Karūną pelnė blaivybę propaguojanti abiturientė

Uk­mer­gė jau tu­ri ka­rū­nuo­tą gra­žuo­lę, ku­ri at­sto­vaus mū­sų mies­tui „Mis Aukš­tai­ti­ja“ rin­ki­muo­se. To­kią tei­sę iš­ko­vo­jo Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los moks­lei­vė Do­man­tė Kel­baus­kai­tė.

 

 Gedimino Nemunaičio nuotr. Konkurso „Mis Uk­mer­gė 2013“ dalyvės ir organizatorės.


 

Kon­kur­sas „Mis Uk­mer­gė 2013“ vy­ko penk­ta­die­nį kul­tū­ros cen­tre. Jo or­ga­ni­za­to­riai – San­tar­vės fon­do Ma­dos stu­di­jos va­do­vė Ra­sa Ka­zė­nie­nė ir šio fon­do stei­gė­jas Ju­lius Ka­zė­nas.

Kon­kur­se pa­no­ro da­ly­vau­ti 12 mer­gi­nų. Ren­gi­niui jos ruo­šė­si ir re­pe­ta­vo dau­giau nei du mė­ne­sius.

Sce­no­je mer­gi­nos de­monst­ra­vo stiu­ar­de­sių dra­bu­žių ko­lek­ci­ją, bi­ki­nius, va­ka­ri­nius dra­bu­žius, di­zai­ne­rės Eg­lės Ali­šaus­kie­nės suk­ne­les. Iš­ra­din­gai vi­sos pri­sta­tė ir sa­vo po­mė­gius. Vie­nos ža­vė­jo ko­mi­si­ją drą­siais šo­kiais ar dai­no­mis, ki­tos pri­sis­ta­tė kaip mėgs­tan­čios bur­ti kor­to­mis, ben­drau­ti su vai­kais, fo­to­gra­fuo­ti, šei­mi­nin­kau­ti vir­tu­vė­je.

Mer­gi­nas ver­ti­no 11 ko­mi­si­jos na­rių ir 4 fo­to­gra­fai.

Ren­gi­nį ve­dė Ka­ro­li­na Žu­raus­kai­tė ir Lu­kas Ed­lins­kis. Kon­kur­sas tru­ko be­veik pen­kias va­lan­das, tad ne vi­siems žiū­ro­vams už­te­ko kan­try­bės su­lauk­ti, kol bus pa­skelb­ta gra­žiau­sio­ji uk­mer­giš­kė.

R. Ka­zė­nie­nė pa­sa­ko­jo, kad ža­viau­sių­jų uk­mer­giš­kių rin­ki­mai Uk­mer­gė­je or­ga­ni­zuo­ja­mi nuo 2003 me­tų. Ren­gia juos kas dve­jus ar tre­jus me­tus. Tai­gi, ti­tu­luo­tų gra­žuo­lių kol kas tu­ri­me ne tiek ir daug.

Šie­met kon­kur­se da­ly­va­vo 15–19 me­tų mer­gi­nos. Net še­šios iš jų – An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos auk­lė­ti­nės.

Po ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mo da­ly­vės pel­nė įvai­rias no­mi­na­ci­jas ir bu­vo ap­do­va­no­tos rė­mė­jų do­va­no­mis.

Mis fo­to ir „Tre­čio­sios vi­ce­mis“ ti­tu­lą pel­nė Ema Vil­kon­čiū­tė, „Mis gra­ci­ja“ – Li­na Cem­no­lons­ky­tė, „Mis ele­gan­ci­ja“ – Ka­mi­lė Va­si­liaus­kai­tė, „Ant­ro­ji vi­ce­mis“ – Lau­ra Že­mai­tu­kai­tė, „Pir­mo­ji vi­ce­mis“ – Do­vi­lė An­to­no­vai­tė.

Pa­grin­di­nį pri­zą – nu­ga­lė­to­jos ka­rū­ną – su­kū­rė Vi­li­ja Ša­bun­kai­tė-Poš­kie­nė. Šia ka­rū­na pa­si­puo­šė Do­man­tė Kel­baus­kai­tė. Ši mer­gi­na su­lau­kė ir di­džiau­sio bal­suo­ti ga­lė­ju­sių žiū­ro­vų pa­lai­ky­mo.

Be šios įspū­din­gos do­va­nos jai ati­te­ko ir ga­li­my­bė at­sto­vau­ti mū­sų kraš­tui kon­kur­se „Mis Aukš­tai­ti­ja“.

„Mis Uk­mer­gė 2013“ D. Kel­baus­kai­tė – Uk­mer­gės tech­no­lo­gi­jų ir ver­slo mo­kyk­los abi­tu­rien­tė. Ne­se­niai jai su­ėjo 18 me­tų. Tė­tis dir­ba Kau­ne, ma­ma – už­sie­ny­je, tad jau yra įpra­tus bū­ti sa­va­ran­kiš­ka.

Mer­gi­na pa­sa­ko­jo prieš ket­ve­rius me­tus lan­kiu­si Ra­sos Ka­zė­nie­nės va­do­vau­ja­mą Ma­dos stu­di­ją. Tuo­met da­ly­va­vo ke­liuo­se stu­di­jos reng­tuo­se kon­kur­suo­se. Ne­sle­pia – šį­kart da­ly­vau­ti ją pa­ska­ti­no bu­vu­si va­do­vė.

Do­man­tei sun­kiau­sia šia­me kon­kur­se bu­vo la­bai stip­rios var­žo­vės – vie­nos jau ra­ga­vu­sios mo­de­lio duo­nos, ki­tos – pui­kios šo­kė­jos, dai­ni­nin­kės. „No­rė­jau pa­ban­dy­ti, bet nuo­šir­džiai sa­kau – apie per­ga­lę tik­rai net ne­sva­jo­jau“, – sa­kė mer­gi­na.

Ka­dan­gi nė­ra nei rim­ta šo­kė­ja, nei dai­ni­nin­kė, pri­sista­ty­da­ma ji pa­sa­ko­jo apie šiais lai­kais ne itin įpras­tą sa­vo veik­lą. Mer­gi­na – vie­na iš or­ga­ni­za­ci­jos OBA įkū­rė­jų, pro­pa­guo­jan­čių or­ga­ni­zuo­tą, blai­vų ir ak­ty­vų jau­ni­mo gy­ve­ni­mą. Or­ga­ni­za­ci­jos na­riai ren­gia blai­vius va­ka­rė­lius, da­ly­vau­ja sa­va­no­riš­ko­je veik­lo­je, do­mi­si jo­ga.

Pri­pa­žįs­ta – gro­žio kon­kur­sas prie šios veik­los vi­sai ne­si­de­ri­na. Ne­la­bai mo­de­lio kar­je­rai ati­tin­ka ir jos duo­me­nys. Iki 1,70 m, rei­ka­lau­ja­mų mo­de­liams, trūks­ta po­ros cen­ti­met­rų.

„Ne­ma­nau, kad šis lai­mė­ji­mas kaip nors nu­lems ma­no at­ei­tį“, – sa­kė uk­mer­giš­kė. Apie sa­vo sie­kius ji kol kas ne­gal­vo­ja. Ta­čiau ka­dan­gi nė­ra ga­lu­ti­nai ap­si­spren­du­si, ko­kia kryp­ti­mi pa­suk­ti, ma­no, kad iš­lai­kiu­si abi­tū­ros eg­za­mi­nus leis sau pa­da­ry­ti me­tų per­trau­ką ir tie­siog ap­gal­vo­ti sa­vo sie­kius.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

1 straipsnio 2 nuotr.12-17

 

„Mis Uk­mer­gė 2013“ Domantė Kelbauskaitė.


 

1 straipsnio 3 nuotr.12-17

Ema Vilkončiūtė.


 

1 straipsnio 4 nuotr.12-17

Augustė Grainytė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų