Spausdinti šį puslapį

Kviečia prisijungti prie moterų choro

Dai­nuo­ti mėgs­tan­čios mer­gi­nos ir mo­te­rys kvie­čia­mos pa­si­nau­do­ti sa­vi­raiš­kos ga­li­my­be. Mo­te­rų cho­rą bu­rian­ti mu­zi­kos mo­ky­to­ja Ne­rin­ga Va­lins­kie­nė sa­ko, jog bū­tent to­kio cho­ro Uk­mer­gė­je dar nė­ra.

 

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

 

Au­to­rės nuotr. Mu­zi­kė Ne­rin­ga Va­lins­kie­nė kvie­čia mo­te­ris kas­die­nius rū­pes­čius pa­skan­din­ti dai­no­je.

Be­si­ku­rian­čio cho­ro nau­jo­kės dai­na­vi­mo įgū­džius jau la­vi­na re­pe­ti­ci­jo­se. Į mu­zi­kės N. Va­lins­kie­nės kvie­ti­mą su­si­bur­ti at­si­lie­pu­sios ke­lios uk­mer­giš­kės re­pe­tuo­ti pra­dė­jo prieš Ka­lė­das.

Dai­nuo­ti pe­da­go­gė kas­dien mo­ko jau­ną­ją kar­tą, dai­na ne­at­sie­ja­ma nuo jos šei­mos na­rių gy­ve­ni­mo. Mu­zi­kai at­si­da­vu­si mo­te­ris ti­ki­na no­rin­ti šį me­ną plė­to­ti ir tarp su­au­gu­sių­jų, tad nu­spren­du­si tap­ti dar vie­no cho­ro va­do­ve. „Ši nau­ja veik­la man – vie­nas ma­lo­nu­mas“, – šyp­so­si ji.

Ti­ki­si su­lauk­ti ne­ma­žai su­si­do­mė­ju­sių­jų. „Uk­mer­gė­je yra mo­te­rų an­sam­blis, yra miš­rių cho­rų, bet bū­tent mo­te­rų cho­ro da­bar nė­ra – gal kaž­ka­da ir bu­vo, – sa­ko ji. – An­sam­bly­je yra ne dau­giau kaip dvy­li­ka na­rių, o mū­sų ga­li bū­ti kad ir še­šias­de­šimt.“

Ko­lek­ty­ve jau su­lauk­ta ke­lio­li­kos nau­jų­jų N. Va­lins­kie­nės mo­ki­nių. „Mo­ko­mės de­rin­ti bal­sus, in­to­nuo­ti, dai­nuo­ti be mu­zi­kos, ren­ka­mės su­dė­tin­ges­nes dai­nas. Dai­nuo­jant la­bai svar­bu su­ge­bė­ti gir­dė­ti vie­nai ki­tą. Kai ku­rios mo­te­rys pas­ku­ti­nį kar­tą dai­na­vu­sios tik mo­kyk­lo­je – dau­giau to da­ry­ti ne­te­ko“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vė.

Jos tiks­las – mo­ky­ti uk­mer­giš­kes me­lo­din­gų, šir­džiai mie­lų dai­nų. Ti­ki­si gau­sin­ti re­per­tu­a­rą dau­ge­lio mėgs­ta­mais į lie­tu­vių kal­bą iš­vers­tais pa­sau­li­niais hi­tais, ki­tais ži­no­mais kū­ri­niais.

Ar mu­zi­kė – reik­li va­do­vė? „Kad vi­sos ir taip la­bai sten­gia­si. Yra la­bai bal­sin­gų mo­te­rų, ma­nau – so­lis­čių tu­rė­si­me, – šyp­so­si ji. – Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad ne va­do­vas tu­ri pa­sa­ky­ti, pri­mes­ti, ką dai­nuo­ti, bet rei­kia vi­soms pa­si­tar­ti ir at­lik­ti tai, kas joms mie­la, kas pa­tik­tų žmo­nėms. Svar­bu ir pa­si­ti­kė­ti va­do­vu, ki­to­mis ko­lek­ty­vo na­rė­mis. O kaip mums pa­tin­ka su­si­pa­žin­ti ir vie­nai ki­tą pa­žin­ti...“

Kon­cer­tuo­ti pa­čios sau cho­ris­tės ne­ža­da. „Ne­gi tarp ke­tu­rių sie­nų dai­nuo­si­me – jau pa­va­sa­rį ža­dam į vie­šu­mą iš­ei­ti. Ir kon­kur­suo­se tik­rai da­ly­vau­sim“, – da­li­ja­si pla­nais pa­šne­ko­vė.

Pri­si­jung­ti ji kvie­čia įvai­raus am­žiaus mo­te­ris: „Dai­na­vi­mas drau­ge – tik­ra at­gai­va po die­nos rū­pes­čių. Juk mes, mo­te­rys, vis bė­gam, no­rim pa­si­rū­pin­ti vai­kais, vy­rais, ko­le­go­mis... O sa­ve pa­mirš­ta­me... Cho­ro re­pe­ti­ci­jo­se ski­ria­me lai­ko tik sau, pra­skaid­ri­na­me da­bar to­kius il­gus, šal­tus ir niū­rius va­ka­rus.“

Dai­ni­nin­kėms re­pe­ti­ci­jos nie­ko ne­kai­nuo­ja. „Kaip ga­li­ma pirk­ti me­ną? Juk tai tu­ri bū­ti džiaugs­mas, o ne ėji­mas dai­nuo­ti vien dėl to, kad su­si­mo­kė­jai pi­ni­gus“, – sa­ko N. Va­lins­kie­nė.

Re­pe­ti­ci­jos vyks­ta kul­tū­ros cen­tre, tre­čia­me aukš­te esan­čio­je Ma­žo­jo­je sa­lė­je. Mo­te­rys ren­ka­si tre­čia­die­niais ir penk­ta­die­niais 17 va­lan­dą. Pa­si­tei­rau­ti smul­kes­nės in­for­ma­ci­jos ga­li­ma te­le­fo­nu 8 684 83727.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)