Spausdinti šį puslapį

Rugsėjo 1-ąją – policijos patikrinimai

Rug­sė­jo 1-ąją pa­rei­gū­nai lan­kė­si ne­pil­na­me­čių su­si­bū­ri­mo vie­to­se – par­kuo­se, mo­kyk­lų ir dar­že­lių pri­ei­go­se, ap­si­lan­kė jau­ni­mo trau­kos cen­tru ta­pu­sio­je mies­to sta­dio­no aikš­te­lė­je, ste­bė­jo par­duo­tu­ves.

Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vė spau­dai As­ta Kro­ger­tie­nė in­for­ma­vo, kad šios pre­ven­ci­nės prie­mo­nės me­tu nu­sta­ty­ta 16 vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mų. 14 as­me­nų nu­baus­ta už al­ko­ho­lio var­to­ji­mą vie­šo­je vie­to­je. Iš jų – du ne­pil­na­me­čiai, 16 ir 17 me­tų pa­aug­liams nu­sta­ty­tas 0,22 ir 0,7 prom. gir­tu­mas.

Vie­no­je par­duo­tu­vė­je už­fik­suo­tas al­ko­ho­li­nio gė­ri­mo par­da­vi­mo at­ve­jis ne­pil­na­me­čiui.

Pra­si­dė­jus nau­jiems moks­lo me­tams Uk­mer­gės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai daug dė­me­sio ski­ria ir jau­nų­jų eis­mo da­ly­vių draus­min­gu­mui.

Iki rug­sė­jo 15 d. pa­tru­lia­vi­mo marš­ru­tai pri­ar­tin­ti prie mies­to mo­kyk­lų. Pir­mą­sias dvi sa­vai­tes pa­rei­gū­nai ry­te bu­dės prie iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ir ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų. Ben­druo­me­nės pa­rei­gū­nės In­gri­dos Ju­zė­nie­nės ini­cia­ty­va pa­tru­liuo­ti pa­si­telk­ti ir jau­nie­ji po­li­ci­jos rė­mė­jai.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai or­ga­ni­zuo­ja at­si­tik­ti­nius mo­kyk­li­nių bei marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų, vai­ruo­to­jų blai­vu­mo pa­tik­ri­ni­mus. Trans­por­to prie­mo­nių vai­ruo­to­jai aky­liau kon­tro­liuo­ja­mi san­kry­žo­se ir pės­čių­jų per­ėjo­se, ste­bi­mas mo­to­cik­lų ir mo­pe­dų vai­ruo­to­jų el­ge­sys ke­ly­je, at­krei­pia­mas dė­me­sys, ar ne­pa­žei­džia­ma sau­gos šal­mų dė­vė­ji­mo tvar­ka, tik­ri­na­mi pri­va­lo­mi do­ku­men­tai.

Di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas ma­žiau­siems mo­ki­nu­kams. Sau­gaus eis­mo kla­sė­je jau ve­da­mos pa­skai­tė­lės „Sau­giai į mo­kyk­lą –  sau­giai į na­mus“. Taip pat pa­rei­gū­nai lan­ko­si mo­kyk­lo­se.

UŽ inf.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)