Spausdinti šį puslapį

Pasipriešino pareigūnams

Ba­lan­džio 22 d. apie 16 val. 30 min. mies­te po­li­ci­jos au­to­mo­bi­liu pa­tru­lia­vę pa­rei­gū­nai Žie­do gat­vė­je, prieš pre­ky­bos cen­trą pa­ma­tė be­si­mu­šan­čius vy­rus.

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

Pri­ėjus pa­rei­gū­nams muš­ty­nės bu­vo nu­trauk­tos. Vie­ną iš ka­rin­giau­siai nu­si­tei­ku­sių jau­nuo­lių pa­rei­gū­nai su­lai­kė. Su­lai­kant ant­rą­jį, jis pa­si­prie­ši­no ir at­si­sto­jęs į ko­vi­nę sto­vė­se­ną pa­si­ruo­šė muš­tis.

Pa­rei­gū­nai pa­nau­do­jo elek­tri­nį im­pul­si­nį prie­tai­są „Ta­ser“ ir pa­ža­bo­ję smar­kuo­lį už­dė­jo jam ant­ran­kius. Pri­sta­čius į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą nu­sta­ty­ta, kad tai Uk­mer­gės mies­to gy­ven­to­jas R. R. (g. 1978 m.). Jam nu­sta­ty­tas 2,28 prom. gir­tu­mas.

Ant­ra­sis su­lai­ky­ta­sis – G. Č. (g. 1993 m.), taip pat uk­mer­giš­kis. Jam nu­sta­ty­tas 2,83 prom. gir­tu­mas. Už ne­di­de­lį chu­li­ga­niz­mą G. Č. bu­vo su­ra­šy­tas ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mo pro­to­ko­las ir pa­skir­ta 100 Lt bau­da.

R. R. bus bau­džia­mas ne tik už chu­li­ga­niz­mą, bet ir už pa­si­prie­ši­ni­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams.

Už pa­si­prie­ši­ni­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams ad­mi­nist­ra­ci­nė tei­se­na bu­vo pra­dė­ta ir Dau­man­tiš­kių kai­mo gy­ven­to­jui A. S. B. (g. 1940 m.). Ba­lan­džio 20 d. vy­riš­kis bu­vo su­lai­ky­tas Ma­žei­kiš­kių kai­me ne­blai­vus vai­ruo­jan­tis au­to­mo­bi­lį. Po­li­ci­jos au­to­mo­bi­ly­je ra­šant pro­to­ko­lą, pa­žei­dė­jas ėmė pa­rei­gū­nus ko­ne­veik­ti ne­cen­zū­ri­niais žo­džiais. Jis bu­vo pri­sta­ty­tas į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Vy­rui nu­sta­ty­tas 2,01 prom. gir­tu­mas. Jis bus bau­džia­mas ne tik už tai, kad vai­ra­vo ne­blai­vus, bet ir už pa­si­prie­ši­ni­mą pa­rei­gū­nams.

At­sa­ko­my­bė už pa­si­prie­ši­ni­mą po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams nu­ma­ty­ta Ad­mi­nist­ra­ci­nės tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so 187 str. 1 d. Toks pa­žei­di­mas už­trau­kia bau­dą nuo 500 iki 1000 li­tų ar­ba ad­mi­nist­ra­ci­nį areš­tą nuo 15 iki 30 pa­rų.

As­ta KROGERTIENĖ. Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)