Spausdinti šį puslapį

Gyventojai raginti būti pilietiški ir skaitiklio mokesčio nemokėti

„Uk­mer­gės ži­nio­se“ ne­se­niai skel­bė­me apie tai, kad karš­to van­dens skai­tik­lio mo­kes­čio są­skai­tas gau­nan­tys ir jų ne­ap­mo­kan­tys uk­mer­giš­kiai ap­skun­džia­mi teis­mui. Šį mo­kes­tį, ku­rio dau­ge­lis dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jų ne­mo­ka dve­jus me­tus, „Mies­to ener­gi­jai“ pa­de­da iš­rei­ka­lau­ti ant­sto­liai.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Į susitikimą gyventojai kviesti dėl skaitiklio mokesčio.

 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ti­ki­na, kad „Mies­to ener­gi­ja“ mo­kes­čio rei­ka­lau­ti ne­tu­ri tei­sės, nes ši­lu­mos ne­tie­kia jau ant­rus me­tus. Tuo tar­pu pa­gal įsta­ty­mą to­kį mo­kes­tį tu­rė­tų tei­sę im­ti tik ši­lu­mos tie­kė­jas.

Kaip elg­tis žmo­nėms, ku­rių ta­ria­mas sko­las ban­do­ma iš­si­rei­ka­lau­ti per teis­mus, ra­jo­no va­do­vai, ad­vo­ka­tai ir ju­ris­tai ant­ra­die­nį aiš­ki­no gau­siai su­si­rin­ku­siems uk­mer­giš­kiams.

 

11-16-2_straipsnio_2_nuotr

 

Ad­vo­ka­tas Vir­gi­ni­jus Kau­pas.


 

Sa­vi­val­dy­bės sa­lė­je vy­ku­sia­me su­si­rin­ki­me žmo­nėms aiš­kin­ta, kad mo­kes­čio už karš­to van­dens skai­tik­lių prie­žiū­rą, ko rei­ka­lau­ja „Mies­to ener­gi­ja“, šiai įmo­nei mokėti tik­rai ne­rei­kia. Ir taip yra to­dėl, kad ji ne­tie­kia šil­dy­mo.

Taip pat pa­aiš­kin­ta, kad tuo at­ve­ju, jei mi­nė­ta įmo­nė dėl ta­ria­mos sko­los iš­ieš­ko­ji­mo krei­pė­si į teis­mą ir žmo­gus ga­vo teis­mo šau­ki­mą, pri­va­lo re­a­guo­ti. Į teis­mą jis tu­ri bū­ti­nai nu­ei­ti. O ten raš­tu pa­reikš­ti, kad su sko­la ne­su­tin­ka.

 

11-16-2_straipsnio_3_nuotr

 

Skyriaus vedėjas Rimas Jurgilaitis.


 

Gy­ven­to­jai ra­gin­ti bū­ti pi­lie­tiš­ki ir gin­ti sa­vo tei­ses, o ne ak­lai mai­tin­ti bu­vu­sį ši­lu­mos ūkio nuo­mi­nin­ką, mo­kant ne­pri­klau­san­čius mo­kes­čius.

Ad­vo­ka­tas Vir­gi­ni­jus Kau­pas įsi­ti­ki­nęs, kad teis­mų spren­di­mai, pa­lan­kūs „Mies­to ener­gi­jai“ iš­si­rei­ka­lau­jant va­di­na­mąjį skai­tik­lio mo­kes­tį, ga­lė­jo bū­ti iki šių me­tų ge­gu­žės 8 die­nos, kuo­met Aukš­čiau­sia­sis Teis­mas pri­ėmė ga­lu­ti­nę nu­tar­tį ir grą­ži­no ši­lu­mos ūkį Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei.

 

11-16-2_straipsnio_4_nuotr


 

Esą šiuo me­tu nag­ri­nė­jant by­las dėl ta­ria­mos sko­los teis­mai į šią ap­lin­ky­bę tu­rė­tų at­si­žvelg­ti.

UŽ inf.

 

11-16-2_straipsnio_5_nuotr


 

11-16-2_straipsnio_6_nuotr


 

11-16-2_straipsnio_7_nuotr

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)