Džiaugiasi dovanotomis knygomis

Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ini­ci­juo­ta ak­ci­ja „Kny­gų Ka­lė­dos“ ap­ke­lia­vo Lie­tu­vą ir pa­dė­jo su­rink­ti 40 tūkst. nau­jų kny­gų ša­lies bib­lio­te­koms. Ket­vir­tą kar­tą su­reng­ta ak­ci­ja kvie­tė do­va­no­ti lie­tu­vių au­to­rių kny­gas ša­lies vie­šo­sioms ir mo­kyk­lų bib­lio­te­koms.

 

Lai­čių kai­mo pa­da­li­nio bib­lio­te­ki­nin­kė Van­da Vinc­kie­nė bi­čiu­liams dė­kin­ga už do­va­nas.


 

 

Nau­jos kny­gos bu­vo skir­tos ir lie­tu­vių mo­kyk­loms Bal­ta­ru­si­jo­je, Len­ki­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je.

Pa­sak Lie­tu­vos bib­lio­te­ki­nin­kų drau­gi­jos pir­mi­nin­kės Ali­nos Jas­kū­nie­nės, ša­lies bib­lio­te­kos iš­ra­din­gai da­ly­va­vo ak­ci­jo­je. Su­reng­ta dau­giau nei 1000 ren­gi­nių skai­ty­to­jams, o Na­cio­na­li­nės biblio­te­kos dar­buo­to­jai or­ga­ni­za­vo auk­cio­ną, ku­rio me­tu su­rink­tos lė­šos skir­tos kny­goms Šal­či­nin­kų bib­lio­te­kai pirk­ti.

Ak­ty­viai į ak­ci­ją įsi­trau­kė ir Vla­do Šlai­to vie­šo­sios bib­lio­te­kos ben­druo­me­nė. Šven­tu­pės kai­mo pa­da­li­nio vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Ge­nė Vait­kū­nie­nė pa­sa­ko­jo, jog gy­ven­to­jai au­ko­jo pi­ni­gė­lių kny­goms įsi­gy­ti, do­va­no­jo kny­gų.

Kar­tu su kul­tū­ros dar­buo­to­jais su­reng­ta po­pie­tė „Ne­būk vie­ni­šas su kny­ga“. Su­si­rin­ku­siuo­sius pa­svei­ki­no Vi­diš­kių se­niū­nas Vir­gi­li­jus Šta­ras. Ren­gi­nio da­ly­viai nuo sti­li­zuo­to kny­gų me­de­lio „sky­nė“ la­pe­lius su min­ti­mis apie kny­gą. Pri­sta­ty­ta bib­lio­te­ko­je vei­kian­ti pa­ro­da–i­ni­cia­ty­va „Šiuo­lai­ki­nės lie­tu­vių au­to­rių kny­gos – at­rask ir di­džiuo­kis“, ska­ti­nan­ti do­mė­tis lie­tu­vių au­to­rių kū­ri­niais. Su­si­rin­ku­sie­ji klau­sė­si Dai­vos ir Ka­zi­mie­ro Šer­mukš­nių at­lie­ka­mų kū­ri­nių, vai­ši­no­si ar­ba­ta.

Sa­vo šven­tę bib­lio­te­ko­je su­ren­gė ir po­ezi­jos mė­gė­jų klu­bo „Į ki­tą kran­tą“ na­riai. Dis­ku­tuo­ta apie kny­gas, svars­ty­ta ga­li­my­bė iš­leis­ti šven­tu­pie­čių kū­ry­bi­nių ban­dy­mų kny­ge­lę.

Sie­si­kų kai­mo pa­da­li­nio vy­res­nio­ji bib­lio­te­ki­nin­kė Ri­ma Vil­čins­kie­nė Pre­zi­den­tės ini­ci­juo­tą ak­ci­ją kar­tu su jau­nai­siais skai­ty­to­jais nu­ta­rė reng­ti... miš­ke. Ži­no­ma – sim­bo­li­nia­me.

„Klai­džio­jant po miš­ką, ga­li gro­žė­tis ne tik ap­sni­gu­siais me­džiais, šerkš­nu spin­din­čio­mis su­ša­lu­sio­mis uo­go­mis ant krū­mo ar ne­ži­no­mo gi­rios gy­ven­to­jo pė­du­tė­mis pus­ny­je. Aki­nan­čio­je ty­lo­je ga­li ne­ti­kė­tai iš­girs­ti su­kly­kiant paukš­tį ar mie­lą au­siai ka­le­ni­mą į uok­są... Taip – ir Kny­gų Ka­lė­dų miš­ke­ly­je. Ga­li gro­žė­tis iliust­ra­ci­jų spal­vo­mis, dai­li­nin­ko fan­ta­zi­ja, au­to­riaus iš­min­ti­mi“, – pa­sa­ko­jo ji.

Šį­syk ak­ci­ja bu­vo skir­ta lie­tu­vių au­to­rių kny­goms, to­dėl kal­bė­ta­si apie mū­sų tau­tos ra­šy­to­jus, ku­rian­čius vai­kams, po­pu­lia­riau­sias jų kny­gas. Jau­nie­ji skai­ty­to­jai, ke­liau­da­mi snai­gių nu­ber­tu ta­ku per miš­ką, smal­siai dai­rė­si į me­džius, ku­rių ša­ko­se slė­pė­si kny­gu­tės, kvies­da­mos jas su­ras­ti, at­vers­ti ir pa­skai­ty­ti. O suž­var­bu­sių ar nu­var­gu­sių lau­kė spal­vin­gas na­me­lis, ku­ria­me bu­vo ga­li­ma ne tik li­te­ra­tū­ros nau­jie­nas su­ži­no­ti, bet ir puo­de­lį karš­tos ar­ba­tos iš­ger­ti...

Van­dai Vinc­kie­nei, Lai­čių kai­mo pa­da­li­nio vy­res­nia­jai bib­lio­te­ki­nin­kei, bu­vo ge­ra ste­bė­ti, kaip vai­kai lau­kia ste­buk­lo. Jie džiau­gė­si ir mo­kė­si da­ly­tis, o Lai­čių pra­di­nio ug­dy­mo sky­riaus pir­mo­kai pa­do­va­no­jo bib­lio­te­kai dvi ra­šy­to­jos Li­nos Žu­tau­tės kny­gas.

„Ant­rus me­tus su­lau­kė­me do­va­nų iš Bu­zų kai­mo gy­ven­to­jo An­ta­no Gir­dziuš­kos. Jis pa­do­va­no­jo Lai­čių bib­lio­te­kai net 22 kny­gas. Nuo­šir­džiai dė­ko­ja­me bib­lio­te­kos bi­čiu­liams“, – sa­ko ji. 

2015-01-16-2 straipsnio 2 nuotr 2015-01-16-2 straipsnio 3 nuotr


 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų