Piliakalnio darbų pabaigtuvės susivėlino

Nors mies­to pi­lia­kal­nio in­fra­struk­tū­ros ge­ri­ni­mo dar­bus bu­vo nu­ma­ty­ta už­baig­ti ge­gu­žę, pa­baig­tu­vės nu­ke­lia­mos į vi­dur­va­sa­rį. Dar­bus at­lie­kan­čios įmo­nės va­do­vai tvir­ti­na, kad pa­gal pla­ną dar­buo­tis su­truk­dė ne­nu­ma­to­mos kliū­tys.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Piliakalnio aplinka gerokai pasikeitė.


 

Dar­bai prie pi­lia­kal­nio vyks­ta pa­gal pro­jek­tą „Uk­mer­gės mies­to vie­šo­sios tu­riz­mo in­fra­struk­tū­ros vys­ty­mas“. Čia tvar­ko­ma ap­lin­ka, ren­gia­ma vie­šo­ji tu­riz­mo in­fra­struk­tū­ra.

Per Uk­mer­gė­lės upe­lį nu­ties­tas mo­no­li­ti­nis gelž­be­to­nio til­te­lis. Jo vi­du­ry­je bus įreng­ta įspū­din­ga de­ko­ra­ty­vi de­ta­lė – stik­li­nė nak­tį švie­čian­ti priz­mė.

Upe­lio kran­tai klo­ja­mi lau­ko ak­me­ni­mis, be­veik baig­ti res­tau­ruo­ti prie pi­lia­kal­nio esan­tys griu­vė­siai, pa­sta­ty­ta est­ra­da, įreng­ta lai­ki­na sce­na.

Dar li­ko ne­pa­baig­ti ties­ti pės­čių­jų ta­kai. Jie dė­lio­ja­mi skal­dy­tais ir lau­ko ak­me­ni­mis, trin­ke­lė­mis.

Pro­jek­to ver­tė – dau­giau kaip mi­li­jo­nas li­tų. Iš eu­ro­pi­nių fon­dų ski­ria­ma 85 pro­cen­tai lė­šų, 15 pro­cen­tų pri­si­dės sa­vi­val­dy­bė.

Pi­lia­kal­nio ap­lin­ką pra­dė­ta tvar­ky­ti pra­ei­tų me­tų va­sa­rą.

Dar­bus at­lie­ka kon­kur­są lai­mė­ju­si AB VITI. Šios įmo­nės rin­ko­da­ros di­rek­to­rius Ri­man­tas Gri­gai­tis pa­sa­ko­jo, kad pra­džio­je už­strig­ta dėl ar­che­o­lo­gi­nių ty­ri­mų. Mat pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je esan­čio­je te­ri­to­ri­jo­je nu­ma­čius sta­ty­ti am­fi­te­at­rą, pri­rei­kė iš­tir­ti kul­tū­ri­nius sluoks­nius, ku­riuo­se ap­tin­ka­ma žmo­gaus veik­los žen­klų. Per­nai va­sa­rą pra­dė­jus tir­ti kul­tū­ri­nius sluoks­nius, skverb­ta­si į 2 met­rų že­mės sluoks­nį.

Ap­ti­kus se­nus pa­ma­tus, dar­bai su­stab­dy­ti, kol bu­vo iš­si­aiš­kin­ta, jog jie nė­ra to­kie svar­būs is­to­ri­niu ir ar­che­o­lo­gi­niu po­žiū­riu, kad rei­kė­tų at­si­sa­ky­ti nu­ma­ty­tos per­tvar­kos prie pi­lia­kal­nio.

Spe­cia­laus lei­di­mo pri­rei­kė ir no­rint nu­griau­ti prie Ute­nos gat­vės esan­čią se­no­sios pir­ties sie­ną. Ją, ge­ro­kai pa­svi­ru­sią, nu­ma­ty­ta at­sta­ty­ti.

Po šių pri­vers­ti­nių per­trau­kų sta­ty­bos įmo­nei leis­ta dar­buo­tis to­liau, ta­čiau įsi­va­žiuo­ti jau ne­bu­vo kur – pra­si­dė­jo žie­ma.

Su­tar­ty­je, pa­si­ra­šy­to­je su Uk­mer­gės sa­vi­val­dy­be, bu­vo nu­ma­ty­ta, kad šių me­tų ge­gu­žę ob­jek­tas tu­ri bū­ti pa­baig­tas.

Ta­čiau ter­mi­nui ei­nant į pa­bai­gą pa­aiš­kė­jo, jog at­si­lie­ka­ma.

R. Gri­gai­tis sa­ko, kad dar kar­tą ko­ją pa­ki­šo ne­įpras­tai vė­ly­vas pa­va­sa­ris.

„Res­tau­ra­vi­mo dar­bai la­bai spe­ci­fi­niai – tik­rai ne vi­sus ga­li su­si­dė­lio­ti die­nų ar sa­vai­čių tiks­lu­mu. Ne­men­ki truk­džiai – ir su kul­tū­ros pa­vel­du su­si­ju­sios pro­ce­dū­ros“, – aiš­ki­na pa­šne­ko­vas.

Dėl šių prie­žas­čių su­tar­ties ter­mi­nas bu­vo ati­dė­tas iki lie­pos pa­bai­gos.

At­ei­ty­je – ant­ro­jo pro­jek­to eta­po me­tu – pla­nuo­ja­ma nu­ties­ti ta­kus iki Vy­tau­to gat­vės, pa­sta­ty­ti dar vie­ną til­te­lį per upe­lį, ant pi­lia­kal­nio iš­kirs­ti me­džius. Ke­le­tas bū­si­mų pi­lia­kal­nio ak­cen­tų – vin­giuo­jan­tys laip­tai su te­ra­so­mis, ap­švie­ti­mas.

„Ma­nau, kad tik­rai bus gra­ži ir pa­to­gi vie­ta. Ją tu­rė­tų pa­mėg­ti ir uk­mer­giš­kiai, ir iš ki­tų sa­vi­val­dy­bių ar ša­lių at­vyks­tan­tys sve­čiai“, – pi­lia­kal­nį tap­siant trau­kos cen­tru prog­no­zuo­ja R. Gri­gai­tis.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų