Akademiką sveikino ir kraštiečiai

Tre­čia­die­nį Vil­niu­je, Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­jo­je, su­reng­tos iš­kil­mės, skir­tos žy­maus Lie­tu­vo­je ir pa­sau­ly­je kal­bi­nin­ko, aka­de­mi­ko, mū­sų kraš­tie­čio Zig­mo Zin­ke­vi­čiaus 90 me­tų ju­bi­lie­jui. Erd­vi aka­de­mi­jos sa­lė vos tal­pi­no vi­sus, no­rin­čius pa­svei­kin­ti pro­fe­so­rių, ku­ris, ir su­lau­kęs gar­baus am­žiaus...

 

 

Vir­gi­ni­jos Va­luc­kie­nės nuotr. Pro­fe­so­riaus Zig­mo Zin­ke­vi­čiaus ju­bi­lie­jaus iš­kil­mė­se – ir uk­mer­giš­kiai.


 

 

...ste­bi­na aka­de­mi­nę ben­druo­me­nę ne­pa­pras­tu darbš­tu­mu, kas­dien dirb­da­mas po 10–12 va­lan­dų, leis­da­mas vis nau­jas kny­gas ir net ju­bi­lie­jaus iš­va­ka­rė­se įtei­kęs moks­li­nio žur­na­lo re­dak­ci­jai sa­vo nau­ją ra­ši­nį.

Šven­ti­nio va­ka­ro me­tu ju­bi­lia­tui skam­bė­jo ša­lies Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo ir Vy­riau­sy­bės va­do­vų, įvai­rių moks­lo, kul­tū­ros, po­li­ti­kos ins­ti­tu­ci­jų, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, dva­si­nin­ki­jos at­sto­vų lin­kė­ji­mai.

Pa­svei­kin­ti gar­bų­jį ju­bi­lia­tą at­vy­ko eu­ro­par­la­men­ta­ras pro­fe­so­rius Vy­tau­tas Land­sber­gis, bu­vęs Z. Zin­ke­vi­čiaus kla­sės drau­gas Uk­mer­gės An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je pro­fe­so­rius Ro­mu­al­das Bal­tru­šis, Ger­vė­čių, Puns­ko ir ki­tų lie­tu­viš­kų sa­le­lių Bal­ta­ru­si­jo­je bei Len­ki­jo­je at­sto­vai, ku­rių in­te­re­sus aka­de­mi­kas Z. Zin­ke­vi­čius ypač uo­liai gy­nė dirb­da­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ru.

Ju­bi­lie­jaus pro­ga aka­de­mi­ką svei­ki­no ir Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai: vi­ce­me­ras Ro­lan­das Ja­nic­kas, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gied­rius Po­cius, Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos di­rek­to­rė Ra­sa Griš­ke­vi­čie­nė.

Ju­bi­lia­tui įteik­tas me­ro svei­ki­ni­mas, gė­lių puokš­tė ir sta­ti­nai­tė me­daus, su­rink­to gim­ti­nės pie­vo­se. Ly­duo­kių kai­mo ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kė Auk­sė Pus­vaš­kie­nė per­da­vė Z. Zin­ke­vi­čiui gim­to­jo kraš­to žmo­nių lin­kė­ji­mus, juos pra­tę­sė vep­riš­kiai Ro­mas Pet­ras Šau­lys su žmo­na Gra­ži­na, bu­vęs il­ga­me­tis SODROS va­do­vas Vy­tau­tas Pup­šys.

Dė­ko­da­mas vi­siems su­si­rin­ku­siems, aka­de­mi­kas pri­si­pa­ži­no, jog per il­gą sa­vo gy­ve­ni­mą ma­tė daug šil­to ir šal­to, per­gy­ve­no daug val­džių, ta­čiau nė vie­nai ne­pa­tai­ka­vo, li­ko iš­ti­ki­mas sa­vo po­li­ti­nėms pa­žiū­roms, nors dėl to kai ku­rių, lin­ku­sių tas pa­žiū­ras kai­ta­lio­ti, bu­vo ir ne­mėgs­ta­mas.

Už tai, kad ga­lė­jo pa­ra­šy­ti tiek kny­gų, jis la­biau­siai dė­kin­gas sa­vo Re­gi­nu­tei – be ga­lo rū­pes­tin­gai, my­lin­čiai ir my­li­mai žmo­nai, ku­ri lei­do jam dirb­ti, „at­leis­da­ma“ nuo vi­sų bui­ti­nių rū­pes­čių, taip pat vai­kams ir vai­kai­čiams, ku­rie kas­dien juos ap­lan­ko, pra­skaid­rin­da­mi kas­die­ny­bę, su­teik­da­mi jė­gų nau­jiems dar­bams.

Bai­gian­tis ren­gi­niui, sa­lė­je nu­skam­bė­jo „Il­giau­sių me­tų!“.

UŽ inf.

2015-01-09-1 straipsnio 2 nuotr 2015-01-09-1 straipsnio 3 nuotr 2015-01-09-1 straipsnio 4 nuotr


 

2, 3, 4 – Jo­no Vaiš­kū­no nuotr.

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų