Spausdinti šį puslapį

Dai­lės mo­kyk­la – nau­ja­me pa­sta­te

 

Ypa­tin­ga ši rug­sė­jo 1-oji bu­vo Uk­mer­gės dai­lės mo­kyk­lai. Sa­vo du­ris ji at­vė­rė nau­jo­se, tvis­kan­čio­se pa­tal­po­se.

Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Va­sa­rio 16-osios gat­vė­je esan­čia­me se­no­vi­nia­me pa­sta­te Dai­lės mo­kyk­la glau­dė­si 18 me­tų. Pas­ta­rai­siais me­tais pa­sta­tas bu­vo ava­ri­nės būk­lės. Vie­na kla­sė, bai­mi­nan­tis, kad ga­li įgriū­ti sto­gas, vi­sai už­da­ry­ta. Pa­sta­tas kū­re­na­mas kros­ni­mis, ap­švie­ti­mas – la­bai pra­stas. Be to, trū­ko kla­sių.

 

 

Ant nau­jos mo­kyk­los slenks­čio sve­čius pa­si­ti­ko mo­kyk­los di­rek­to­rė Bi­rutė Ži­lė­nie­nė.

 

Sa­vi­val­dy­bės do­va­na – ąžuo­las.
Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.

 

Va­sa­ros pa­bai­go­je Dai­lės mo­kyk­la pra­dė­jo kraus­ty­tis į nau­jas pa­tal­pas, esan­čias Klai­pė­dos gat­vė­je Nr. 17, bu­vu­sio­je pra­di­nė­je mo­kyk­lo­je.

Rug­sė­jo 1-ąją į iš­kil­min­gą mo­kyk­los ati­da­ry­mo šven­tę at­vy­ko bū­rys sve­čių ir pa­tys šei­mi­nin­kai, ku­riems ir skir­ta ši ug­dy­mo įstai­ga, – jau­nie­ji Uk­mer­gės kū­rė­jai. Su­si­rin­ku­siuo­sius svei­ki­no mo­kyk­los di­rek­to­rė Bi­ru­tė Ži­lė­nie­nė, ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ko­pūs­tas, ąžuo­liu­ką mo­kyk­lai įtei­kęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ro­lan­das Ja­nic­kas.

Į mo­kyk­los ati­da­ry­mo šven­tę at­vy­ko ir pa­sta­tą re­no­va­vu­sių įmo­nių va­do­vai: UAB „Bal­tuk­mės sta­ty­ba“ di­rek­to­rius Al­vy­das Pe­la­kaus­kas, UAB „Sta­ty­bos mon­ta­vi­mo dar­bai“ di­rek­to­rius Val­das Pet­ro­nis. Pa­tal­pas pa­šven­ti­no švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios kle­bo­nas Dai­nius Lu­ko­nai­tis.

At­si­dė­ko­da­mi už jau­kius na­mus Dai­lės mo­kyk­los auk­lė­ti­niai sve­čiams pa­do­va­no­jo sa­vo su­kur­tus kū­ri­nius.

Su­si­rin­ku­sie­ji džiau­gė­si, kad nau­jo­jo mo­kyk­los pa­sta­to re­no­va­ci­jos dar­bai bu­vo pra­dė­ti ir baig­ti bū­tent da­bar – eko­no­mi­nio sun­kme­čiu me­tu. Nau­jas 767 kvad­ra­ti­nių met­rų plo­to pa­tal­pas įreng­ti kai­na­vo 750 tūks­tan­čių li­tų. Juo­se įreng­ti gla­zū­ra­vi­mo, ta­py­bos, gra­fi­kos, kom­po­zi­ci­jos, erd­vi­nės plas­ti­kos ka­bi­ne­tai. Be to, at­si­ra­do ga­li­my­bė įreng­ti ir sa­vo kū­ry­bos ga­le­ri­ją.

Uk­mer­gės dai­lės mo­kyk­lo­je šie­met mo­ky­sis dau­giau nei 150 vai­kų.

 

Dai­lės mo­kyk­los auk­lė­ti­niai.

 

Įkur­tu­vių sim­bo­lį – juos­te­lę per­kirp­ti pa­ti­kė­ta ra­jo­no me­rui A.Ko­pūs­tui ir „Bal­tuk­mės sta­ty­bos“ va­do­vui A. Pe­la­kaus­kui.

 

Dai­lės mo­kyk­la da­bar dvi­gu­bai erd­ves­nė.

 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)