Spausdinti šį puslapį

Nauji mokykliniai autobusai – dviem Ukmergės mokykloms

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja in­for­muo­ja apie tai, kad šie­met nu­pirk­ti 48 nau­ji gel­to­nie­ji au­to­bu­sai. 19 sė­di­mų vie­tų „Volks­wa­gen Craf­ter“ mar­kės au­to­bu­sų lau­kia ir dvi Uk­mer­gės ug­dy­mo įstai­gos.

 

Juos nu­tar­ta skir­ti Sie­si­kų gim­na­zi­jai ir „Ry­to“ spe­cia­lia­jai mo­kyk­lai.

Nuo nau­jų moks­lo me­tų iš vi­so Lie­tu­vos ke­liais rie­dės 693 mo­kyk­li­niai au­to­bu­sai. Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras Dai­nius Pa­val­kis sa­ko, kad gel­to­nie­ji au­to­bu­sai bus per­ka­mi ir at­ei­ty­je, už­tik­ri­nant ne tik sau­gų mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mą į mo­kyk­lą, bet ir su­tei­kiant dau­giau ga­li­my­bių vai­kams ke­liau­ti į ren­gia­mas eks­kur­si­jas, spor­to var­žy­bas ar­ba kon­kur­sus.

Nau­jie­ji au­to­bu­sai tra­di­ciš­kai mo­kyk­loms bus per­duo­da­mi prieš nau­jus moks­lo me­tus – pas­ku­ti­nę rug­pjū­čio sa­vai­tę.

Mo­kyk­li­niams au­to­bu­sams įsi­gy­ti šie­met bu­vo skir­ti 6 mi­li­jo­nai li­tų.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja mo­kyk­li­nius au­to­bu­sus per­ka ir per­duo­da sa­vi­val­dy­bėms jau 14 me­tų.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)