Lietuvai – bėgimas, dainos, maldos, gėlės...

Vasario 16-oji Ukmergėje buvo paminėta įvairiais valstybės atkūrimo atminimui įprasminti skirtais renginiais. Giliausias tradicijas turi kasmet Vasario 16-ąją vykstantis respublikinis bėgimas „Pabaiskas – Ukmergė“. Per 200 bėgikų iš visos Lietuvos lygiai vidurdienį startavo Pabaisko miestelyje.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Pabaiske – bėgikų startas.


 

 

Čia sportininkus išlydėjo miestelio bendruomenė ir į renginį atvykę politikai. Ge­ro bė­gi­mo lin­kė­jo Sei­mo na­rys Ka­zys Gry­baus­kas, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Sta­sys Jac­kū­nas, Pa­bais­ko se­niū­nas Ge­di­mi­nas La­pu­kas.

11 ki­lo­met­rų 600 met­rų dis­tan­ci­jos fi­ni­šas – Uk­mer­gės cen­tre, Kęs­tu­čio aikš­tė. Čia spor­ti­nin­kai bu­vo su­tik­ti ir iš­kil­min­gai ap­do­va­no­ti tau­rė­mis, me­da­liais, di­plo­mais.

Ren­gi­ny­je iš vi­so da­ly­va­vo 197 bė­gi­kai: 29 mo­te­rys ir 168 vy­rai iš įvai­rių Lie­tu­vos mies­tų ir ra­jo­nų.

Vy­rų gru­pė­je ge­riau­sią re­zul­ta­tą pa­sie­kė vil­nie­tis Re­mi­gi­jus Šnio­ka (38 min. 06 s.), an­trą vie­tą už­ėmė kau­nie­tis An­dre­jus Dol­go­vas, tre­čią – Vy­tau­tas Gra­žys iš Pa­ber­žės.

Mo­te­rų gru­pė­je grei­čiau­sios bu­vo vil­nie­tės. Pir­mą vie­tą už­ėmė Ag­nė Šu­ky­tė (46 min. 20 s.), an­trą – In­drė Va­lai­tė, tre­čią – Rū­ta Ma­ri­ja Tri­mo­ny­tė.

Pa­bais­ko ben­druo­me­nės ben­dra­min­čių klu­bas spe­cia­liais pri­zais ap­do­va­no­jo vy­riau­sią bė­gi­ką 83 me­tų Ma­tą An­ku­da­vi­čių iš Kau­no, jau­niau­sią da­ly­vį – 8-erių Ar­ną An­dziu­lį iš Gargž­dų ir ge­riau­siai pa­si­ro­džiu­sią tarp uk­mer­giš­kių Kris­ti­ną Gen­drė­nie­nę.

Po pie­tų bė­gi­kai tu­rė­jo pro­gos pa­pra­mo­gau­ti ,,Ši­lo“ pagrindinės mo­kyk­los ba­sei­ne.

Uk­mer­gės kul­tū­ros cen­tre Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­ną vy­ko šven­ti­nis mi­nė­ji­mas ir kon­cer­tas „Tė­vy­nės la­bui įne­šu sa­vo da­lį...“

Jo ve­dė­jas Vid­man­tas Krikš­ta­po­nis pa­kvie­tė su­gie­do­ti Vals­ty­bės him­ną, ty­los mi­nu­te pa­gerb­ti lais­vės ko­vo­to­jus. Kon­cer­ta­vo Kul­tū­ros cen­tro ko­lek­ty­vai: mo­te­rų vo­ka­li­nis an­sam­blis „Can­ti­le­na“, tau­ti­nių šo­kių ko­lek­ty­vai „Vil­kmer­gė“, „Ru­de­nė­lis“, fol­klo­ro an­sam­bliai „Py­nia­va“, „Da­gi­lė­lis“, cho­rai: „Vy­tu­rys“, „Mag­ni­fi­cat“, „Že­my­na“, „Trem­ti­nys“, „Bo­čiai“. Gro­jo Me­no mo­kyk­los Mu­zi­kos sky­riaus sty­gi­nių in­stru­men­tų or­kest­ras, akor­de­o­nų kvin­te­tas ir pu­čia­mų­jų or­kest­ras.

Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je de­monst­ruo­ti is­to­ri­niai ki­no fil­mai, Vla­do Šlai­to vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je ta pro­ga su­reng­tas su­si­ti­ki­mas su kraš­tie­čiu, Lie­tu­vos Vie­ti­nės rink­ti­nės Ka­rių są­jun­gos va­do pa­va­duo­to­ju, di­mi­si­jos ka­pi­to­nu Je­ro­ni­mu Krau­liu.

Va­sa­rio 16-oji šie­met pir­mą kar­tą ypa­tin­gai pa­mi­nė­ta pir­mo­jo ša­lies pre­zi­den­to An­ta­no Sme­to­nos tė­viš­kė­je Užu­lė­nio kai­me ir pre­zi­den­to va­sa­ros re­zi­den­ci­jo­je – Užu­gi­rio dva­re.

Vi­dur­die­nį trum­pos iš­kil­mės vy­ko pre­zi­den­to tė­viš­kė­je Užu­lė­ny­je. Čia kal­bė­jo Tau­jė­nų gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Da­rius Kap­lū­nas.

Vė­liau iš­kil­mių da­ly­viai per­si­kė­lė į už po­ros ki­lo­met­rų esan­tį Užu­gi­rio dva­rą – An­ta­no Sme­to­nos va­sa­ros re­zi­den­ci­ją. Čia pa­kel­ta Pre­zi­den­ti­nė vė­lia­va, gie­do­tas Lie­tu­vos him­nas, vy­ko mi­nė­ji­mas. Pra­ne­ši­mus skai­tė Tau­jė­nų gim­na­zi­jos III kla­sės gim­na­zis­tė Ais­tė Šni­pai­ty­tė, prof. Si­mas Ra­mu­tis Pet­ri­kis, Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus di­rek­to­rė Vai­du­tė Sa­kol­ni­kie­nė. Kon­cer­ta­vo ope­ros so­lis­tė Ra­sa Ju­zu­ko­ny­tė, akom­pa­na­vo kon­cert­meis­te­rė Ol­ga Ele­o­no­ra Taš­ki­nai­tė. Šven­tę vai­ni­ka­vo sve­čių ben­dros su­neš­ti­nės vai­šės.

Ren­gi­nį or­ga­ni­za­vo Pre­zi­den­to A. Sme­to­nos gi­mi­nės, Ra­sa Ju­zu­ko­ny­tė, Fe­ly­ci­ja Ja­niukš­ty­tė bei Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jus.

Uk­mer­gės kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus Užu­gi­rio fi­lia­le – bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je iki ko­vo 3 d. eks­po­nuo­ja­ma kil­no­ja­mo­ji pa­ro­da „Lie­tu­viais esa­me mes gi­mę...“. Va­sa­rio 16-ąją ją pri­sta­tė pa­ro­dos ku­ra­to­rius Le­o­nas Nar­bu­tis.

Už­sie­nio lie­tu­vių veik­lą nu­švie­čian­ti pa­ro­da jau eks­po­nuo­ta Vil­niu­je, Kau­ne, Pa­gė­giuo­se, Aly­tu­je ir ki­tuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se.

Ją yra ini­ci­ja­vu­si Pa­sau­lio lie­tu­vių ben­druo­me­nė, taip sie­kiant su­pa­žin­di­nti su už­sie­nio lie­tu­vių po­li­ti­ne ko­va dėl Lie­tu­vos oku­pa­ci­jos ne­pri­pa­ži­ni­mo bei pa­ro­dy­ti šios or­ga­ni­za­ci­jos įna­šą ug­dant ir iš­lai­kant Lie­tu­vos iš­ei­vių iden­ti­te­tą jų pa­si­rink­to­je ša­ly­je.

Pa­ro­dos nuo­trau­kos ir do­ku­men­tai gau­ti iš as­me­ni­nių ar­chy­vų, Ame­ri­kos lie­tu­vių te­le­vi­zi­jos, Lie­tu­vos iš­ei­vi­jos ins­ti­tu­to, Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus, Kau­no pe­da­go­gi­nio mu­zie­jaus bei Lie­tu­vos cen­tri­nio vals­ty­bi­nio ar­chy­vo...

Vals­ty­bės at­kū­ri­mo su­kak­tis Uk­mer­gės ra­jo­ne bu­vo pa­mi­nė­ta ir mal­do­mis. Lė­no Šv. An­ta­no Pa­du­vie­čio baž­ny­čio­je au­ko­tos Šv. Mi­šios, ku­rių me­tu gie­do­jo ope­ros so­lis­tė R. Ju­zu­ko­ny­tė, var­go­na­vo kon­cert­meis­te­rė O. E. Taš­ki­nai­tė.

Šv. Mi­šios tą va­ka­rą au­ko­tos ir Uk­mer­gė­je, Šv. apaš­ta­lų Pet­ro ir Po­vi­lo baž­ny­čio­je.

Vilma NEMUNAITIENĖ

2015-02-20-2 straipsnio 2 nuotr 2015-02-20-2 straipsnio 3 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų