Remontuotinas gatves į eilę statys pagal balus

Sa­vi­val­dy­bė daž­nai su­lau­kia iš gy­ven­to­jų prie­kaiš­tų, kad gat­vių re­mon­tas vyks­ta „ne iš to ga­lo“. Skun­džia­ma­si, kad pa­mirš­ta­mos pa­čios blo­giau­sios būk­lės gat­vės, o pra­de­da­ma nuo tų, ku­rios dar ga­lė­tų pa­lauk­ti. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai ren­gia pro­gra­mą, pa­gal ku­rią bus vyk­do­mas šių ob­jek­tų re­mon­tas.

 Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. „Pa­ge­du­sias“ gat­ves sten­gia­ma­si tvar­ky­ti.


Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Vy­gin­tas Du­baus­kas sa­ko, kad ke­lių ir gat­vių prie­žiū­ra yra vyk­do­ma iš Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų. Mū­sų ra­jo­nui šie­met bu­vo skir­ta kiek dau­giau kaip 1 mln. 287 tūkst. eu­rų.

Pa­sak spe­cia­lis­to, pi­ni­gai yra nau­do­ja­mi ne tik ka­pi­ta­li­niam gat­vių re­mon­tui, bet ir as­fal­to duo­bių už­tai­sy­mui, žvyr­ke­lių grei­de­ria­vi­mui, sau­gaus eis­mo prie­mo­nių įren­gi­mui, ša­li­gat­vių at­sta­ty­mui ir įren­gi­mui.

Dau­ge­ly­je mies­to gat­vių jau at­lik­tas as­fal­to dan­gos re­mon­tas – už­tai­sy­tos duo­bės.

Pa­šne­ko­vas aiš­ki­na, jog pro­gra­mos lė­šos tu­ri bū­ti skirs­to­mos pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ro­dy­tą tvar­ką – ne ma­žiau kaip 5 proc. pri­va­lo bū­ti skir­ti sau­gaus eis­mo prie­mo­nių įren­gi­mui, o ne ma­žiau kaip 40 proc. – ka­pi­ta­li­niam ke­lių ir gat­vių re­mon­tui. Nuo ki­tų me­tų ka­pi­ta­li­nis re­mon­tas pa­rei­ka­laus 50 proc. Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos lė­šų. Tai reiš­kia, jog duo­bių už­tai­sy­mui, ke­lių prie­žiū­rai žie­mos me­tu dau­giau lė­šų tu­rės skir­ti sa­vi­val­dy­bė iš sa­vo biu­dže­to.

Kaip tik įgy­ven­di­nant nu­ro­dy­mus dėl sau­gaus eis­mo prie­mo­nių Vil­niaus ir Li­nų gat­vių san­kry­žo­je pla­nuo­ja­ma įreng­ti švie­so­fo­rą. Anot V. Du­baus­ko, da­bar ten esan­tis jau ne­be­ati­tin­ka rei­ka­la­vi­mų.

Šie­met dar pla­nuo­ja­ma už­baig­ti ir Vidiškių–Jasiuliškio ke­lio re­konst­ruk­ci­ją.

Anot jo, šių pi­ni­gų tik­rai ne­pa­kan­ka su­re­mon­tuo­ti vi­sas pra­stos būk­lės gat­ves. To­dėl ten­ka lai­ky­tis ei­liš­ku­mo – gat­vių re­mon­tas bei re­konst­ruk­ci­ja at­lie­ka­ma įver­ti­nus įvai­rius kri­te­ri­jus. At­si­žvel­gia­ma į eis­mo in­ten­sy­vu­mą, ku­ris nu­sta­to­mas ma­tuo­jant au­to­mo­bi­lių srau­tus, vi­suo­me­ni­nės svar­bos ob­jek­tus.

Ne­se­niai kri­ti­kos su­lau­kė Žel­vos se­niū­ni­jo­je Lau­mė­nų kai­me esan­čios Žie­do gat­vės re­mon­tas. Apie 700 met­rų il­gio gat­vės re­konst­ruk­ci­jai skir­ta be­veik 174 tūkst. eu­rų.

Opo­nen­tų įsi­ti­ki­ni­mu, ši gat­vė į re­konst­ruo­ti­nų ob­jek­tų są­ra­šą iš­ki­lo to­dėl, kad jo­je gy­ve­na Sei­mo na­rys Arū­nas Du­dė­nas bei ra­jo­no ta­ry­bos na­rės Ai­ros Du­dė­nie­nės šei­ma bei ar­ti­mie­ji.

V. Du­baus­kas tei­gia, jog kas­met pro­gra­mos lė­šo­mis re­mon­tuo­ti­nų ke­lių ir gat­vių są­ra­šą pa­tvir­ti­na ra­jo­no ta­ry­ba. Ta­čiau bu­vo nu­spręs­ta, kad at­ei­ty­je ne­kil­tų dvi­pras­miš­ku­mų, pa­reng­ti spe­cia­lią Ke­lių ir gat­vių ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą.

Ją sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio ir in­fra­struk­tū­ros spe­cia­lis­tai jau pra­dė­jo reng­ti. Jų dar­bo re­zul­ta­tą dar tu­rės pa­tvir­tin­ti ra­jo­no ta­ry­ba. Pro­gra­mą ti­ki­ma­si pa­tvir­tin­ti šie­met.

V. Du­baus­kas tei­gia, jog pro­gra­mo­je nu­ma­to­ma pa­gal ba­lų skai­čių į ei­lę su­ri­kiuo­ti vi­sas ra­jo­no gat­ves. Pir­mu­mo „tei­sę“ bū­ti re­mon­tuo­ja­moms įgis dau­giau­siai ba­lų su­rin­ku­sios gat­vės.

Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tas pa­sa­ko­jo, jog be eis­mo in­ten­sy­vu­mo ke­liuo­se bei gat­vė­se bus at­si­žvel­gia­ma į ki­tus gat­vės „svar­bu­mo“ po­žy­mius. Ba­lų skai­čių di­dins vi­suo­me­ni­nės reikš­mės pa­sta­tai – švie­ti­mo, me­di­ci­nos įstai­gos, baž­ny­čios ar ki­ti di­de­lei žmo­nių gru­pei svar­būs ob­jek­tai.

Taip pat ke­lių svar­bu­mas ver­ti­nant ba­lais pri­klau­sys ir nuo vi­suo­me­ni­nio trans­por­to bei mo­kyk­li­nių au­to­bu­sų marš­ru­tų. Ba­lų pri­dės abie­jo­se ke­lio pu­sė­se iš­si­dės­tę pa­sta­tai, ver­slo įmo­nių ar gy­ven­to­jų pri­si­dė­ji­mas prie at­lie­ka­mų dar­bų.

Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų