Spausdinti šį puslapį

Remontuotinas gatves į eilę statys pagal balus

Sa­vi­val­dy­bė daž­nai su­lau­kia iš gy­ven­to­jų prie­kaiš­tų, kad gat­vių re­mon­tas vyks­ta „ne iš to ga­lo“. Skun­džia­ma­si, kad pa­mirš­ta­mos pa­čios blo­giau­sios būk­lės gat­vės, o pra­de­da­ma nuo tų, ku­rios dar ga­lė­tų pa­lauk­ti. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ren­gia pro­gra­mą, pa­gal ku­rią bus vyk­do­mas šių ob­jek­tų re­mon­tas.

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. „Pa­ge­du­sias“ gat­ves sten­gia­ma­si tvar­ky­ti.


Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­gin­tas Du­baus­kas sa­ko, kad ke­lių ir gat­vių prie­žiū­ra yra vyk­do­ma iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų. Mū­sų ra­jo­nui šie­met bu­vo skir­ta kiek dau­giau kaip 1 mln. 287 tūkst. eu­rų.

Pa­sak spe­cia­lis­to, pi­ni­gai yra nau­do­ja­mi ne tik ka­pi­ta­li­niam gat­vių re­mon­tui, bet ir as­fal­to duo­bių už­tai­sy­mui, žvyr­ke­lių grei­de­ria­vi­mui, sau­gaus eis­mo prie­mo­nių įren­gi­mui, ša­li­gat­vių at­sta­ty­mui ir įren­gi­mui.

Dau­ge­ly­je mies­to gat­vių jau at­lik­tas as­fal­to dan­gos re­mon­tas – už­tai­sy­tos duo­bės.

Pa­šne­ko­vas aiš­ki­na, jog pro­gra­mos lė­šos tu­ri bū­ti skirs­to­mos pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ro­dy­tą tvar­ką – ne ma­žiau kaip 5 proc. pri­va­lo bū­ti skir­ti sau­gaus eis­mo prie­mo­nių įren­gi­mui, o ne ma­žiau kaip 40 proc. – ka­pi­ta­li­niam ke­lių ir gat­vių re­mon­tui. Nuo ki­tų me­tų ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas pa­rei­ka­laus 50 proc. Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų. Tai reiš­kia, jog duo­bių už­tai­sy­mui, ke­lių prie­žiū­rai žie­mos me­tu dau­giau lė­šų tu­rės skir­ti sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to.

Kaip tik įgy­ven­di­nant nu­ro­dy­mus dėl sau­gaus eis­mo prie­mo­nių Vil­niaus ir Li­nų gat­vių san­kry­žo­je pla­nuo­ja­ma įreng­ti švie­so­fo­rą. Anot V. Du­baus­ko, da­bar ten esan­tis jau ne­be­ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mų.

Šie­met dar pla­nuo­ja­ma už­baig­ti ir Vidiškių–Jasiuliškio ke­lio re­konst­ruk­ci­ją.

Anot jo, šių pi­ni­gų tik­rai ne­pa­kan­ka su­re­mon­tuo­ti vi­sas pra­stos būk­lės gat­ves. To­dėl ten­ka lai­ky­tis ei­liš­ku­mo – gat­vių re­mon­tas bei re­konst­ruk­ci­ja at­lie­ka­ma įver­ti­nus įvai­rius kri­te­ri­jus. At­si­žvel­gia­ma į eis­mo in­ten­sy­vu­mą, ku­ris nu­sta­to­mas ma­tuo­jant au­to­mo­bi­lių srau­tus, vi­suo­me­ni­nės svar­bos ob­jek­tus.

Ne­se­niai kri­ti­kos su­lau­kė Žel­vos se­niū­ni­jo­je Lau­mė­nų kai­me esan­čios Žie­do gat­vės re­mon­tas. Apie 700 met­rų il­gio gat­vės re­konst­ruk­ci­jai skir­ta be­veik 174 tūkst. eu­rų.

Opo­nen­tų įsi­ti­ki­ni­mu, ši gat­vė į re­konst­ruo­ti­nų ob­jek­tų są­ra­šą iš­ki­lo to­dėl, kad jo­je gy­ve­na Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas bei ra­jo­no ta­ry­bos na­rės Ai­ros Du­dė­nie­nės šei­ma bei ar­ti­mie­ji.

V. Du­baus­kas tei­gia, jog kas­met pro­gra­mos lė­šo­mis re­mon­tuo­ti­nų ke­lių ir gat­vių są­ra­šą pa­tvir­ti­na ra­jo­no ta­ry­ba. Ta­čiau bu­vo nu­spręs­ta, kad at­ei­ty­je ne­kil­tų dvi­pras­miš­ku­mų, pa­reng­ti spe­cia­lią Ke­lių ir gat­vių ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą.

Ją sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros spe­cia­lis­tai jau pra­dė­jo reng­ti. Jų dar­bo re­zul­ta­tą dar tu­rės pa­tvir­tin­ti ra­jo­no ta­ry­ba. Pro­gra­mą ti­ki­ma­si pa­tvir­tin­ti šie­met.

V. Du­baus­kas tei­gia, jog pro­gra­mo­je nu­ma­to­ma pa­gal ba­lų skai­čių į ei­lę su­ri­kiuo­ti vi­sas ra­jo­no gat­ves. Pir­mu­mo „tei­sę“ bū­ti re­mon­tuo­ja­moms įgis dau­giau­siai ba­lų su­rin­ku­sios gat­vės.

Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tas pa­sa­ko­jo, jog be eis­mo in­ten­sy­vu­mo ke­liuo­se bei gat­vė­se bus at­si­žvel­gia­ma į ki­tus gat­vės „svar­bu­mo“ po­žy­mius. Ba­lų skai­čių di­dins vi­suo­me­ni­nės reikš­mės pa­sta­tai – švie­ti­mo, me­di­ci­nos įstai­gos, baž­ny­čios ar ki­ti di­de­lei žmo­nių gru­pei svar­būs ob­jek­tai.

Taip pat ke­lių svar­bu­mas ver­ti­nant ba­lais pri­klau­sys ir nuo vi­suo­me­ni­nio trans­por­to bei mo­kyk­li­nių au­to­bu­sų marš­ru­tų. Ba­lų pri­dės abie­jo­se ke­lio pu­sė­se iš­si­dės­tę pa­sta­tai, ver­slo įmo­nių ar gy­ven­to­jų pri­si­dė­ji­mas prie at­lie­ka­mų dar­bų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)