Pirmininkavimo proga – sveikinimai Lietuvai

Lie­pos 5 d. į pir­mą­jį aukš­to ly­gio su­si­ti­ki­mą Na­cio­na­li­nė­je dai­lės ga­le­ri­jo­je at­vy­ko Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­riai, ku­rie su­si­ti­ko su Lie­tu­vos Pre­zi­den­te, Mi­nist­ru Pir­mi­nin­ku ir Vy­riau­sy­bės na­riais.

 

. Iškilmingas renginys Vilniaus universiteto kiemelyje.


 

 

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Di­džia­ja­me kie­me vy­ku­sio­je Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mo ES Ta­ry­bai ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo EK Pir­mi­nin­kas Jose Ma­nu­e­lis Bar­ro­so ir EK na­riai, Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos Pir­mi­nin­kas Her­ma­nas Van Rom­puy, taip pat Lie­tu­vos kul­tū­ros ir me­no at­sto­vai, po­li­ti­kai, di­plo­ma­tai.

Į ren­gi­nį bu­vo pa­kvies­ta daug sve­čių. Taip pat ir uk­mer­giš­kiai – ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys ir ra­jo­ni­nių laik­raš­čių va­do­vės.

Pir­mi­nin­ka­vi­mo pra­džiai bu­vo skir­ta įspū­din­ga Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos mu­zi­ki­nė są­šau­ka.

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ati­da­rė iš­kil­min­gą Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mui ES Ta­ry­bai skir­tą ren­gi­nį ir pa­svei­ki­no lie­tu­vius bei eu­ro­pie­čius su pir­mi­nin­ka­vi­mo pra­džia.

Pir­mą kar­tą prie Eu­ro­pos Są­jun­gos vai­ro sto­ju­si Lie­tu­va eu­ro­pie­čiams pri­sis­ta­tė ori­gi­na­liu iš­skir­ti­nei pro­gai su­kur­tu Kip­ro Ma­ša­naus­ko mu­zi­ki­niu kū­ri­niu „Są­šau­kos“, ku­rį at­li­ko Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos ša­lių mu­zi­kan­tai. Iš 28 mu­zi­ki­nių frag­men­tų su­da­ry­tą kom­po­zi­ci­ją įkvė­pė lie­tu­viš­kos su­tar­ti­nės.

„Lie­tu­viš­kos su­tar­ti­nės pui­kiai at­sklei­džia, ką reiš­kia pir­mi­nin­ka­vi­mas ES Ta­ry­bai. Su­ge­bė­ji­mas su­tar­ti, su­de­rin­ti daug bal­sų ir pa­siek­ti pra­smin­gą re­zul­ta­tą – svar­biau­sias tiks­las ir per Lie­tu­vos pir­mi­nin­ka­vi­mą. Tu­rė­si­me su­telk­ti vi­są Eu­ro­pą ir ras­ti su­ta­ri­mą“, – sa­kė Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Pa­sak ša­lies va­do­vės, pir­mi­nin­ka­vi­mo me­tu Lie­tu­va sieks, kad ša­lys na­rės ir ins­ti­tu­ci­jos glau­džiai ben­dra­dar­biau­tų. Fi­nan­si­nis sta­bi­lu­mas, eko­no­mi­kos au­gi­mas ir nau­jų dar­bo vie­tų kū­ri­mas, ypač jau­ni­mui, at­vi­res­nė ir sau­ges­nė Eu­ro­pa yra ben­dras tiks­las.

Pre­zi­den­tė pa­lin­kė­jo vi­siems dirb­ti kaip ko­man­dai ir siek­ti kon­kre­čių re­zul­ta­tų, taip pat di­džiuo­tis, kad esa­me eu­ro­pie­čiai ir dir­ba­me Eu­ro­pai.

Mu­zi­ki­nius kū­ri­nius at­li­ko Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis sim­fo­ni­nis or­kest­ras, di­ri­guo­ja­mas Mo­des­to Pit­rė­no, Kau­no vals­ty­bi­nis cho­ras, va­do­vau­ja­mas Pet­ro Bin­ge­lio, ir Na­cio­na­li­nės Mi­ka­lo­jaus Kon­stan­ti­no Čiur­lio­nio me­nų mo­kyk­los miš­rus vai­kų cho­ras.

UŽ inf.

07-09-1 straipsnio 2 nuotr

„Tu­rė­si­me su­telk­ti vi­są Eu­ro­pą ir ras­ti su­ta­ri­mą“, – sa­kė Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų