Spausdinti šį puslapį

Biudžetas pasipildė paskola

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė ne­se­niai pa­si­ra­šė su­tar­tį su Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja dėl dau­giau kaip pus­penk­to mi­li­jo­no li­tų pa­sko­los. Šie pi­ni­gai skir­ti už­tik­rin­ti vals­ty­bi­nių funk­ci­jų biu­dže­ti­nė­se įstai­go­se vyk­dy­mą, nes žlu­gus Ūkio ban­kui, sa­vi­val­dy­bė ne­ga­li dis­po­nuo­ti ja­me lai­ky­to­mis lė­šo­mis.

 

Spren­di­mą sko­lin­tis iš Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos ra­jo­no ta­ry­ba pri­ėmė rug­sė­jį.

Va­sa­rio mė­ne­sį žlu­gus Ūkio ban­kui Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tas ne­te­ko 5,5 mi­li­jo­no li­tų. Iš ban­ke įša­lu­sių­jų – 4,6 mln., skir­tų įstai­goms, at­lie­kan­čioms vals­ty­bės de­le­guo­tas funk­ci­jas.

„Nors tuo me­tu trū­ko apy­var­tos lė­šų, įstai­gos tą ne­la­bai ir pa­ju­to. Klau­si­mas bu­vo iš­spręs­tas per po­rą sa­vai­čių ir fi­nan­sa­vi­mas ski­ria­mas pri­ori­te­tais. Do­ta­ci­jas, ku­rios ket­vir­tam ket­vir­ty nu­ma­ty­tos, Švie­ti­mo ir moks­lo, Vi­daus rei­ka­lų, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos lei­do nau­do­ti me­tų pra­džio­je“, – pa­sa­ko­jo sa­vi­val­dy­bės Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­ja Vi­da But­ke­vi­čie­nė.

Į sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to są­skai­tą 4 mln. 615 200 li­tų pa­sko­la bu­vo per­ves­ta spa­lio mė­ne­sį.

Gau­ti pi­ni­gai kon­kre­čioms įstai­goms ir kon­kre­čioms prie­mo­nėms bus per­ves­ti po ki­tą sa­vai­tę nu­ma­ty­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio.

Pro­jek­te dau­giau kaip 1,5 mln. li­tų nu­ma­ty­ta sa­vi­val­dy­bės įgy­ven­di­na­mai Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos pro­gra­mai. Į šią su­mą įei­na lė­šos, skir­tos pa­šal­poms, so­cia­li­nei sun­kią ne­ga­lią tu­rin­čių as­me­nų glo­bai, so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mų prie­žiū­rai, pa­ra­mai mo­ki­niams, ki­toms funk­ci­joms vyk­dy­ti.

Pa­gal Kai­mo plėt­ros pro­gra­mą, ku­riai skir­ta dau­giau kaip 250 tūkst. li­tų, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai lė­šos ke­liaus me­lio­ra­ci­jai, že­mės ūkio funk­ci­jų ad­mi­nist­ra­vi­mui, se­niū­ni­joms – že­mės ūkio funk­ci­jų vyk­dy­mui. Pa­gal Ži­nių vi­suo­me­nės plėt­ros pro­gra­mą fi­nan­siš­kai ap­rū­pin­ti bus lop­še­liai-dar­že­liai, mo­kyk­los – čia nu­ma­ty­ta dau­giau kaip 2 mln. 400 tūkst. li­tų. 

Pa­sko­lą ke­ti­na­ma pa­nau­do­ti ir iš­lai­doms, su­si­ju­sioms su gy­ven­to­jų re­gist­ro, ar­chy­vi­nių do­ku­men­tų tvar­ky­mu, ga­li­my­be teik­ti pir­mi­nę tei­si­nę pa­gal­bą, vie­šų­jų dar­bų or­ga­ni­za­vi­mu, ki­to­mis reik­mė­mis.

Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bė ne­ke­ti­na nu­leis­ti ran­kų dėl žlu­gu­sia­me ban­ke už­stri­gu­sių mi­li­jo­nų. Dėl pra­ras­tų lė­šų iš­ieš­ko­ji­mo kreip­ta­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą – bū­tent Kau­ne re­gist­ruo­ta pa­grin­di­nė Ūkio ban­ko būs­ti­nė. 

„Kai krei­pė­mės į teis­mą, ban­kui dar ne­bu­vo iš­kel­ta ban­kro­to by­la. Pa­skel­bus ban­kro­tą, svars­ty­ta mū­sų by­lą per­duo­ti nag­ri­nė­ti ban­kro­to ad­mi­nist­ra­to­riui. Ta­čiau teis­mas at­me­tė pra­šy­mą įtrauk­ti pa­pil­do­mas ša­lis. Kol pro­ce­sas vyks­ta, sun­ku kaž­ką prog­no­zuo­ti, ta­čiau tų lė­šų ieš­ko­sim“, – ti­ki­no Tei­sės ir ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Ri­mas Jur­gi­lai­tis. 

Fi­nan­sų sky­riaus ve­dė­jos V. But­ke­vi­čie­nės tei­gi­mu, iš vi­so mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to įsi­sko­li­ni­mai spa­lio 1 d. su­da­ro 43,2 mln. li­tų. Iš jų 30,3 mln. su­da­ro iš­lai­dos dėl fi­nan­si­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mo (pa­sko­lų grą­ži­ni­mas), 7,5 mln. – įsi­sko­li­ni­mai už įsi­gy­tas pre­kes ir pa­slau­gas, 1,5 mln. – pa­sta­tų ir sta­ti­nių re­konst­ruk­ci­ją.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ  

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)