Spausdinti šį puslapį

Uždrausta lankytis miškuose

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Dėl gais­rų pa­vo­jaus nuo rug­pjū­čio 27 die­nos fi­zi­niams as­me­nims drau­džia­ma lan­ky­tis vi­suo­se Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čiuo­se miš­kuo­se.

Šis sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus įsa­ky­mas nu­sto­ja ga­lio­ti nu­sta­čius III ar že­mes­nę miš­kų gais­rin­gu­mo kla­sę.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė šį tre­čia­die­nį su­lau­kė Uk­mer­gės miš­kų urė­di­jos urė­do Vi­gan­to Krau­ja­lio

raš­to, ku­ria­me pra­šo­ma dėl la­bai aukš­tos kla­sės miš­kų gais­rin­gu­mo ir mil­ži­niš­ko gais­rų pa­vo­jaus ap­ri­bo­ti lan­ky­mą­si mū­sų sa­vi­val­dy­bės miš­kuo­se.

Dėl gais­rų pa­vo­jaus šiuo me­tu lan­ky­mą­si miš­kuo­se ri­bo­ja ar net drau­džia dau­gu­ma ša­lies sa­vi­val­dy­bių.

Pa­gal Lie­tu­vos hid­ro­me­te­o­ro­lo­gi­jos prog­no­zes, ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis ša­lies miš­kuo­se iš­liks di­de­lis gais­rų pa­vo­jus ir vy­raus ket­vir­tos kla­sės miš­kų gais­rin­gu­mas.

To­kios pat prog­no­zės nu­ma­to­mos ir Uk­mer­gė­je: penk­ta­die­nį ra­jo­ne prog­no­zuo­ja­mas ne­di­de­lis lie­tus, sek­ma­die­nį ir pir­ma­die­nį kri­tu­lių vėl ne­ža­da­ma.

Tie­sa, nak­tį į tre­čia­die­nį Uk­mer­gę pa­ma­lo­ni­no lie­tu­tis. Ta­čiau ry­te miš­ko būk­lę ver­ti­nęs V. Krau­ja­lis to­kį lie­tų te­va­di­no ra­sa.

Uk­mer­gės miš­kų urė­di­jai pri­klau­so ne tik mū­sų , bet ir Šir­vin­tų, Vil­niaus, Mo­lė­tų ra­jo­nų miš­kai. Šir­vin­tų ir Mo­lė­tų miš­kuo­se šią sa­vai­tę pa­siek­ta aukš­čiau­sia – penk­ta gais­rin­gu­mo kla­sė. Tre­čia­die­nį Vil­niaus ir Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­bių miš­kuo­se aukš­čiau­sios – penk­tos kla­sės gais­rin­gu­mas dar ne­bu­vo pa­siek­tas.

Kaip at­ro­do saus­ros iš­kan­kin­tas miš­kas? „Ten, kur anks­čiau ne­pra­ei­da­vai su gu­mi­niais ba­tais, da­bar ga­li ei­ti su šle­pe­tė­mis. Pa­vyz­džiui mū­sų urė­di­jo­je esan­ti Alio­nių pel­kė da­bar sau­sa kaip pa­ra­kas“, – vaiz­dus miš­kuo­se nu­pa­sa­ko­jo urė­das.

Da­bar­ti­nė saus­ra  miš­ki­nin­kams  – ne tik di­džiu­lis pa­vo­jus, bet ir tie­sio­gi­niai ma­te­ria­li­niai nuos­to­liai dėl lais­ty­mo dar­bų me­de­ly­nuo­se. Juk me­de­lius miš­ki­nin­kai au­gi­na nuo ma­žy­čio so­di­nu­ko. Jei šim­ta­me­čiui to­kia saus­ra įta­kos ne­pa­da­rys, so­di­nu­kui ji – pra­žū­tin­ga.

O kaip gi gry­bai, gal apie juos šie­met ga­li­me nė ne­sva­jo­ti? Urė­das ra­mi­na, kad gry­bie­na nuo saus­ros tik­rai ne­iš­nyks, esą ge­rai pa­li­jus gry­bų der­liaus ga­lė­si­me ti­kė­tis.

Kiek tu­rė­tų pri­ly­ti, kad miš­kuo­se gam­ta at­si­gau­tų? Pa­si­ro­do, be per­sto­jo la­bai smar­kiai tu­rė­tų pliaup­ti bent po­rą va­lan­dų. Men­ko pa­krap­no­ji­mo pėd­sa­kų per ke­lias va­lan­das nė ne­lie­ka. 

Pa­pra­šy­tas api­bū­din­ti, kas yra to­ji aukš­čiau­sia – penk­ta gais­rin­gu­mo kla­sė, V. Krau­ja­lis sa­kė, jog tai reiš­kia, kad be var­go nuo bet ko ga­li už­si­deg­ti net sau­sa žo­lė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)