Spausdinti šį puslapį

Vienuolyno gatvėje – šviečiantis kubas

Gedimino Nemunaičio nuotr. Gedimino Nemunaičio nuotr.

Uk­mer­gė­je, Vie­nuo­ly­no gat­vė­je, pa­sta­ty­tas dar vie­nas me­ni­nis ak­cen­tas – ak­me­ni­nis švie­čian­tis ku­bas. Su­ma­ny­mo au­to­riai jį va­din­ta švies­tu­vu, suo­liu­ku, sce­na, net pa­min­klu po­sta­men­tui.

Sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jos pa­va­duo­to­jas Ju­lius Za­rec­kas pa­sa­ko­jo, kad šio ak­cen­to idė­ja bran­din­ta net 10 me­tų. Su­ma­ny­mas už­gi­mė, kai gat­vė dar ne­bu­vo re­no­vuo­ta. Prieš pen­ke­rius me­tus re­no­vuo­jant gat­vę spe­cia­liai ku­bui da­ry­tas pa­ma­tas, ties­tas elek­tros įva­das.

Pats gra­ni­tas pirk­tas už pro­jek­ti­nes lė­šas 2006-ai­siais, vė­liau įsi­gy­tas ku­bo apa­čio­je esan­čiam ap­švie­ti­mui rei­ka­lin­gas stik­las. Ak­mens spal­va bu­vo de­rin­ta prie nau­jos gat­vės ap­lin­kos.

Taip be­si­ren­giant pra­ėjo vi­sas de­šimt­me­tis...

Anais lai­kais ak­muo įsi­gy­tas už 5000 li­tų, ta­čiau J. Za­rec­kas ma­no, kad da­bar pa­na­ši ver­tė ga­lė­tų bū­ti jau eu­rais.

Ku­bas – jau ne pir­mas me­ni­nis ak­cen­tas Vie­nuo­ly­no gat­vė­je. Ki­ta­me jos ga­le sto­vi ak­me­ni­nis Šu­niu­kas, ant Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riaus pa­sta­to – me­ta­li­nė Mer­gai­tė. Ke­liais ak­cen­tais pa­žy­mė­ti du šios gat­vės mū­ri­niai pa­sta­tai, o trum­pais ei­lė­raš­čiais – vie­nas me­di­nis suo­liu­kas.

Za­rec­kas sa­ko, kad Uk­mer­gės me­ni­nin­kai tu­ri ir dau­giau įvai­rių su­ma­ny­mų, bet pa­brė­žia, kad juos įgy­ven­din­ti rei­kia la­bai at­sar­giai ir ap­gal­vo­tai, kad ne­bū­tų su­dar­ky­tas ben­dras vaiz­das.

Ukmergės naujienos

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(1 balsas)

Susiję įrašai (pagal žymę)