Deltuvą garsina praeities palikimas

Is­to­ri­kai Del­tu­vos že­mę svar­bia va­di­na ne vien dėl čia prieš 200 me­tų įvy­ku­sio gar­saus mū­šio. Mies­te­lio var­das sie­ja­mas ir su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ar­ti­le­ri­jos gi­mi­mu.

 

Au­to­rės nuotr. Is­to­ri­nio mū­šio vie­to­je žu­vu­sių ka­rių at­mi­ni­mą pa­ger­bė ra­jo­no me­ras V. Pa­knys (de­ši­nė­je) ir Ru­si­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je Kon­su­li­nio sky­riaus va­do­vas A. Ma­ma­je­vas.


 

Tai pri­me­na reikš­min­gi is­to­ri­niai ob­jek­tai, prie ku­rių su­reng­to­se iš­kil­mė­se šeš­ta­die­nį da­ly­va­vo gar­būs sve­čiai – tarp­tau­ti­nio gy­vo­sios is­to­ri­jos fes­ti­va­lio da­ly­viai.

Se­nuo­siuo­se Lie­tu­vos že­mė­la­piuo­se Del­tu­va at­si­ra­do pir­miau už Vil­nių ar Uk­mer­gę. 10-ame am­žiu­je įkur­ta Ju­li­jo­no Dausp­run­go, ji nuo se­no gar­sė­jo sa­vo ku­ni­gaikš­čiais.

Šie ir ki­ti fak­tai pri­min­ti šeš­ta­die­nį į tra­di­ci­nį ren­gi­nį, skir­tą pa­mi­nė­ti Del­tu­vos mū­šiui, gau­siai su­si­rin­ku­siems del­tu­viš­kiams, mies­te­lio sve­čiams.

Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, Sei­mo na­rys Ka­zys Gry­baus­kas, kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Juo­zas Ole­kas, Ru­si­jos Fe­de­ra­ci­jos am­ba­sa­dos Lie­tu­vo­je Kon­su­li­nio sky­riaus va­do­vas Alek­san­dras Ma­ma­je­vas, pul­ki­nin­kas Ser­ge­jus Sa­zo­no­vas – ka­ro, ka­ri­nių oro ir jū­rų pa­jė­gų ata­šė, ki­ti gar­būs sve­čiai.  

Iš­kil­mės pra­si­dė­jo prie se­no­sios Del­tu­vos kle­bo­ni­jos. 1919 m. ko­vo 29 d. į šia­me pa­sta­te įsi­kū­ru­sį bol­še­vi­kų ka­riuo­me­nės da­li­nio šta­bą bu­vo iš­šau­tas pir­ma­sis at­kur­tos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ar­ti­le­ri­jos svie­di­nys. Jis įstri­go pa­sta­to sie­no­je ir su­kė­lė prie­šų pa­ni­ką: šie su­pra­to, jog ir Lie­tu­va tu­ri ka­riuo­me­nę. Svie­di­nys pa­li­ko ir šian­dien pa­sta­to sie­no­je ma­to­mą žy­mę.

Apie tai nuo šiol pri­mins šeš­ta­die­nį ati­deng­ta me­mo­ria­li­nė len­ta, skir­ta pir­ma­jam Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ar­ti­le­ri­jos šū­viui įam­žin­ti. Su­si­rin­ku­sie­siems apie šios idė­jos įgy­ven­di­ni­mą pa­sa­ko­jo sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ju­lius Za­rec­kas. Kad ant ka­riuo­me­nės is­to­ri­jai svar­baus pa­sta­to at­si­rado me­mo­ria­li­nė len­ta, jis dė­kin­gas Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai, ku­ri pa­rė­mė Uk­mer­gės ka­ro is­to­ri­jos klu­bo pa­teik­tą pro­jek­tą.

19–20 am­žių san­dū­ro­je pa­sta­ty­ta kle­bo­ni­ja bu­vo iš da­lies re­konst­ruo­ta: pa­keis­tas sto­gas, nau­ji lan­gai. Anot Del­tu­vos se­niū­no Sal­vi­jaus Stim­bu­rio, į tuo­me­ti­nį bol­še­vi­kų šta­bą iš­šau­tam svie­di­niui ne­spro­gus, šian­dien Del­tu­va tu­ri is­to­ri­nį pa­sta­tą.

Iš­sa­ky­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ge­ne­ro­lo Ro­mu­al­do Gied­rai­čio ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­no va­do­vy­bės svei­ki­ni­mai. Juos per­da­vė ka­pi­to­nas Rai­mon­das Ka­li­naus­kas, lai­ki­nai ei­nan­tis Ba­ta­lio­no šta­bo vir­ši­nin­ko pa­rei­gas. Apie sau­go­mą svie­di­nį kal­bė­jo Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus Ka­ry­bos is­to­ri­jos sky­riaus vyr. mu­zie­ji­nin­kas Ed­vi­nas Vai­do­tas.  

Iš­kil­mės tę­sė­si prie mies­te­lio pa­kraš­ty esan­čio me­mo­ria­li­nio obe­lis­ko, skir­to Vil­kmer­gės (Del­tu­vos) mū­šiui at­min­ti. 1998 m. pa­sta­ty­tas obe­lis­kas bu­vo at­nau­jin­tas, su­tvar­ky­ta ap­lin­ka. Už tai ra­jo­no va­do­vai dė­kin­gi Ka­ro pa­vel­do ins­ti­tu­tui.

Apie Del­tu­vos že­mių ir mū­šio reikš­mę kal­bė­jo me­ras V. Pa­knys, sve­čiai iš Ru­si­jos am­ba­sa­dos. Pa­ger­biant mū­šy­je žu­vu­sių ka­rių – ru­sų ir pran­cū­zų – at­mi­ni­mą, šioje vietoje pa­dė­ta gė­lių.  

Vė­liau fes­ti­va­lio da­ly­viai pa­kvies­ti ste­bė­ti ins­ce­ni­zuo­tą Del­tu­vos mū­šį, ku­ris at­gi­mė jau dvy­lik­tą kar­tą. Mū­šio lau­ke, griau­džiant šū­viams ir lieps­no­jant prie­šų sto­vyk­loms, „ko­vo­jo“ Lat­vi­jos, Len­ki­jos, Bal­ta­ru­si­jos, Lie­tu­vos ka­ro is­to­ri­jos klu­bų ka­riū­nai. Pa­sak or­ga­ni­za­to­rių, šie­met su­lauk­ta apie pus­an­tro šim­to mū­šio da­ly­vių.

Del­tu­vos mū­šis vy­ko 1812 m. bir­že­lio 28-ąją. Ša­lia da­bar­ti­nių Del­tu­vos ka­pi­nių, Žal­gi­rio kai­mo slė­ny­je, su­si­rė­mė be­si­trau­kian­čios Ru­si­jos ca­ro Alek­san­dro 1-ojo ka­riuo­me­nė ir Pran­cū­zi­jos im­pe­ra­to­riaus Na­po­le­o­no Bo­na­par­to ar­mi­ja. Po ko­vos, tru­ku­sios še­šio­li­ka va­lan­dų, mū­šis ties Del­tu­va bai­gė­si. Anot is­to­ri­kų, sun­kiai, ta­čiau mū­šį lai­mė­jo ru­sų ka­riai. Tai – vie­nas pir­mų­jų gar­sio­jo ga­lin­gos pran­cū­zų ar­mi­jos kar­ve­džio pra­lai­mė­ji­mų.

Žiū­ro­vai taip pat bu­vo kvie­čia­mi pa­si­dai­ry­ti po pre­kei­vių pa­la­pi­nes, iš­ban­dy­ti ka­riū­nų gin­klus, ap­žiū­rė­ti jų sto­vyk­las. Pub­li­ką ren­gi­nio me­tu links­mi­no Va­lų kai­mo ar­mo­ni­ki­nin­kai Al­bi­nas Ta­mo­šiū­nas ir Ro­mas Ka­vo­liū­nas.

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ 

Daugiau nuotraukų kaip visad galite rasti mūsų facebook profilyje!

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų