Daugiabučių gyventojai naujokų neprisileidžia

 

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai tarp ad­mi­nist­ra­to­rių ne­si­blaš­ko.


Uk­mer­gės dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai ren­ka­si dvi na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mo ga­li­my­bes – tai pa­ti­ki UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkiui ar­ba ku­ria ben­dri­jas. Ad­mi­nist­ruo­ti dau­gia­bu­čius ne­se­niai uk­mer­giš­kiams pa­si­siū­lė dar vie­na nau­ja įmo­nė. Ta­čiau kol kas ne­at­si­ra­do nė vie­no, „per­bė­gu­sio“ pas nau­jo­ką.

Dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­to­riaus pa­slau­gas siū­lan­ti UAB „Būs­to ar­ka“ prieš ke­le­tą mė­ne­sių apie tai pa­si­skel­bė sa­vait­raš­ty­je „Uk­mer­gė“.

Vil­niu­je re­gist­ruo­tos „Būs­to ar­kos“ di­rek­to­rius Min­dau­gas Za­va­lis pa­sa­ko­jo, kad skam­bi­nan­čių ir su­si­do­mė­ju­sių gy­ven­to­jų bu­vo. Ta­čiau kon­kre­čių už­sa­ko­vų iš mū­sų mies­to ne­su­lauk­ta. Ne­pa­dė­jo įti­kin­ti uk­mer­giš­kių ir tai, kad įmo­nės dar­buo­to­jai vy­ko į su­si­ti­ki­mus su dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jais, iš­dės­tė sa­vo są­ly­gas.

Di­rek­to­rius įsi­ti­ki­nęs, kad įsi­tvir­tin­ti mū­sų mies­te ne­pa­vy­ko, nes žmo­nės ne­pa­tik­liai žiū­ri į dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­to­rių iš ki­to mies­to.

Tie­sa, įmo­nės va­do­vas pri­si­pa­ži­no, kad nė vie­no dau­gia­bu­čio kol kas ne­ad­mi­nist­ruo­ja ir sos­ti­nė­je. Yra su­da­rę su­tar­tis tik dėl ke­lių vie­šo­sios pa­skir­ties ob­jek­tų Vil­niu­je bei Elek­trė­nuo­se.

Į ben­dri­jas ne­iš­bė­gio­ja

Uk­mer­gė­je dau­gia­bu­čių na­mų ad­mi­nist­ra­vi­mas vyks­ta dviem bū­dais – gy­ven­to­jai ku­ria ben­dri­jas ar­ba per­duo­da ad­mi­nist­ra­vi­mą sa­vi­val­dy­bės įmo­nei Uk­mer­gės bu­tų ūkiui.

Šios įmo­nės di­rek­to­rius Jo­nas Rin­ke­vi­čius sa­ko, kad jie dau­gia­bu­čius ad­mi­nist­ruo­ja nuo 2000 me­tų. Tuo­met Ci­vi­li­niams ko­dek­se at­si­ra­do ad­mi­nist­ra­vi­mo są­vo­ka. Ta­čiau re­a­liai dau­gia­bu­čių tech­ni­nę prie­žiū­rą Uk­mer­gės bu­tų ūkis vyk­do dar il­giau.

Šiuo me­tu įmo­nė ad­mi­nist­ruo­ja 184 dau­gia­bu­čius. Pas­ta­rai­siais me­tais jų skai­čius žen­kliai ne­si­kei­čia. Anot di­rek­to­riaus, vyks­ta ne­žy­mus ju­dė­ji­mas – vie­nų įmo­nės ad­mi­nist­ruo­ja­mų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai su­ku­ria ben­dri­jas, ki­tų, at­virkš­čiai, ap­si­gal­vo­ja ir nuo ben­dri­jos vėl grįž­ta prie bu­vu­sio ad­mi­nist­ra­to­riaus.

Per vi­sus šiuos me­tus ne­at­si­ra­do ir pa­si­rin­ku­sių­jų ki­tą ad­mi­nist­ruo­jan­čią įmo­nę.

Tu­rė­tų su­de­rin­ti su sa­vi­val­dy­be

Uk­mer­gės bu­tų ūkis prieš ke­le­tą mė­ne­sių siū­lė per­ei­ti prie di­fe­ren­ci­juo­to ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čio, pri­klau­so­mai nuo na­mo am­žiaus, jo dy­džio. Ra­jo­no ta­ry­ba tam ne­pri­ta­rė – po­li­ti­kai pa­tvir­ti­no vie­no­dą vi­siems ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­čio ta­ri­fą, ku­ris su­da­ro 0,14 li­to be PVM už 1 kv. m nau­din­go plo­to.

J. Rin­ke­vi­čius sa­ko, kad per mė­ne­sį įmo­nė su­ren­ka 35 tūkst. li­tų. Anot jo, ad­mi­nist­ra­vi­mui jų ne­už­ten­ka – kas mė­ne­sį trūks­ta apie 10–15 tūkst. li­tų.

Įmo­nė­je apie 10 dar­buo­to­jų ša­lia ki­tų pa­rei­gų pri­skir­tos ir dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­vi­mą lie­čian­čios pa­rei­gos.

Per­nai Ci­vi­li­nia­me ko­dek­se bu­vo įtei­sin­tos pa­tai­sos, lie­čian­čios dau­gia­bu­čių ad­mi­nist­ra­vi­mą, ku­rio­se iš­dės­ty­ta ga­li­my­bė pa­si­rink­ti ad­mi­nist­ra­to­rių.

Pa­si­do­mė­jus, ko­kios įta­kos tai tu­rės dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams, J. Rin­ke­vi­čius tvir­ti­no, kad re­a­lių pa­si­kei­ti­mų jos ne­ža­da – rink­tis ad­mi­nist­ra­to­rių gy­ven­to­jai ga­lė­jo ir anks­čiau.

Anot pa­šne­ko­vo, Uk­mer­gės bu­tų ūkio ad­mi­nist­ruo­ja­mų dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai, no­rin­tys kur­ti ben­dri­jas, tu­rė­tų pir­miau­sia šį sa­vo spren­di­mą su­de­rin­ti su sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja.

Ben­dri­jai iš­ti­ki­mi de­šimt­me­čiais

Uk­mer­gė­je šiuo me­tu yra su­si­kū­rę apie 70 dau­gia­bu­čių na­mų ben­dri­jų. Kai ku­rios iš jų nau­do­ja­si Uk­mer­gės bu­tų ūkio pa­slau­go­mis, bet tuo­met kiek­vie­nam kon­kre­čiam dar­bui yra su­da­ro­mos at­ski­ros su­tar­tys.

Tre­jus me­tus na­mo Vil­niaus g. 94A ben­dri­jai „Pu­šy­nas“ pir­mi­nin­kau­jan­tis Man­tas Gri­ga­liū­nas pa­sa­ko­jo, kad jų ben­dri­ja gy­vuo­ja 36 me­tus – nuo pat na­mo pa­sta­ty­mo.

Anot pa­šne­ko­vo, su­si­rin­ki­muo­se net nė­ra ke­lia­mas klau­si­mas dėl ad­mi­nist­ra­vi­mo rei­ka­lų per­lei­di­mo nei Uk­mer­gės bu­tų ūkiui, nei kam ki­tam.

Jis tei­gia ne­si­i­man­tis spręs­ti, kas yra nau­din­giau gy­ven­to­jams – na­mo ben­dri­ja ar ad­mi­nist­ra­to­rius.

Tai ne­ma­žai pri­klau­so nuo pir­mi­nin­ko. Jei jis ne­la­bai su­pran­ta apie na­mo prie­žiū­rą, gy­ven­to­jų pi­ni­gus ga­li vė­jais iš­lai­dy­ti. Tuo tar­pu su­si­gau­dan­tie­ji ad­mi­nist­ra­vi­me at­ski­ria svar­biau­sius dar­bus nuo ne to­kių svar­bių. Toks dau­gia­bu­čio sa­va­ran­kiš­ku­mas gy­ven­to­jams fi­nan­siš­kai nau­din­gas.

Jų ben­dri­ja yra su­da­riu­si su­tar­tį su ši­lu­mos ūkį pri­žiū­rin­čia įmo­ne, taip pat su­tar­tis dėl ki­tų dar­bų at­li­ki­mo su­da­ro su Uk­mer­gės bu­tų ūkiu.

Pa­slau­gų tei­kė­jus ren­ka­si at­sar­giai

M. Gri­ga­liū­nas įvar­di­jo ir grės­mes, su ku­rio­mis su­si­du­ria ben­dri­jų gy­ven­to­jai. Jis sa­ko, kad ren­kan­tis ko­kią nors įmo­nę dar­bams at­lik­ti, svar­bu įsi­ti­kin­ti dėl jos pa­ti­ki­mu­mo.

„Vi­so­kių lai­ki­nų įmo­nių su­si­ku­ria, ku­rios pa­da­ro bet kaip, pi­ni­gus su­si­že­ria ir dings­ta. Kai bro­kas iš­len­da, jų ne­ži­nia kur ieš­ko­ti“, – per­spė­ja pa­šne­ko­vas.

Anot M. Gri­ga­liū­no, ne­ma­žai pir­mi­nin­kų su­si­du­ria su pro­ble­ma, kuo­met di­des­nė da­lis gy­ven­to­jų dau­gia­bu­ty­je yra gar­baus am­žiaus. To­kia­me na­me sun­ku žmo­nes pri­kal­bin­ti nau­jo­vėms. Pa­vyz­džiui, dėl to ne­re­tai strin­ga ir dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos klau­si­mas.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Komentarai  

0 # namų ūkis 2017-11-26 01:31
Namų/butų ūkis turi kelias gerai administruojančias įmones, todėl manau po naujokus ir nesišvaisto.
Atsakyti | Atsakyti cituojant | Citata

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų