Spausdinti šį puslapį

Dėl gaisro iš „Maximos“ teko evakuoti žmones

Pir­ma­die­nio pa­va­ka­rę ki­lo gais­ras Ant­akal­nio gat­vė­je 67 esan­čio­je „Ma­xi­mos“ tin­klo par­duo­tu­vė­je. Iš pre­ky­bos cen­tro bu­vo eva­kuo­ti 68 pir­kė­jai ir 17 dar­buo­to­jų.

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. „Maximos“ prekybos centre buvo kilęs nedidelis gaisras.


 

Pra­ne­ši­mas apie gais­rą pre­ky­bos cen­tre „Ma­xi­ma“ gau­tas apie 15 va­lan­dą. Į Ben­drą­jį pa­gal­bos cen­trą paskambinę „Ma­xi­mos“ dar­buo­to­jai in­for­ma­vo, kad pre­ky­bos sa­lė­je pa­skli­do ait­rūs dū­mai.

Uk­mer­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Dai­nius Vyš­niaus­kas pa­sa­ko­jo, kad į įvy­kio vie­tą bu­vo iš­siųs­ti še­ši ug­nia­ge­sių gel­bė­to­jų eki­pa­žai. Tiek jų pri­va­lo­ma siųs­ti į pa­di­din­to pa­vo­jin­gu­mo ob­jek­tus, ku­riems ir pri­klau­so šis pre­ky­bos cen­tras.

Gais­ri­nin­kai į įvy­kio vie­tą at­sku­bė­jo per 5 mi­nu­tes. At­vy­kus nu­sta­ty­ta, jog de­ga ap­šil­ti­ni­mo me­džia­ga – tin­kuo­tas put­plas­tis. Pa­aiš­kė­jus, kad pa­sta­to iš­orė­je esan­tis gais­ro ži­di­nys ne­di­de­lis, trys ug­nia­ge­sių eki­pa­žai bu­vo at­šauk­ti. Gais­ro ži­di­nys lo­ka­li­zuo­tas per po­rą mi­nu­čių.

Anot pa­va­duo­to­jo, gais­ro me­tu iš­si­ly­dė liet­vamz­dis ir da­lis sie­nos. Ug­nis jau bu­vo per­si­me­tu­si į pa­sta­to vi­dų – vie­na­me iš ka­bi­ne­tų ap­de­gė elek­tros ro­ze­tė. Ge­si­ni­mo dar­bai vyk­dy­ti pra­ar­džius sie­ną.

Su­vei­kus prieš­gais­ri­nei sig­na­li­za­ci­jai, iš pre­ky­bos cen­tro bu­vo eva­kuo­ti 68 tuo­met bu­vę pir­kė­jai ir 17 dar­buo­to­jų.

Pre­ky­bos tin­klo „Ma­xi­ma“ at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Re­na­ta Sau­ly­tė in­for­ma­vo, kad gais­ras pa­sta­te ki­lo dėl pa­de­gi­mo. Jos tei­gi­mu, ke­le­tas pa­aug­lių pri­kim­šo į liet­vamz­dį po­pie­rių ir juos pa­de­gė.

Už­ge­si­nus gais­rą, pre­ky­bos cen­tras bu­vo už­da­ry­tas apie 3 va­lan­das. Iš­vė­di­nus pa­tal­pas, par­duo­tu­vė tę­sė dar­bą.

R. Sau­ly­tė sa­ko, kad su pas­ta­ruo­ju me­tu „Ma­xi­mos“ pre­ky­bos tin­klą su­krė­tu­siais skan­da­lais šis įvy­kis ne­sie­ja­mas.

„Ver­ti­na­me šį at­ve­jį kaip chu­li­ga­niz­mą. Ku­ris, be­je, ga­lė­jo baig­tis ir la­bai blo­gai. To­kių pik­ty­biš­kų iš­puo­lių, kuo­met nio­ko­ja­mas pre­ky­bos cen­tro tur­tas, pa­si­tai­ko ne­re­tai“, – aiš­ki­no ji.

Po šio įvy­kio ke­ti­na­ma im­tis pre­ven­ci­nių prie­mo­nių – ap­link pa­sta­tą bus su­mon­tuo­ta dau­giau ste­bė­ji­mo ka­me­rų.

Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis in­for­ma­vo, kad įta­ria­mas pa­de­gi­mas. Šiuo me­tu pa­rei­gū­nai ren­ka in­for­ma­ci­ją dėl pa­da­ry­tos ža­los. Nuo jos dy­džio pri­klau­sys, ar bus pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ki­lu­sio gais­ro pre­ky­bos cen­tre.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)