus­tre­čio šim­to aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­čių uk­mer­giš­kių. Iš jų – 148 mo­te­rys, 56 – vy­res­ni nei 50 me­tų as­me­nys, be­veik tiek pat – aukš­tų­jų mo­kyk­lų ab­sol­ven­tų.

Dar­bo bir­žos spe­cia­lis­tai pa­ste­bi – aukš­ta­sis iš­si­la­vi­ni­mas – tik­rai ne pri­va­lu­mas ieš­kant dar­bo. At­virkš­čiai – kar­tais tai ga­li bū­ti net kliū­tis, nes šiuo me­tu įmo­nės daug daž­niau ieš­ko dar­bi­nin­kiš­kų spe­cia­ly­bių dar­buo­to­jų, o ne aukš­tą­jį moks­lą tu­rin­čių spe­cia­lis­tų.

Ne­kva­li­fi­kuo­to dar­bo siū­ly­mas žmo­gui su aukš­tuo­ju iš­si­la­vi­ni­mu kar­tais mo­ra­liš­kai su­tin­ka­mas ga­na skau­džiai. At­si­ran­da žmo­nių, dėl to net įsi­žei­džian­čių.

Ar nau­ja pro­gra­ma pa­dės žmo­nėms leng­viau su­si­ras­ti dar­bą? V. Kvi­rie­nė to tvir­tin­ti ne­si­ryž­ta, ta­čiau ma­no, kad ga­li­my­bė ne­mo­ka­mai kva­li­fi­kuo­tis yra nau­din­ga. Ypač jei to­kia ga­li­my­bė su­tei­kia­ma neat­si­trau­kiant  nuo na­mų ir šei­mos. Su­au­gu­siems, šei­mas su­kū­ru­siems žmo­nėms tai yra la­bai svar­bu.

Aukš­to­jo moks­lo siek­ti nie­kur ne­iš­vyks­tant iš sa­vo mies­to uk­mer­giš­kiai ga­li Ute­nos ko­le­gi­jo­je. Stu­di­jos vyks­ta Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­lo­je.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)