Apdovanoti ir pareigūnai, ir pilietiški ukmergiškiai

Mi­nint An­ge­lų sar­gų – po­li­ci­jos die­ną, Uk­mer­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai kas­met su­lau­kia šil­tų svei­ki­ni­mų ir pra­smin­gų pa­dė­kų. Jau ne pir­mus me­tus puo­se­lė­ja­ma gra­ži tra­di­ci­ja šia pro­ga pa­dė­kas įteik­ti ir pi­lie­tiš­ku­mą bei drą­są pa­ro­džiu­siems uk­mer­giš­kiams.

 

Už pilietiškumą Ma­rių Za­ka­re­vi­čių apdovanojo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis.


Už pa­ro­dy­tą pi­lie­tiš­ku­mą ir pa­gal­bą po­li­ci­jai šie­met nu­tar­ta ap­do­va­no­ti du nu­si­kal­ti­mus pa­dė­ju­sius at­skleis­ti as­me­nis.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­dė­kos už pa­dė­tą at­skleis­ti ava­ri­jos kal­ti­nin­ką nu­si­pel­nė Ie­va Bal­čiū­nie­nė.

Rug­pjū­čio 19 die­ną apie 11 val. Vy­tau­to–J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vių san­kry­žo­je, pės­čių­jų per­ėjo­je, bu­vo par­trenk­tas pės­čia­sis. Jam lū­žo ko­ja. Žmo­gus bu­vo iš­vež­tas gy­dy­ti į Kau­no kli­ni­kas.

Au­to­mo­bi­lio VOLVO S80 vai­ruo­to­jas iš įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no. Ta­čiau ava­ri­ją ma­čiu­si I. Bal­čiū­nie­nė spė­jo pa­si­žy­mė­ti jo vals­ty­bi­nį nu­me­rį.

Mo­ters dė­ka pa­rei­gū­nai grei­tai nu­sta­tė, kas vai­ra­vo žmo­gų par­tren­ku­sį au­to­mo­bi­lį. Ap­ga­din­ta ma­ši­na ras­ta jo na­mo kie­me.

Tra­di­ci­ne skulp­tū­rė­le ir „Pi­lie­tiš­kiau­sio uk­mer­giš­kio“ liu­di­ji­mu ap­do­va­no­ti ir dar du drą­sūs vy­rai – Au­ri­mas Jū­ras ir Ma­rius Za­ka­re­vi­čius.

Vijosi plėšiką

Pra­ėju­sių me­tų spa­lio 8 d. jie ne­dve­jo­da­mi puo­lė vy­tis mo­ters plė­ši­kus. Nu­si­kal­ti­mas bu­vo įvyk­dy­tas jau su­te­mus, apie 20 val., Jau­ni­mo gat­vė­je. Ne­ti­kė­tai pri­bė­gę prie ei­nan­čios pen­si­nin­kės du pa­aug­liai stip­riai pa­stū­mė ją, iš ran­kų iš­plė­šė ran­ki­nę ir spru­ko.

Vi­sa tai ma­tė ša­lia esan­čio dau­gia­bu­čio na­mo bal­ko­ne bu­vę A. Jū­ras ir M. Za­ka­re­vi­čius. Jie su­re­a­ga­vo žai­biš­kai – iš­šo­ko iš bal­ko­no, puo­lė vy­tis plė­ši­kus ir vie­ną jų su­čiu­po.

Įta­ria­ma­sis bu­vo pri­sta­ty­tas į ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Pa­rei­gū­nai iš­si­aiš­ki­no ir su­lai­kė an­trą už­puo­li­ką.

M. Za­ka­re­vi­čius pa­sa­ko­jo nė aki­mir­ką ne­dve­jo­jęs, ar vy­tis jau­nuo­sius plė­ši­kus. Jo ma­ny­mu – taip tu­rė­tų pa­si­elg­ti kiek­vie­nas.

Šių abie­jų is­to­ri­jų da­ly­viams ap­do­va­no­ji­mai bu­vo įteik­ti iš­kil­min­ga­me su­si­ti­ki­me Po­li­ci­jos die­nos pro­ga. Juos įtei­kė Ukmergės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Kiš­kis.

Apdovanojo pareigūnus

Svei­kin­da­mas ko­le­gas pro­fe­si­nės šven­tės pro­ga jis ap­do­va­no­jo ir pa­dė­kų nu­si­pel­niu­sius ko­mi­sa­ria­to dar­buo­to­jus.

Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro įsa­ky­mu pir­mo­jo laips­nio po­li­ci­jos pa­si­žy­mė­ji­mo žen­klu „Už ne­pri­ekaiš­tin­gą tar­ny­bą“ ap­do­va­no­tas Ke­lių po­li­ci­jos vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Re­mi­gi­jus Nar­ke­vi­čius.

Vil­niaus aps. VPK vir­ši­nin­ko įsa­ky­mu po­li­ci­jos pa­si­žy­mė­ji­mo žen­klais „Už ne­pri­ekaiš­tin­gą tar­ny­bą“ ap­do­va­no­ti Ope­ra­ty­vaus val­dy­mo po­sky­rio vy­res­ny­sis spe­cia­lis­tas Egi­di­jus Če­ka­naus­kas, pa­tru­lių bū­rio pa­tru­lis Gied­rius Alek­sie­jū­nas, Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus spe­cia­lis­tas An­drej Pet­ru­ka­nec.

Pre­ven­ci­jos po­sky­rio ty­rė­jas Da­rius Ku­ži­naus­kas, Ope­ra­ty­vaus val­dy­mo po­sky­rio vy­res­ny­sis po­sti­nis An­drius Nu­ga­ras, Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus ty­rė­ja Jan­dra Amo­se­je­va ap­do­va­no­ti tre­čio­jo laips­nio at­mi­ni­mo žen­klu „Už iš­tar­nau­tus me­tus“.

Vir­ši­nin­kas R. Kiš­kis įtei­kė ge­ne­ra­li­nio ko­mi­sa­ro pa­dė­ką Zi­tai Ka­lun­die­nei, Vil­niaus aps. VPK vir­ši­nin­ko pa­dė­kas – To­mui Vai­na­la­vi­čiui ir In­gai Se­niū­nai­tei.

Vil­niaus aps. VPK vir­ši­nin­ko įsa­ky­mu pa­pil­do­mo­mis atos­to­go­mis ap­do­va­no­ti Lai­mu­tė Pu­pe­lie­nė, Ar­tū­ras Ge­ruls­kis.

Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai – ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas.

An­ge­lų sar­gų die­nos – po­li­ci­jos šven­tės pro­ga me­ro pa­dė­kos įteik­tos Vie­šo­sios po­li­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nams: Pre­ven­ci­jos po­sky­rio ty­rė­jams Ag­nei Miš­ki­ny­tei, Ro­lan­dui But­kui, Do­na­tui Ba­raus­kui, Pa­tru­lių bū­rio vy­riau­sia­jam pa­tru­liui Rim­gau­dui Ga­vė­nui, pa­tru­liams Gied­riui Že­mai­čiui ir Mei­nar­dui Bag­do­na­vi­čiui.

R. Kiš­kis pa­si­džiau­gė gra­žiu ben­dra­dar­bia­vi­mu su ra­jo­no sa­vi­val­dy­be bei so­cia­li­niais part­ne­riais.

Šven­tės pro­ga pa­svei­kin­ti pa­rei­gū­nų at­vy­ko teis­mo, pro­ku­ra­tū­ros, prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos, pa­tai­sos ins­pek­ci­jos, Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los dar­buo­to­jai.

Padėkojo kapelionui

Var­di­nės do­va­nos įteik­tos teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tui Ri­man­tui Lau­ri­na­vi­čiui ir po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to ka­pe­lio­nui Dai­niui Lu­ko­nai­čiui.

Šiuo me­tu Kau­ne dir­ban­tis ku­ni­gas D. Lu­ko­nai­tis kol kas te­bei­na ka­pe­lio­no pa­rei­gas, ta­čiau pri­pa­ži­no, kad tai – lai­ki­na. Po­li­ci­jai grei­tai teks pa­si­rink­ti Uk­mer­gė­je dir­ban­tį ka­pe­lio­ną. Esant to­kiai si­tu­a­ci­jai, apie sa­vo ry­šį su Uk­mer­gės an­ge­lais sar­gais ka­pe­lio­nas kal­bė­jo jau bū­tuo­ju lai­ku.

Po ren­gi­nio pa­rei­gū­nai tra­di­ciš­kai įsi­am­ži­no ben­dro­je nuo­trau­ko­je, nu­vy­ko į ka­pi­nes pa­gerb­ti mi­ru­sių ko­le­gų ir da­ly­va­vo tą­dien už po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus ir jų šei­mas Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čio­je au­ko­to­se šv. Mi­šio­se.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

10-04-1 straipsnio 2 nuotr

Į Angelų sargų šventę susirinko policijos pareigūnai.


 10-04-1 straipsnio 3 nuotr

 

Apdovanotas kapelionas D. Lukonaitis.


 

 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų