Spausdinti šį puslapį

Am­ba­sa­do­rius neat­si­spy­rė uk­mer­gie­tiš­kam alui

 

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Uk­mer­gė­je lan­kė­si Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je am­ba­sa­do­rius Vla­di­mi­ras Čchik­va­dzė. Vie­nos die­nos vieš­na­gės me­tu sve­čias spė­jo ap­žiū­rė­ti Uk­mer­gę, iš­ban­dy­ti ran­kos taik­lu­mą ir pa­ra­gau­ti gė­ri­mo, ku­riuo gar­sė­ja mū­sų kraš­tas.

Vai­do­tė GRIŠKEVIČIŪTĖ

Į Uk­mer­gę am­ba­sa­do­rius at­vy­ko Uk­mer­gės mies­to ben­druo­me­nės pir­mi­nin­ko, Lie­tu­vos San­tar­vės fon­do va­do­vo Ju­liaus Ka­zė­no kvie­ti­mu, ku­ris čia ir pri­ėmė sve­čią bei kar­tu at­va­žia­vu­sį Ru­si­jos pre­ky­bos at­sto­vy­bės Lie­tu­vo­je va­do­vą Alek­san­drą Star­ko­vą. Ne kar­tą su V. Čchik­va­dze, am­ba­sa­do­riaus pa­rei­gas pra­dė­ju­siu ei­ti prieš me­tus, ben­dra­vęs J. Ka­zė­nas at­vi­ra­vo no­rė­jęs, kad sa­vo ša­liai mū­sų vals­ty­bė­je at­sto­vau­jan­tis di­plo­ma­tas tie­siog su­si­pa­žin­tų su Uk­mer­ge. „Juk Lie­tu­va – tai ne vien Vil­nius. Lie­tu­va – tai ir Uk­mer­gė. Esam vi­sai ša­lia sos­ti­nės, in­ves­ta­vi­mo mū­sų mies­te, įvai­rių pro­jek­tų vyk­dy­mo ga­li­my­bė­mis do­mi­si už­sie­nie­čiai, tu­rim nuo­sta­bią gam­tą“, – sa­kė jis.

 

Į po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą at­vy­ku­sius sve­čius – Ru­si­jos am­ba­sa­do­rių Vla­di­mi­rą Čchik­va­dzę (de­ši­nė­je) ir Ju­lių Ka­zė­ną su­ti­ko ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis (kai­rė­je).
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

At­ke­lia­vę iš Vil­niaus, sve­čiai pir­miau­siai ap­si­lan­kė po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te: ap­žiū­rė­jo dar vi­sai nau­jas, mo­der­nias pa­rei­gū­nų dar­bo­vie­tės pa­tal­pas, bu­vo pa­kvies­ti į šau­dyk­lą. Čia ir pa­aiš­kė­jo, ku­ris ge­riau val­do gin­klą. Vė­liau vie­šė­jo Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je, vy­ko į ka­rių ka­pi­nes Pa­ši­lė­je – jo­se pa­dė­jo gė­lių.

Am­ba­sa­dos dar­buo­to­jai taip pat ap­si­lan­kė An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je, ku­rio­je ben­dra­vo su mo­kyk­los va­do­vais, ap­žiū­rė­jo kla­ses. V. Čchik­va­dzė pa­ža­dė­jo pa­rū­pin­ti gim­na­zi­jai ru­sų kal­bos vaiz­do ir gar­so mo­ky­mo me­džia­gos – ji įstai­gą tu­rė­tų pa­siek­ti jau ne­tru­kus.

Dar pa­bu­vo­ję Uk­mer­gės svei­ka­tin­gu­mo cen­tre bei pa­si­dai­rę po Spor­to cen­tro sta­dio­ną, sve­čiai iš­vy­ko į „Vil­kmer­gės alaus“ ben­dro­vę. Čia iš­gir­do alaus ga­mi­ni­mo is­to­ri­ją ir pa­ra­ga­vo šio gė­ri­mo. Alus am­ba­sa­do­riui pa­si­ro­dė toks ypa­tin­gas, jog nie­ko ne­lauk­da­mas su­si­sie­kė su šiuo me­tu vyks­tan­čių Ru­si­jos Die­nos mi­nė­ji­mo ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­riais ir jį gir­da­mas sa­kė, kad bū­tent šio alaus iš Uk­mer­gės pri­va­lė­sian­tys pa­ra­gau­ti šven­tės da­ly­viai bei sve­čiai.

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)