Pranešimų laukiama ir pasitikėjimo telefonu

Į ko­vą su pik­tnau­džiau­jan­čiais so­cia­li­nių pa­šal­pų ga­vė­jais Uk­mer­gė­je pa­si­telk­ta ir nau­ja pa­si­ti­kė­ji­mo te­le­fo­no li­ni­ja. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės in­ter­ne­ti­nia­me tin­kla­py­je pa­skel­bus pa­si­ti­kė­ji­mo te­le­fo­no nu­me­rį, ti­ki­ma­si su­lauk­ti dau­giau gy­ven­to­jų skun­dų.

 

Nuo me­tų pra­džios įsi­ga­lio­jo įsta­ty­mas, pa­gal ku­rį pi­ni­gi­nę pa­ra­mą gy­ven­to­jams sa­vi­val­dy­bės pri­va­lo skir­ti iš sa­vo biu­dže­to. Kad so­cia­li­nė pa­šal­pa pa­siek­tų tik tuos, ku­riems jos iš tik­rų­jų rei­kia, ne­bū­tų pik­tnau­džia­vi­mų, val­di­nin­kai griež­ti­na pa­ra­mos ga­vi­mo tvar­ką.

Ra­jo­no ta­ry­ba sau­sio mė­ne­sį pa­tvir­ti­no tvar­ką, pa­gal ku­rią bus ski­ria­ma so­cia­li­nė pa­ra­ma. Ma­no­ma, kad prie­mo­nių kom­plek­sas, ku­rį ke­ti­na­ma pri­tai­ky­ti, pa­dės su­tau­py­ti apie po­rą mi­li­jo­nų li­tų.

Vie­nas iš bū­dų, skel­bian­tis ka­rą ban­dan­tie­siems per­gud­rau­ti pa­šal­pas ski­rian­čius spe­cia­lis­tus, – įtar­ti­nų at­ve­jų tik­ri­ni­mas. Lau­kia­ma ir pi­lie­tiš­kai nu­si­tei­ku­sių uk­mer­giš­kių pa­gal­bos.

Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus ve­dė­ja Val­do­nė Gi­nai­tie­nė sa­ko, kad gy­ven­to­jų dė­ka iš­aiš­kin­tas jau ne vie­nas ne­są­ži­nin­gas pa­šal­pos pra­šy­to­jas ir ga­vė­jas.

Daž­nai nau­din­gą in­for­ma­ci­ją ži­nan­tys žmo­nės ma­no, kad pra­neš­ti sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jams ga­li­ma tik at­ėjus į sa­vi­val­dy­bę ar­ba raš­tu. Dau­ge­lis abe­jo­ja, kad į jų ano­ni­mi­nį skam­bu­tį bus su­re­a­guo­ta.

V. Gi­nai­tie­nė sa­ko, kad be­veik kas sa­vai­tę su­lau­kia­ma gy­ven­to­jų skam­bu­čių, ku­riais in­for­muo­ja­ma apie pik­tnau­džiau­jan­čius pa­šal­pų ga­vė­jus.

Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai re­a­guo­ja į vi­sus, net ir ano­ni­mi­nius, pra­ne­ši­mus. Lan­ko­ma­si pas pa­ra­mos ga­vė­jus, tik­ri­na­ma, ar ji yra mo­ka­ma tiks­lin­gai.

Ne­nei­gia gud­ra­vę

Šie­met re­mian­tis aky­lų kai­my­nų pa­ste­bė­ji­mais, iš­aiš­kin­ti ke­tu­ri pik­tnau­džia­vi­mo at­ve­jai.

Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai iš prak­ti­kos ži­no, jog ne­re­tai pa­si­tai­ko, kai pra­šan­tie­ji pa­ra­mos pik­tnau­džiau­ja ja, sle­pia sa­vo ar ki­tų šei­mos na­rių pa­ja­mas.

Ne­se­niai gau­tas sig­na­las, kad nuo­sa­vą būs­tą tu­rin­tis ir pa­šal­pą už šil­dy­mą gau­nan­tis vy­riš­kis sa­vo bu­te ne­be­gy­ve­na. Mo­te­ris, pas ku­rią jis per­si­kraus­tė, taip pat gau­na pa­ra­mą. Ap­si­lan­kius tik­rin­to­jams, žmo­nės ne­nei­gė gud­ra­vę ir nu­spren­dė vie­no bu­to at­si­kra­ty­ti ir de­kla­ruo­ti ben­dras pa­ja­mas. 

Ki­ta dau­gia­bu­ty­je gy­ve­nan­ti mo­te­ris įsi­gud­ri­no per­si­kraus­ty­ti pas se­se­rį, o bu­tą, ku­rio šil­dy­mui gau­na pa­ra­mą, iš­nuo­mo­jo. Apie tai taip pat bu­vo pra­neš­ta te­le­fo­nu.

Pa­si­tvir­ti­na ne vi­si

Tie­sa, ne vi­si pra­ne­ši­mai pa­si­tvir­ti­na. Pa­šne­ko­vė sa­ko, kad pa­si­tai­ko ir to­kių at­ve­jų, kuo­met ap­skun­džia­mi pa­ra­mą gau­nan­tys tei­sė­tai ar­ba jos nė ne­pra­šę žmo­nės.

Pa­sak V. Gi­nai­tie­nės, nepaisant ne­pa­si­tei­si­nan­čios in­for­ma­ci­jos, pa­ra­mos ga­vė­jai bus ir to­liau tik­ri­na­mi. So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­riaus spe­cia­lis­tams tal­ki­na So­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­si­jos.

Šie­met į pa­gal­bą ke­ti­na­ma pa­si­telk­ti dau­giau kai­mo ben­druo­me­nės na­rių, mo­kyk­lų, se­niū­ni­jų dar­buo­to­jų, se­niū­nai­čių.

Ati­dirb­ti rei­kės kas mė­ne­sį

Šiuo me­tu Uk­mer­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės są­ra­šuo­se yra 3175 so­cia­li­nės pa­ra­mos ga­vė­jai. Ją gau­na 1744 šei­mos. Per­nai jiems bu­vo iš­mo­kė­ta be­veik 8 mi­li­jo­nai li­tų.

Nuo šių me­tų gau­nan­tie­ji pi­ni­gi­nę pa­ra­mą bus kas mė­ne­sį nu­krei­pia­mi at­lik­ti vi­suo­me­nei nau­din­gų dar­bų.

Gau­nan­tie­siems iki 350 li­tų pa­ra­mą rei­kės dirb­ti 24, nuo 350 iki 700 li­tų – 32, dau­giau kaip 700 li­tų – 40 va­lan­dų kiek­vie­ną mė­ne­sį.

Kad pi­ni­gi­nė pa­ra­ma bū­tų ski­ria­ma tik tiems žmo­nėms, ku­riems jos tik­rai rei­kia, sa­vi­val­dy­bė­je įdieg­tas pa­si­ti­kė­ji­mo te­le­fo­nas: 8 800 55551. Juo gy­ven­to­jai ga­li skam­bin­ti ne­mo­ka­mai.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų