Spausdinti šį puslapį

Apsisaugokite nuo peršalimo ir gripo

Šiuo lai­ko­tar­piu la­bai svar­bu, kad imu­ni­nė sis­te­ma funk­cio­nuo­tų ne­pri­ekaiš­tin­gai ir ne­su­sirg­tu­mė­me per­ša­li­mo li­go­mis ar gri­pu.

Imu­ni­nė sis­te­ma pri­klau­so nuo dau­ge­lio da­ly­kų, to­kių kaip ge­ras mie­gas, gry­nas oras ir mankš­ta, taip pat ir vi­ta­mi­nas D. Šis vi­ta­mi­nas yra vie­nas iš daž­niau­siai mi­ni­mų pa­vie­nių veiks­nių, pa­de­dan­čių pa­lai­ky­ti nor­ma­lų imu­ni­nės sis­te­mos funk­cio­na­vi­mą.

Imu­ni­nė sis­te­ma nau­do­ja vi­ta­mi­ną D, ku­ris rei­ka­lin­gas jos nor­ma­lioms funk­ci­joms pa­lai­ky­ti, pa­vyz­džiui, ap­sau­go­ti nuo vi­ru­sų ir bak­te­ri­jų. Imu­ni­nė sis­te­ma – „su­mon­tuo­ta“ ap­sau­ga nuo per­ša­li­mo, gri­po ir ore esan­čių li­gų su­kė­lė­jų (pa­to­ge­nų), esan­čių bet ku­rio­je erd­vė­je tarp žmo­nių.  

Vi­ta­mi­nas D taip pat nau­din­gas kau­lams (ske­le­tui), nes pa­lai­ko ge­rą jų būk­lę. Tai ypač ak­tu­a­lu vy­res­nio am­žiaus žmo­nėms. Be to, vi­ta­mi­nas D pa­de­da nor­ma­liai funk­cio­nuo­ti rau­me­nims. Bet ku­ris spor­ti­nin­kas ar fi­ziš­kai ak­ty­vus žmo­gus tu­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į šią in­for­ma­ci­ją.

Už­si­tik­rin­ti op­ti­ma­lų vi­ta­mi­no D kie­kį or­ga­niz­me  ga­li­ma var­to­jant pa­pil­dus. Pa­vyz­džiui, „D-Pe­arls“ pre­pa­ra­tas yra spe­cia­li vi­ta­mi­no D for­mu­lė, su­kur­ta žmo­nėms, ku­rie pa­gei­dau­ja, kad šis vi­ta­mi­nas or­ga­niz­me bū­tų įsi­sa­vi­na­mas la­bai ge­rai. 

Ge­riau­sias vi­ta­mi­no D šal­ti­nis yra sau­lės švie­sa. Bū­nant sau­lė­je, ul­tra­vio­le­ti­niai spin­du­liai ska­ti­na ne­ak­ty­vios vi­ta­mi­no D for­mos ga­my­bą odo­je ir pa­ver­čia ją bio­lo­giš­kai ak­ty­viu vi­ta­mi­nu D3. Lie­tu­vo­je, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis pa­sau­lio vie­to­mis, sau­lė­tų die­nų ma­žai, tad pa­pil­do var­to­ji­mas – ge­riau­sia iš­ei­tis. Kai­my­ni­nė­je Lat­vi­jo­je per­nai bu­vo at­lik­tas ty­ri­mas, ku­ria­me da­ly­va­vo dau­giau kaip 400 žmo­nių.  Net 82 proc. jų trū­ko vi­ta­mi­no D.

Pa­pil­de „D-Pe­arls“ yra 40 mik­ro­gra­mų (1600 tarp­tau­ti­nių vie­ne­tų) bio­lo­giš­kai ak­ty­vaus vi­ta­mi­no D3, su­pa­kuo­to į ma­žas, leng­vai pra­ry­ja­mas že­la­ti­nos kap­su­les (per­liu­kus), ku­rias net­gi ga­li­ma su­kram­ty­ti. Vie­nos kap­su­lės per die­ną pa­kan­ka no­rint pa­ten­kin­ti vi­ta­mi­no D po­rei­kį or­ga­niz­mui.

Pre­pa­ra­tas su­kur­tas at­si­žvel­giant į mo­der­nių eu­ro­pie­čių po­rei­kius: die­nai pa­kan­ka vie­nos kap­su­lės, vi­ta­mi­nas D yra bio­lo­giš­kai ak­ty­vus, pre­pa­ra­tas pa­ga­min­tas lai­kan­tis to­kių pa­čių tai­syk­lių, ku­rios tai­ko­mos ir vais­tų ga­my­bai, vi­ta­mi­nas D3 yra iš­tir­pin­tas alie­ju­je, to­dėl or­ga­niz­mas jį įsi­sa­vi­na dar ge­riau.

Be to, „D-Pe­arls“ bu­vo iš­ban­dy­tas Os­lo uni­ver­si­te­te, kur ofi­cia­liai (do­ku­men­tais) nu­sta­ty­ta, kad jis efek­ty­viai įsi­sa­vi­na­mas į krau­ją.

AR ESATE TIKRI, KAD JUMS NETRŪKSTA VITAMINO D? ATLIKITE TYRIMĄ IR GAUKITE DOVANĄ! Pla­čiau apie D vi­ta­mi­no ty­ri­mą http://www.vi­ta­mi­nasd.lt/ak­ci­ja/.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Susiję įrašai (pagal žymę)