Stovyklavome „Legendų apsupty“

Lie­pos 14–20 die­no­mis Vep­rių vai­kų va­sa­ros po­il­sio sto­vyk­los pa­mai­no­je „Le­gen­dų ap­sup­ty“ sto­vyk­la­vo dau­giau nei 60 vai­kų iš Uk­mer­gės, Mo­lė­tų, Kau­no, Jo­na­vos, Vil­niaus. Sto­vyk­lą or­ga­ni­za­vo Uk­mer­gės švie­ti­mo cen­tras.

 

 

Sto­vyk­los pro­gra­mo­je – ir liau­diš­ki pa­si­ro­dy­mai.


 

Pro­gra­mos va­do­vė – Al­do­na Ru­do­kie­nė. Dir­bo di­de­lę pa­tir­tį tu­rin­tys va­do­vai: pa­mai­nos ko­or­di­na­to­rė As­ta Pa­žė­rie­nė, va­do­vai Edi­ta Ko­ma­ro­vie­nė, Dia­na Buk­lie­nė, Ro­ma Va­rei­kie­nė, Eu­ge­ni­jus Si­mo­nai­tis.

Pir­mą­ją die­ną da­ly­viai iš ak­me­nu­kų su­dė­jo „lū­kes­čių au­ku­rą“, pa­si­skirs­tė šei­my­no­mis, kū­rė sto­vyk­los tai­syk­les. Šei­my­nos su­gal­vo­jo pa­va­di­ni­mus, kū­rė sa­vo em­ble­mas.

Ati­da­ry­mo šven­tė­je jau­niau­sio­sios da­ly­vės Bri­gi­ta ir Aus­tė­ja pa­kė­lė sto­vyk­los vė­lia­vą, die­vais ir dei­vė­mis pa­si­ver­tę sto­vyk­los va­do­vai sto­vyk­lau­to­jus įšven­ti­no į vai­di­las ir vai­di­lu­tes...

Kiek­vie­na die­na bu­vo ku­pi­na vis ki­to­kių įspū­džių. Vi­si ke­lia­vo į tu­ris­ti­nį žy­gį, ap­lan­ky­da­mi Juo­za­pa­vos ak­me­nį ir Žu­vin­tės šal­ti­nį, iš­gir­do šio kraš­to pa­da­vi­mus ir le­gen­das.

Ap­si­lan­kius Vep­rių kraš­to mu­zie­ju­je vai­kus nu­ste­bi­no tai, kad vi­si su­kaup­ti eks­po­na­tai yra ras­ti Vep­rių apy­lin­kė­se.

Į sto­vyk­la­vie­tę at­vy­ko Gel­vo­nų se­niū­ni­jos Ba­gas­la­viš­kio kraš­to ūki­nin­kas Bro­nis­la­vas Liu­bo­mi­ras Voš­te­ris su žmo­na Ja­ni­na. Jie – sė­me­nų, rap­sų alie­jaus spau­dė­jai, li­nų, kmy­nų, žir­nių ir be­lukš­čių avi­žų au­gin­to­jai. Sve­čiai ant lau­žo vi­rė avi­žų ko­šę, pa­gar­din­tą sė­me­nų alie­ju­mi, ir ja vai­ši­no sto­vyk­lau­to­jus.

„Le­gen­dų ap­sup­ty“ die­ną ma­žie­ji su­si­pa­ži­no su Uk­mer­gės kraš­to le­gen­do­mis ir pra­dė­jo ruoš­tis „Vil­kmer­gės“ ins­ce­ni­za­vi­mui. Kol vie­ni kū­rė spek­tak­lį, ki­ti ga­mi­no se­no­vės pa­puo­ša­lus, pa­ka­bu­čius, py­nė apy­ran­kes ir juos­te­les. Ke­ra­mi­kė Vi­ta Vait­ke­vi­čie­nė pa­kvie­tė į se­nų­jų ama­tų dirb­tu­vė­les. Vai­kai džiau­gė­si ma­giš­ku pri­si­lie­ti­mu prie mo­lio, ga­lė­jo pa­si­ga­min­ti įvai­rių dir­bi­nių.

Daug įspū­džių vai­kai pa­ty­rė da­ly­vau­da­mi orien­ta­ci­nia­me-edu­ka­ci­nia­me žai­di­me „Vep­rių kraš­to is­to­ri­jos ir le­gen­dų pa­slap­tys“. Su­si­pa­ži­no su vie­tos apy­lin­kė­mis, pra­ei­ti­mi, gam­tos pa­min­klais. Kon­kur­se „Ne­re­a­lie­ji“ ga­lė­jo pa­ro­dy­ti sa­vo ta­len­tus ir ge­bė­ji­mus.

„Žo­ly­nė­lio ža­lio“ ry­tą sto­vyk­lau­to­jai klau­sė­si žo­li­nin­kės Ra­sos Ši­mo­nie­nės pa­skai­tė­lės, su­si­pa­ži­no su vais­ti­nė­mis žo­le­lė­mis, mo­kė­si pa­ruoš­ti jų ar­ba­tė­les, kva­piuo­sius mi­ši­nius, prie­sko­nius, de­gus­ta­vo vais­ta­žo­lių si­ru­pus, dže­mus ir ar­ba­tas. Die­nai bai­gian­tis va­ka­ro­jo kar­tu su Sli­žių fol­klo­ro ko­lek­ty­vo „Sie­ma­nys“ jau­ni­mu. Pa­trep­sy­nė­je iš­mo­ko nau­jų žai­di­mų, šo­kių ir ra­te­lių.

Va­ka­rais prie lau­žo or­ga­ni­zuo­ti ko­man­dos for­ma­vi­mo žai­di­mai, min­tos mįs­lės, ap­tar­ti die­nos dar­bai ir įspū­džiai. Lais­vu lai­ku sto­vyk­lau­to­jai žai­dė fut­bo­lą, krep­ši­nį, kvad­ra­tą, šo­ki­nė­jo ant ba­tu­to...

Kiek­vie­nas ry­tas pra­si­dė­da­vo mankš­ta ir mau­dy­nė­mis Vep­rių eže­re.

Pas­ku­ti­nį ry­tą į sto­vyk­lą rin­ko­si vai­kų tė­ve­liai ir sve­čiai. At­si­svei­ki­ni­mui ma­žie­ji pri­sta­tė ge­riau­sius pa­si­ro­dy­mus, at­li­ko iš­mok­tus šo­kius, le­gen­dos „Vil­kmer­gė“ ins­ce­ni­za­ci­ją.

„Šven­to­sios vin­gių“ pro­gra­ma vyk­dy­ta įgy­ven­di­nant Eu­ro­pos so­cia­li­nio fon­do ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos lė­šo­mis fi­nan­suo­ja­mą pro­jek­tą, ku­rį ad­mi­nist­ruo­ja Švie­ti­mo mai­nų pa­ra­mos fon­das. Pro­gra­mą fi­nan­sa­vo ir Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė bei vai­kų tė­ve­liai.

UŽ inf.

2014-07-29-3 straipsnio 2 nuotr 2014-07-29-3 straipsnio 3 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų