Pilietiškumo pamokos Europos Parlamente

An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jos 3b kla­sės gim­na­zis­tų ko­man­da – Ag­nė Po­ciū­tė, Gab­rie­lė Gra­baus­kai­tė, Ga­bi­ja Pa­uno­vai­tė, Taut­vy­das Dir­sė ir Ive­ta Len­čiaus­kai­tė – da­ly­va­vo res­pub­li­ki­nia­me kon­kur­se „Eu­ros­co­la“, ta­po nu­ga­lė­to­jais ir iš­ko­vo­jo ga­li­my­bę vi­sai kla­sei ap­lan­ky­ti Eu­ro­pos Par­la­men­tą Stras­bū­re ir ki­tas Eu­ro­pos ša­lis.

 

Ko­vo 11-osios va­ka­rą pa­sie­kė­me Če­ki­jos sos­ti­nę Pra­hą, pa­vaikš­čio­jo­me po įspū­din­gą se­na­mies­tį. No­rė­da­mi pa­mi­nė­ti Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo 25-ąsias me­ti­nes prie mies­to ro­tu­šės pa­sta­to, ku­ria­me įtai­sy­tas ast­ro­no­mi­nis laik­ro­dis, su­gie­do­jo­me Lie­tu­vos him­ną.

Ži­no­ma, su­lau­kė­me smal­sių pra­ei­vių žvilgs­nių, kai kas mus fo­to­gra­fa­vo, fil­ma­vo. Ta­čiau mus la­bai ma­lo­niai nu­ste­bi­no tai, kad kai ku­rie iš Tau­tiš­kos gies­mės me­lo­di­jos, kal­bos at­pa­ži­no, jog esa­me lie­tu­viai.

Įdo­miau­sios veik­los lau­kė Eu­ro­pos Par­la­men­te, į ku­rį su­va­žia­vo mo­ki­niai iš 23 ES vals­ty­bių. Pir­miau­sia tu­rė­jo­me pri­sta­ty­ti sa­vo ša­lį, mies­tą, mo­kyk­lą. Po to pa­si­skirs­tę į miš­rias gru­pes ana­li­za­vo­me šiuo­lai­ki­niam jau­ni­mui ak­tu­a­lias pro­ble­mas (ne­dar­bo, ben­dros ES ka­riuo­me­nės stei­gi­mo, mig­ra­ci­jos, to­le­ran­ci­jos), pri­sta­tė­me dis­ku­si­jo­se pri­im­tus ben­drus spren­di­mus.

Da­ly­vau­da­mi su­si­ti­ki­muo­se su eu­ro­par­la­men­ta­rais su­pra­to­me, kad par­la­men­ti­nė kal­ba ski­ria­si nuo mū­sų var­to­ja­mos, kaip svar­bu to­bu­lin­ti an­glų kal­bos ži­nias, re­to­ri­kos įgū­džius, do­mė­tis vi­suo­me­ni­nė­mis, po­li­ti­nė­mis ak­tu­a­li­jo­mis. Vi­si džiau­gė­mės, kad da­ly­vau­da­mi ben­dro­se veik­lo­se įgi­jo­me nau­jų drau­gų.

Pa­ry­žiu­je ap­lan­kė­me Na­po­le­o­no ka­pą, ža­vė­jo­mės Die­vo Mo­ti­nos ka­ted­ra, Alek­san­dro III til­tu, lan­kė­mės Luv­ro, kve­pa­lų mu­zie­juo­se. Va­ka­re pa­ki­lę į ant­rą­jį Ei­fe­lio bokš­to aukš­tą gė­rė­jo­mės švie­sos jū­ro­je pa­sken­du­siu mies­tu. Di­de­lį įspū­dį pa­li­ko ka­ra­liš­kie­ji Ver­sa­lio rū­mai ir so­dai bei Mon­mar­tras.

Pa­ke­liui na­mo už­su­ko­me ir į ki­tus Eu­ro­pos mies­tus. Ams­ter­da­me lai­ve­liu plau­kė­me ka­na­lais, nu­ste­bi­no tai, kad mies­to gy­ven­to­jai be­veik ne­va­ži­nė­ja au­to­mo­bi­liais – tik dvi­ra­čiais. Ber­ly­ne pa­bu­vo­jo­me prie Reich­sta­go, Bran­den­bur­go var­tų, Ber­ly­no sie­nos...

Iš ke­lio­nės grį­žo­me ku­pi­ni įspū­džių, pa­si­sė­mę ne­įkai­no­ja­mos pa­tir­ties. Per sa­vai­tę ap­lan­kė­me ke­tu­rias Eu­ro­pos sos­ti­nes, įgi­jo­me nau­jų drau­gų. Pa­žin­tis su Eu­ro­pos Par­la­men­to veik­la pa­ža­di­no pi­lie­tiš­ku­mą, do­mė­ji­mą­si šios ins­ti­tu­ci­jos veik­la, no­rą bū­ti ak­ty­ves­niems, mo­ky­tis už­sie­nio kal­bų.

Esa­me dė­kin­gi kla­sės auk­lė­to­jai Dai­vai Vaiš­vi­lie­nei už pa­ska­ti­ni­mą da­ly­vau­ti kon­kur­se ir nau­jus po­ty­rius, o mo­ky­to­joms Ri­mai Pe­red­nie­nei ir Aud­rai Moc­kie­nei – už rū­pes­tį ir pa­gal­bą ke­lio­nės me­tu.

Sa­ko­ma, kad kiek­vie­na ke­lio­nė – po­ky­tis gy­ve­ni­me, at­ra­di­mas sa­vęs ir ki­tų. Po ke­lio­nės iš tie­sų jau­čia­mės bran­des­ni, to­le­ran­tiš­kes­ni, at­ra­dę no­rą ke­liau­ti, stu­di­juo­ti kal­bas, pa­žin­ti pa­sau­lį.

Ive­ta LENČIAUSKAITĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų