Spausdinti šį puslapį

Cukrų iš parduotuvių išpūtė vėju

Pa­skli­dus gan­dams apie cuk­raus bran­gi­mą, pir­kė­jai iš­pir­ko re­kor­di­nį jo kie­kį. Per pus­die­nį par­duo­ta tiek, kiek pa­pras­tai re­a­li­zuo­ja­ma be­veik per mė­ne­sį. Ne­su­sku­bu­sie­ji cuk­raus nu­si­pirk­ti pra­ei­tą sa­vai­tę pas kai­my­nus ei­na pra­šy­da­mi ne pa­sko­lin­ti, o par­duo­ti ki­log­ra­mą cuk­raus.

 

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Cuk­rų pir­kė­jai iš­ne­šė ur­mu.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę len­ty­no­se vos per pus­die­nį iš­tir­po be­veik vi­si pre­ky­bi­nin­kų tu­rė­ti lie­tu­viš­ko cuk­raus re­sur­sai. Dau­ge­ly­je par­duo­tu­vių šio pro­duk­to vi­sai ne­li­ko. Pre­ky­bi­nin­kai sa­ko, kad toks ažio­ta­žas ki­lo pir­kė­jams pa­ti­kė­jus pa­skli­du­siu gan­du, kad cuk­rus brangs dvi­gu­bai.

 

Par­duo­tas re­kor­di­nis kie­kis

 

Uk­mer­gės ra­jo­no var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo di­rek­to­rė An­ge­lė An­dri­ko­nie­nė tei­gia, kad ši ži­nia į mais­to pre­kių par­duo­tu­ves at­gi­nė dau­gy­bę pir­kė­jų. Per pus­die­nį ko­o­pe­ra­ty­vo par­duo­tu­vė­se par­duo­ta apie 2,5 to­nos cuk­raus. Pa­sak di­rek­to­rės, tiek pa­pras­tai re­a­li­zuo­ja­ma be­veik per mė­ne­sį. Per­ka­mo cuk­raus kie­kio pir­kė­jams ko­o­pe­ra­ty­vo pre­ky­bi­nin­kai ne­ri­bo­jo.

Pri­trū­kę sa­vo par­duo­tu­vė­se cuk­raus, var­to­to­jų ko­o­pe­ra­ty­vo pre­ky­bi­nin­kai krei­pė­si į tie­kė­jus. „Tie­kė­jų san­dė­liai taip pat tuš­ti. Pa­vy­ko ras­ti vie­nin­te­lius, dar tu­rin­čius cuk­raus at­sar­gų. Jie pa­ža­dė­jo pri­sta­ty­ti apie 1,5 to­nos“, – sa­ko A. An­dri­ko­nie­nė.

Pa­šne­ko­vė ne­nei­gia: kaž­kie­no pa­skleis­tas gan­das, kad Lie­tu­vo­je sen­ka cuk­raus at­sar­gos dėl pras­to cuk­ri­nių run­ke­lių der­liaus bei eks­por­to į už­sie­nį, nau­din­gas tiek ga­min­to­jams, tiek pre­ky­bi­nin­kams.

„Ta­čiau jei tai yra tie­sa ir šis pro­duk­tas ge­ro­kai pa­brangs, ap­dai­rūs pir­kė­jai ge­ro­kai su­tau­pys“, – pri­pa­žįs­ta ji. Tie­sa, ne­ži­nia, ar po ki­tų me­tų der­liaus cuk­raus kai­nos iš­si­lai­kys aukš­tos, ta­čiau va­sa­ros uo­gų der­liaus su­do­ro­ji­mui šei­mi­nin­kėms šios at­sar­gos tu­rė­tų pra­vers­ti.

Cuk­rus – ne vie­nin­te­lis pro­duk­tas, ku­rį šiuo me­tu pa­niš­kai grie­bia pir­kė­jai. Pa­si­gir­dus kal­boms, kad ša­ly­je spar­čiai tuš­tė­ja grū­dų aruo­dai, im­ta la­biau pirk­ti ir mil­tus. Dar vi­sai ne­se­niai par­duo­tu­ves štur­ma­vę pir­kė­jai nuo len­ty­nų graibs­tė įvai­rių kruo­pų mai­še­lius.

 

Sa­vait­ga­lis – be cuk­raus

 

„Nor­fos“ pre­ky­bos cen­truo­se pra­ei­tos sa­vai­tės vi­du­ry­je pa­si­bai­gus cuk­raus at­sar­goms, iki pir­ma­die­nio len­ty­nos bu­vo tuš­čios. „Už­sa­kė­me, ta­čiau tie­kė­jai pri­ža­dė­jo at­vež­ti tik po ke­le­to die­nų“, – pa­aiš­ki­no „Nor­fos“ pre­ky­bos tin­klo at­sto­vas spau­dai Da­rius Ry­liš­kis.

„Kol ne­bu­vo pa­ni­kos, šio pro­duk­to vi­sa­dos už­tek­da­vo“, – sa­ko jis. O pir­kė­jų ne­ri­mas, jo nuo­mo­ne, vi­sai ne­pa­grįs­tas, nes per­pus cuk­rus tik­rai ne­pa­brangs.

„Nor­fos“ pre­ky­bos tin­klas gin­sis nuo cuk­raus pir­kė­jų ant­plū­džio bei ga­li­mų per­par­da­vi­nė­to­jų. Kai­nas pre­ky­bi­nin­kai ža­da di­din­ti per­kan­tie­siems dau­giau kaip 10 ki­log­ra­mų.

 

Staig­me­na ir pre­ky­bi­nin­kams

 

Pre­ky­bi­nin­kai gi­na­si pri­si­dė­ję prie pa­skleis­tų gan­dų pa­sklei­di­mo. „Kas ga­lė­jo pa­skleis­ti to­kią in­for­ma­ci­ją, ne­ži­no­me. Jos su­kel­tas ažio­ta­žas bu­vo staig­me­na mums pa­tiems“, – „Uk­mer­gės ži­nioms“ tvir­ti­no pre­ky­bos tin­klo IKI Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus va­do­vas Val­das Lo­pe­ta. Šio tin­klo par­duo­tu­vės cuk­raus pra­ėju­sią sa­vai­tę taip pat bu­vo pri­sti­gę.

Va­do­vas ti­ki­na, kad dėl brangs­tan­čio cuk­raus IKI pre­ky­bos cen­truo­se ga­mi­na­mų kon­di­te­ri­jos pro­duk­tų kai­nų keis­ti ne­pla­nuo­ja­ma.

 

Kai­nas ke­lia pir­kė­jai

 

„To­kios in­for­ma­ci­jos, kad cuk­rus brangs iki 6 li­tų už ki­log­ra­mą, šian­dien ne­tu­ri­me“, – tei­gia „Ma­xi­ma LT“ Įvaiz­džio ir ko­mu­ni­ka­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Li­na Mui­žie­nė. Anot jos, jei šis gan­das prieš ke­le­tą die­nų ne­bū­tų pa­skli­dęs, to­kio ažio­ta­žo ir ne­bū­tų.

Ji pri­pa­žįs­ta, kad cuk­raus kai­na ky­la pa­sau­li­nė­se bir­žo­se dėl jo trū­ku­mo. Ta­čiau 6 li­tų kai­na – ne­adek­va­ti to­kiam cuk­raus trū­ku­mui, koks yra, ir kaž­kie­no prog­no­zuo­ja­mų kai­nų po­ky­čiui.

Ka­dan­gi cuk­rus yra bir­žos pre­kė, jo kai­na svy­ruo­ja pri­klau­so­mai nuo pa­siū­los ir pa­klau­sos. „Pir­kė­jai pa­tys pri­si­de­da prie kai­nos ki­li­mo, mai­šais temp­da­mi cuk­rų iš par­duo­tu­vių“, – sa­ko L. Mui­žie­nė. Šią si­tu­a­ci­ją ji ly­gi­na su snie­go la­vi­nos efek­tu.

„Lie­tu­vo­je pa­ga­min­tas cuk­rus – kvo­tuo­ja­ma pre­kė. Mes tik­rai ne­su­in­te­re­suo­ti, kad cuk­raus mū­sų par­duo­tu­vė­se pri­trūk­tų“, – tvir­ti­na „Ma­xi­mos“ at­sto­vė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)