Spė­ja ap­ti­kę Pa­bais­ko mū­šio da­ly­vių ka­pus

Pa­bais­ko Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios šven­to­riu­je ar­che­o­lo­gai ap­ti­ko XV–XVI am­žiu­je gy­ve­nu­sių žmo­nių ka­pa­vie­tę. Spė­ja­ma, kad čia ga­li bū­ti pa­lai­do­ti Pa­bais­ko mū­šio da­ly­viai. Ta­čiau tai dar tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti ir ant­ro­po­lo­gai, iš­ty­rę ras­tus kau­lus.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Vi­du­ram­žius me­nan­tis Pa­bais­ko mū­šis at­gy­ja ins­ce­ni­zuo­to­mis ko­vo­mis.


 

Pa­bais­ko baž­ny­čios šven­to­rius Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to stu­den­tų ir jų va­do­vų dė­me­sio cen­tre at­si­ra­do po at­lik­tų žval­go­mų­jų ty­ri­mų.

Šven­to­rius bu­vo ka­si­nė­ja­mas šios Pa­bais­ko Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čios kle­bo­no Ri­man­to La­niaus­ko pra­šy­mu. Ka­dan­gi kle­bo­nas pla­na­vo per iš­kas­tą tran­šė­ją nu­ties­ti į baž­ny­čią elek­tros ka­be­lį, to­kie dar­bai vi­suo­met tu­ri pra­si­dė­ti nuo pri­va­lo­mų ar­che­o­lo­gi­nių ty­ri­mų.

Šven­to­riu­je bu­vo ti­ria­mas 51 kvad­ra­ti­nio met­ro skly­pe­lis. Ar­che­o­lo­gai pri­si­ka­sė iki 2,2 met­ro gy­ly­je esan­čio sluoks­nio.

Ka­si­nė­ji­mams va­do­va­vu­si Lie­tu­vos edu­ko­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Is­to­ri­jos fa­kul­te­to Bal­tų pro­is­to­rės ka­ted­ros ve­dė­ja pro­fe­so­rė Ilo­na Vaš­ke­vi­čiū­tė pa­sa­ko­jo, jog ka­si­nė­jant ras­ta 17 ne­iš­ar­dy­tų ka­pa­vie­čių, ku­rios pri­ski­ria­mos XVI am­žiui.

Ap­tik­ti trys me­da­lio­nai su šven­tų­jų at­vaiz­dais. Vie­na­me iš jų įžiū­ri­mas šv. Ma­ri­jos, ki­ta­me – pran­ciš­ko­nų vie­nuo­lio at­vaiz­das. Čia pat ras­ti ir du žal­va­ri­niai žie­dai, du aus­ka­rai, ge­le­ži­niai pei­liu­kai.

Ta­čiau, kaip sa­ko I. Vaš­ke­vi­čiū­tė, šie daik­tai bei tvar­kin­gai su­gul­dy­tų pa­lai­do­tų žmo­nių pa­lai­kai ar­che­o­lo­gų „iš­skir­ti­nai ne­su­do­mi­no“. Jie bus ti­ria­mi tik dėl iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos apie čia gy­ve­nu­sią ben­druo­me­nę.

Nu­ste­bi­no iš­skir­ti­niai ra­di­niai

La­biau ar­che­o­lo­gus nu­ste­bi­no bei pra­džiu­gi­no ki­ti to­je pat vie­to­je ap­tik­ti ra­di­niai. Mat da­lis žval­go­mų­jų ty­ri­mų me­tu ras­tų daik­tų pa­si­ro­dė iš­skir­ti­niai. Ma­no­ma, kad jie pri­klau­so anks­tes­niam lai­ko­tar­piui.

Tarp tvar­kin­gai iš­si­lai­kiu­sių ne­su­ar­dy­tų ka­pa­vie­čių ras­ta dar apie tris­de­šim­ties žmo­nių kau­lų. Šios ka­pa­vie­tės iš­ar­dy­tos ir kau­lai ras­ti įvai­riuo­se že­mės sluoks­niuo­se, na­tū­ra­li griau­čių for­ma su­ar­dy­ta.

Yra pa­na­šu­mo, jog tai ga­lė­tų bū­ti 1435 me­tais įvy­ku­sio Pa­bais­ko mū­šio da­ly­vių kau­lai ir įran­kiai bei ap­ran­gos reik­me­nys.

I. Vaš­ke­vi­čiū­tė pa­aiš­ki­no, jog taip grei­čiau­siai nu­ti­ko, kuo­met ant jau anks­čiau pa­lai­do­tų pa­lai­kų bu­vo lai­do­ja­ma ge­ro­kai vė­liau. Ma­no­ma, kad ne­tvar­kin­gai že­mė­je iš­si­mė­čiu­sius kau­lus ga­li­ma pri­skir­ti anks­tes­niam pe­ri­odui – XV am­žiaus pra­džiai. Šio­je vie­to­je ga­lė­jo bū­ti pa­lai­do­ti Pa­bais­ko mū­šio da­ly­viai.

Tam pa­čiam XV am­žiui, kaip ir kau­lai, pri­ski­ria­mi ir ki­ti ra­di­niai – ge­le­ži­nis kir­vu­kas, ke­le­tas se­gių.

Pa­sak pa­šne­ko­vės, la­biau į ko­vos gin­klą, o ne į dar­bo įran­kį pa­na­šus pla­tus ge­le­ži­nis kir­vis. Ma­no­ma, kad dvi se­gės taip pat pri­klau­so XV am­žiaus pra­džiai – jos ga­li bū­ti nuo Pa­bais­ko mū­šio da­ly­vių ap­ran­gos.

Kau­ko­lė­se – „įtar­ti­ni“ žen­klai

Ap­žiū­rė­ju­si ras­tas kau­ko­les, I. Vaš­ke­vi­čiū­tė dvie­jo­se pa­ste­bė­jo įtrū­ki­mų, ku­rie jai pa­si­ro­dė pa­na­šūs į kirs­ti­nes žaiz­das. Ta­čiau įver­tin­ti ar­che­o­lo­gų „diag­no­zes“ dar tu­ri ant­ro­po­lo­gai. Jie ir nu­sta­tys, ar pa­lai­kai iš tik­rų­jų pri­klau­so Pa­bais­ko mū­šy­je kri­tu­siems ko­vo­to­jams.

„Jei taip, nu­sta­čius ly­tį, vi­si kau­lai tu­rė­tų bū­ti jau­nų, į ko­vą sto­ti pa­jė­gių vy­rų. Jei bus nu­sta­ty­ta, kad tarp jų yra vai­kų ir mo­te­rų kau­lų, ši hi­po­te­zė bus at­mes­ta. Ki­tas po­žy­mis – kai ku­riuo­se iš jų ma­ty­sis įvai­rių įkir­ti­mų, ki­to­kių trau­mų lie­ka­nų, ne­su­au­gu­sių kau­lų lū­ži­mų“, – aiš­ki­no I. Vaš­ke­vi­čiū­tė.

Ar ka­si­nė­ji­mai bus tę­sia­mi, jei ant­ro­po­lo­gai pa­tvir­tins ar­che­o­lo­gų spė­ji­mus?

„Tai bū­tų jau vals­ty­bi­nio ly­gio spren­di­mas. Pa­bais­ko baž­ny­čia yra kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas, ar mums leis­tų to­liau at­lik­ti žval­go­muo­sius ka­si­nė­ji­mus, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Šio­se apy­lin­kė­se Pa­bais­ko mū­šio da­ly­vių ka­pa­vie­tės ieš­ko­ma jau tre­ji me­tai – bu­vo ka­si­nė­ja­mi at­ras­ti ka­pai Ra­kau­čiz­nos, Vait­kū­nų, Gai­ciū­nų kai­muo­se.

I. Vaš­ke­vi­čiū­tė dė­ko­ja Pa­bais­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­los va­do­vams bei per­so­na­lui už su­teik­tas są­ly­gas ka­si­nė­ji­mų me­tu mo­kyk­los pa­tal­po­se ap­si­gy­ven­ti stu­den­tams. Kiek­vie­ną va­sa­rą jie čia ap­si­sto­ja mė­ne­siui.

Mū­šio vie­to­je – mies­te­lis

Pa­bais­ko mū­šis vy­ko 1435 m. rug­sė­jo 1-ąją tarp Jo­gai­los bro­lio Švit­ri­gai­los ir Vy­tau­to bro­lio Žy­gi­man­to Kęs­tu­tai­čio.

Is­to­ri­niai šal­ti­niai by­lo­ja, kad ko­va tarp šių val­do­vų pra­si­dė­jo, kuo­met gru­pė Švit­ri­gai­los val­dy­mu ne­pa­ten­kin­tų lie­tu­vių di­di­kų, už­mez­gę ry­šius su Len­ki­jos po­nais, su­ren­gė pa­si­kė­si­ni­mą prieš Švit­ri­gai­lą bei di­džiuo­ju ku­ni­gaikš­čiu pa­skel­bė Žy­gi­man­tą.

Ta­čiau Švit­ri­gai­la įsi­tvir­ti­no Po­loc­ke ir iš­lai­kė val­džio­je ry­ti­nes Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės sri­tis. Švit­ri­gai­los są­jun­gi­nin­ku bu­vo Li­vo­ni­jos or­di­nas. Vi­daus ka­ras už­si­tę­sė apie tre­jus me­tus.

1435 m. prie­ši­nin­kai su­tel­kė maž­daug po 30 000 ka­rių le­mia­moms kau­ty­nėms. Ar­mi­jos su­si­ti­ko da­bar­ti­nio Pa­bais­ko vie­to­je, kur Švit­ri­gai­los ka­riuo­me­nė bu­vo su­muš­ta.

Žy­gi­man­tas mū­šio lau­ką pa­va­di­no Pa­bais­ku – nuo len­kiš­ko žo­džio „po­bo­jo­wis­ko“, reiš­kian­čio mū­šio lau­ką. 1436 m. mū­šio vie­to­je jis pa­sta­tė Pa­bais­ko Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čią, ap­link ku­rią įsi­kū­rė mies­te­lis.

Pa­bais­kie­čiai kas dve­jus me­tus iš­kil­min­gai pri­si­me­na gar­siuo­sius šio­se vie­to­vė­se vi­du­ram­žiais pra­ūžu­sius mū­šius. Ta pro­ga ren­gia­mi gy­vo­sios is­to­ri­jos fes­ti­va­liai, ins­ce­ni­zuo­ja­mos ko­vos.

Prieš še­še­rius me­tus, mi­nint Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės su­kak­tį, Pa­bais­ko mū­šio vie­to­je bu­vo pa­so­din­tas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės 90-me­čio ąžuo­ly­nas. 90 ąžuo­liu­kų, ku­riuos so­di­no ša­lies ir sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, ka­riuo­me­nės va­dai ir ka­riai, vie­tos ben­druo­me­nė, jau ge­ro­kai ūg­te­lė­jo. Kas­met pa­so­di­na­ma nau­jų me­de­lių.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

2014-07-11-4 straipsnio 2 nuotr 2014-07-11-4 straipsnio 3 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų