Spausdinti šį puslapį

Darbus prie Šventosios žadama baigti laiku

Prie Šven­to­sios ren­gia­mo pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­ko dar­bai vyks­ta van­giai. Gau­tas su­ti­ki­mas jų pa­bai­gą ati­dė­ti iki ru­dens. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai tuo ne­pa­ten­kin­ti, ta­čiau ran­go­vai ra­mi­na, kad pro­jek­tą įgy­ven­dins lai­ku.

 

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Ran­go­vai ra­mi­na, kad pro­jek­tas vyk­do­mas sklan­džiai.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Piot­ras Gri­gor­je­vas pa­ti­ki­no, kad dar­bai se­ka­si tik­rai sun­kiai.

Šven­to­sios upės pa­kran­čių bei Šven­tu­pės kem­pin­go įren­gi­mo pro­jek­tas įgy­ven­di­na­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šo­mis. Jo ver­tė 2 mi­li­jo­nai 683 tūks­tan­čiai li­tų. Pa­grin­di­nis pro­jek­to dar­bų ran­go­vas – UAB „Vil­nis­ta“.

Pa­gal pir­mi­nius ter­mi­nus pro­jek­tas jau tu­rė­jo ei­ti į pa­bai­gą.

Ta­čiau, ka­dan­gi pa­va­sa­rį dar­bai su­si­vė­li­no, Lie­tu­vos ver­slo pa­ra­mos agen­tū­ros pa­pra­šy­ta ga­lu­ti­nį ter­mi­ną nu­kel­ti į rug­sė­jo pa­bai­gą.

Bet ir šis ter­mi­nas ne­nu­mal­do­mai ar­tė­ja, o įsi­sa­vin­ta lig šiol vos de­šim­ta­da­lis pro­jek­to lė­šų. Ge­gu­žės pa­bai­go­je bu­vo įsi­sa­vin­ti 250 tūks­tan­čių li­tų.

Piot­ras Gri­gor­je­vas pa­ti­ki­no, kad kiek­vie­ną sa­vai­tę vyks­ta pa­si­ta­ri­mai su pro­jek­to dar­bų ran­go­vais – UAB „Vil­nis­ta“ va­do­vais. Bū­tent ši įmo­nė kon­kur­so me­tu pa­siū­lė ma­žiau­sią kai­ną ir pa­tei­kė do­ku­men­tus, kad yra pa­jė­gi lai­ku įvyk­dy­ti pro­jek­tą.

Ta­čiau žvel­giant į sto­vi­niuo­jan­čią tech­ni­ką tuo abe­jo­ja­ma.

Anot P. Gri­gor­je­vo, pas­ta­ro­sio­mis sa­vai­tė­mis ran­go­vas tu­ri pa­tei­si­na­mą prie­žas­tį – gau­sias liū­tis, truk­dan­čias vyk­dy­ti ke­lio tie­si­mo dar­bus.

Pa­sak ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo, ka­dan­gi pro­jek­tas su­si­de­da iš ke­lių da­lių – ta­ko prie Šven­to­sios tie­si­mo ir kem­pin­go įren­gi­mo Šven­tu­pė­je, aki­vaiz­du, kad ge­riau se­ka­si pas­ta­ro­ji pro­jek­to da­lis – kem­pin­go sta­ty­bos.

Pa­kal­bin­tas UAB „Vil­nis­ta“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Juo­zas Balt­miš­kis ra­mi­no, kad dar­bai ei­na­si sklan­džiai. Ne­di­de­lė pro­jek­ti­nių lė­šų su­ma kol kas įgy­ven­din­ta tik to­dėl, kad dar ne­pra­dė­ti bran­giau­si dar­bai – trin­ke­lių klo­ji­mas, elek­tros tie­ki­mas.

Pa­va­duo­to­jas ti­ki­no, kad pro­jek­to pa­bai­gos ati­dė­ji­mas bu­vo bū­ti­nas, nes pir­mi­nis va­rian­tas – įgy­ven­din­ti jį iki vi­dur­va­sa­rio – bu­vo tie­siog ne­re­a­lus.

„Esam di­de­lė įmo­nė, bai­gėm įgy­ven­din­ti ki­tus pro­jek­tus ir da­bar vi­su pa­jė­gu­mu kib­sim į dar­bus prie Šven­to­sios“, – pa­ti­ki­no J. Balt­miš­kis.

Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą Šven­to­sios pa­kran­tė ne­at­pa­žįs­ta­mai pa­si­keis – kai­rė­je jos pu­sė­je, va­žiuo­jant nuo mies­to cen­tro, bus įreng­ti ta­kas, pon­to­ni­nė prie­plau­ka, pa­kran­tė ap­sė­ta ve­ja. Pats 720 met­rų il­gio ta­kas bus ap­švies­tas, pa­sta­ty­ti suo­liu­kai,  įreng­ta vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)