Prie nemokamų kompostavimo dėžių – eilės

Nuo ant­ra­die­nio in­di­vi­du­a­lių na­mų sa­vi­nin­kams pra­dė­tos ne­mo­ka­mai da­lin­ti kom­pos­ta­vi­mo dė­žės. Pa­aiš­kė­jo, kad ža­lie­nas kom­pos­tuo­ti nu­si­tei­kę šim­tai uk­mer­giš­kių. Per die­ną jie iš­graibs­tė ke­lis šim­tus dė­žių.

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Prieš at­si­i­mant kom­pos­ta­vi­mo dė­žes, uk­mer­giš­kiams te­ko už­pil­dy­ti su­tar­tis.


 

Kom­pos­ta­vi­mo dė­žės ne­mo­ka­mai da­li­na­mos di­de­lių ga­ba­ri­tų at­lie­kų aikš­te­lė­je Ger­se­niš­kių gat­vė­je. Apie tai skel­bia­ma spau­do­je ir sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me tin­kla­la­py­je.

In­for­ma­ci­ja su­lau­kė di­de­lio uk­mer­giš­kių su­si­do­mė­ji­mo. Pa­čią pir­mą die­ną pa­si­im­ti dė­žių at­sku­bė­jo ke­li šim­tai žmo­nių.

Jas da­li­nan­tis vie­nin­te­lis UAB VAATC aikš­te­lės dar­buo­to­jas Eu­ge­ni­jus Ri­my­dis bu­vo ap­spis­tas kom­pos­tuo­ti ža­lie­nas pa­si­ry­žu­sių vy­rų ir mo­te­rų.

Jo­kių prie­vo­lių iš jų ne­rei­ka­lau­ta – svar­biau­sia, kad bū­tų at­si­ne­šę as­mens do­ku­men­tą, čia pat už­pil­dy­tų su­tar­ties blan­ką ir jų pa­var­dė bū­tų įtrauk­ta į są­ra­šus.

E. Ri­my­dis bė­do­jo, kad dėl ant­plū­džio net pie­tau­ti ne­bu­vo iš­ėjęs. „Kaip tik šian­dien ma­no gim­ta­die­nis. To­kios šven­tės dar nie­kad ne­su tu­rė­jęs“, – nuo po­pie­rių at­kė­lęs gal­vą juo­ka­vo vy­ras.

Guo­dė­si, kad di­džiau­sia bė­da – ne­tvar­kin­gi są­ra­šai. Val­dų sa­vi­nin­kų pa­var­dės pa­teik­tos dvie­juo­se at­ski­ruo­se są­ra­šuo­se. Vie­na­me – mies­te pri­va­čiuo­se na­muo­se gy­ve­nan­čių­jų, ki­ta­me – so­do skly­pus tu­rin­čių­jų.

Pas­ta­ra­sis są­ra­šas – žmo­nėms kė­lė daug pro­ble­mų. Nors ir tu­ri skly­pą, ne­ran­da sa­vo pa­var­dės. Ta­da pyks­ta be rei­ka­lo su­gai­šę lai­ką, ba­ra­si.

Be­je, pri­me­na­ma, kad pir­miau­siai kom­pos­ta­vi­mo dė­žė­mis bus ap­rū­pin­ti Uk­mer­gės mies­to ir ap­lin­ki­nė­se so­do ben­dri­jo­se gy­ve­nan­tys na­mų val­dų sa­vi­nin­kai.

Pik­ti ir ne­pa­ten­kin­ti

Ne­pa­ten­kin­tų­jų skun­dus šią sa­vai­tę te­ko iš­klau­sy­ti ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Ap­lin­ko­sau­gos ir vie­šo­sios tvar­kos sky­riaus ve­dė­jai Vi­li­jai Gra­baus­kie­nei.

„Yra la­bai pik­tų žmo­nių, vis­kuo ne­pa­ten­kin­tų, prie­kaiš­tau­jan­čių. No­rė­tų­si vi­sus nu­ra­min­ti, kad bent iki Ve­ly­kų gy­ven­tu­me tai­ko­je“, – kal­bė­jo ve­dė­ja.

Ti­ki­no, kad kom­pos­ta­vi­mo dė­žių už­teks vi­siems – jų už­sa­ky­ta dau­giau nei 6000. Te­rei­kia kiek kan­try­bės – juk ne­įma­no­ma to­kio kie­kio per die­ną ar dvi iš­da­lin­ti. Tie­sa, kai­mo žmo­nės, bent jau pir­ma­ja­me šios ak­ci­jos eta­pe, ne­mo­ka­mos dė­žės ne­gaus – jie tu­rė­tų sa­vo skly­puo­se tvar­ky­tis kaip ir lig šiol.

V. Gra­baus­kie­nė ti­ki­no, kad po pir­mo­sios ap­gul­ties prie kom­pos­ta­vi­mo dė­žių svars­to­ma skir­ti kaž­ko­kią pa­gal­bą vie­nin­te­liam jų da­lin­to­jui – VAATC dar­buo­to­jui. Gal­būt tai su­ma­žins ne­sklan­du­mus.

Rink­ti iš gy­ven­to­jų – per bran­gu

Nors kom­pos­ta­vi­mo dė­žės, aikš­te­lė Ger­se­niš­kių gat­vė­je ir jos dar­buo­to­jas pri­klau­so UAB VAATC, ta­čiau tuo, kad kuo ma­žiau ža­lie­nų pa­kliū­tų į bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rius, pir­miau­sia su­in­te­re­suo­ta sa­vi­val­dy­bė.

Pa­bais­ko se­niū­ni­jo­je Sar­ge­lių kai­me prieš tre­je­tą me­tų įreng­ta ža­lių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė. Ta­čiau į ją vež­ti žel­dy­nų at­lie­kas uk­mer­giš­kiams pa­si­ro­dė ne­pa­to­gu – per to­li ir per bran­gu. Tuo­met sa­vi­val­dy­bė ėmė­si ini­cia­ty­vos pa­ti su­rink­ti prie gat­vių gy­ven­to­jų su­krau­tas ža­lie­nas ir cen­tra­li­zuo­tai iš­ga­ben­ti jas į aikš­te­lę. Ta­čiau la­bai grei­tai pa­aiš­kė­jo, kad jų rin­ki­mas iš gy­ven­to­jų per­ne­lyg bran­gus.

Be to, ža­lie­nų – bū­ti­no kom­po­nen­to ga­mi­nant iš dum­blo kom­pos­tą – sty­giaus jau ne­bė­ra. Pa­sak aikš­te­lės va­do­vo Gri­go­ri­jaus Mal­ča­no­vo, veik­los pra­džio­je jau­tė­si sty­gius, ta­čiau vė­liau bu­vo su­da­ry­tos su­tar­tys su ūki­nin­kais. Jie at­ga­be­na šiau­dų, o mai­nais už tai gau­na hu­mu­so.

Ra­gi­na prie gat­vių ne­krau­ti

Tuo tar­pu uk­mer­giš­kiai, gy­ve­nan­tys pri­va­čio­se val­do­se ir so­dų ben­dri­jo­se, la­bai grei­tai pri­pra­to prie pa­čios sa­vi­val­dy­bės prieš tre­je­tą me­tų pa­siū­ly­tos nau­jo­vės – ža­lie­nas krau­ti į mai­šus ir sta­ty­ti prie gat­vių ar ša­lia kon­tei­ne­rių.

Per­nai va­sa­rą to­kie mai­šai pūp­so­jo vos ne prie kiek­vie­no in­di­vi­du­a­laus na­mo. Uk­mer­giš­kiai re­gis pa­mir­šo, kad vi­są gy­ve­ni­mą pa­tys su­si­do­ro­da­vo su sa­vo ža­lie­no­mis. Ga­li­my­bė jas tie­siog iš­temp­ti pro var­tus pa­si­ro­dė la­bai vi­lio­jan­ti ir pa­to­gi.

Iš­da­li­nus kom­pos­to dė­žes šiam pa­to­gu­mui bus pa­da­ry­tas ga­las. V. Gra­baus­kie­nė pri­me­na, kad nuo šiol ža­lio­sios at­lie­kos, su­krau­tos gat­vė­se prie in­di­vi­du­a­lių na­mų bei so­dų ben­dri­jo­se, ne­bus iš­ve­ža­mos.

Ne­mo­ka­mos dė­žės tam ir da­li­na­mos, kad žmo­nės jas nau­do­tų pa­gal pa­skir­tį – krau­tų ža­lie­nas. Ki­tas pa­si­rin­ki­mas – ža­lių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė, kur at­lie­kos yra pri­ima­mos ne­mo­ka­mai, ta­čiau iš­si­vež­ti jas rei­kia pa­tiems.

„Pra­šo­me ne­be­dė­ti ža­lių­jų at­lie­kų prie gat­vių – jos ne­bus iš­vež­tos“, – sa­kė V. Gra­baus­kie­nė pri­min­da­ma, kad už šio nu­ro­dy­mo ne­pai­sy­mą gre­sia ad­mi­nist­ra­ci­nė at­sa­ko­my­bė.



Da­li­ja­mos kom­pos­ta­vi­mo dė­žės yra su­ren­ka­mos, tad leng­vai tel­pa leng­va­ja­me au­to­mo­bi­ly­je.

800 lit­rų tal­pos dė­žė­je ga­li­ma kaup­ti vir­tu­vės bei so­do at­lie­kas – kiau­ši­nių lukš­tus, ar­bat­žo­les ir ka­vos tirš­čius, bul­vių lu­pe­nas, sau­sus la­pus, nu­pjau­tą žo­lę, smul­kias ša­kas, pik­tžo­les.

Dė­žės ver­tė – 158 li­tai. Su­tar­ty­je nu­ro­do­ma, kad, dė­žę pra­ra­dus, apie tai per tris die­nas bū­ti­na in­for­muo­ti VAATC-ą.

 

Pa­si­ga­min­tu kom­pos­tu ga­li­ma tręš­ti so­do bei dar­žo au­ga­lus, kam­ba­ri­nes gė­les. Kom­pos­tas yra na­tū­ra­li trą­ša, nau­din­ga dir­vo­že­miui ir ne­iš­ski­rian­ti jo­kių kenks­min­gų me­džia­gų kaip, pa­vyz­džiui, che­mi­nės trą­šos.

 

At­si­i­mant dė­žę bū­ti­na tu­rė­ti as­mens do­ku­men­tą. Aikš­te­lė Ger­se­niš­kių gat­vė­je dir­ba ant­ra­die­nį – penk­ta­die­nį nuo 10 iki 19 val. Šeš­ta­die­nį – nuo 10 iki 16.30 val. Pie­tūs – nuo 14.30 iki 15 val. Dau­giau in­for­ma­ci­jos tel. (8 340) 60351, 8 699 80131, el. p. vi­li­ja.gra­baus­kie­ne@uk­mer­ge.lt.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

2014-04-11-4 straipsnio 2 nuotr 2014-04-11-4 straipsnio 3 nuotr 2014-04-11-4 straipsnio 4 nuotr 

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų