Laukiantiems socialinio būsto – nauja tvarka

Nuo ki­tų me­tų ge­ro­kai kei­čia­si Pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ir iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mas. Ma­no­ma, kad dėl to­kios nau­jos tvar­kos ei­lės no­rin­čių­jų gau­ti val­diš­ką pa­sto­gę ga­li kiek pa­trum­pė­ti, nes bus įtei­sin­ta prie­vo­lė so­cia­li­nio būs­to lau­kian­tie­siems de­kla­ruo­ti sa­vo pa­ja­mas.

                  

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr. Nau­jau­sias Uk­mer­gės dau­gia­bu­tis – so­cia­li­nis būs­tas Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je.


 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Gied­rius Po­cius įsi­ti­ki­nęs, kad dėl prie­vo­lės kas­met de­kla­ruo­ti pa­ja­mas kai kam ga­li su­ma­žė­ti no­ras gau­ti so­cia­li­nį būs­tą. Šiuo me­tu to­kią prie­vo­lę tu­ri tik gy­ve­nan­tie­ji so­cia­li­nia­me būs­te.

Ti­kė­ti­na, kad ši prie­vo­lė at­si­jos „po­pie­ri­nius“ sto­vė­to­jus ei­lė­je. Jie gal­būt kaž­ka­da to­kius do­ku­men­tus sa­vi­val­dy­bei pa­tei­kė, bet ir pa­tys jau apie tai pa­mir­šo, gal net iš­vy­ko iš Uk­mer­gės ar čia su­si­ra­do ge­riau ap­mo­ka­mą dar­bą.

Ki­ta ver­tus, at­si­ras dau­giau žmo­nių, te­oriš­kai ga­lin­čių pre­ten­duo­ti į so­cia­li­nį būs­tą: kiek pa­di­di­na pa­ja­mų ri­bą, nuo ku­rios as­muo šiuo me­tu ne­be­ga­li jo gau­ti.

Dar vie­na nau­jo­vė – as­me­nys, tu­rin­tys tei­sę į so­cia­li­nį būs­tą, bet jo dar ne­ga­vę, o nuo­mo­jan­tys rin­kos są­ly­go­mis, ga­lės gau­ti nuo­mos mo­kes­čio kom­pen­sa­ci­ją.

Taip pat įsta­ty­mo pa­kei­ti­mai įtei­si­na sa­vi­val­dy­bės būs­to są­vo­ką.

Ki­taip sa­kant, įsta­ty­mu yra įtei­sin­tas  ne tik so­cia­li­nis, bet ir sa­vi­val­dy­bės būs­tas, o sa­vi­val­dy­bė ga­lės su­teik­ti jį sa­vo pa­si­tvir­tin­ta tvar­ka.

„Taip įgau­na­me įran­kį, ku­rį ga­lės nau­do­ti pri­trau­kiant Uk­mer­gei taip rei­kia­mus spe­cia­lis­tus dirb­ti į li­go­ni­nę, pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trą, po­li­ci­ją, ki­tas svar­bias ins­ti­tu­ci­jas“, – sa­ko G. Po­cius.

Ne­skai­čiuo­jant su­teik­tų­jų pa­gal vals­ty­bės ga­ran­ti­ją, sa­vi­val­dy­bei šiuo me­tu pri­klau­so apie 280 gy­ve­na­mų­jų būs­tų. Iš vi­so jų – per 400. Ta­čiau to ne­pa­kan­ka. Ei­lė­se dar lau­kia 265 šei­mos.

Pra­šo iš­kel­din­ti

G. Po­cius sa­ko, kad tarp kai­my­nų, gy­ve­nan­čių so­cia­li­nia­me ir pri­va­čia­me būs­te, pa­si­tai­ko įvai­rių kon­flik­tų. Ypač dėl gir­ta­vi­mo ir triukš­mo. So­cia­li­nio būs­to gy­ven­to­jai kai­my­nų ste­bi­mi lyg pro pa­di­di­na­mą­jį stik­lą pa­si­tel­kiant ne tik po­li­ci­ją, bet ir ra­jo­no val­džią.

Ra­jo­no va­do­vams ten­ka spręs­ti bui­ti­nius kai­my­nų ne­su­ta­ri­mus. An­tai, sa­vi­val­dy­bė­je gau­tas jau ne vie­nas raš­tas, pra­šant iš so­cia­li­nio būs­to iš­kel­din­ti vie­na­me Anykš­čių gat­vės dau­gia­bu­ty­je gy­ve­nan­čią mo­te­rį.

Ji jau daug me­tų ne­su­ta­ria su kai­my­ne, yra baus­ta už chu­li­ga­niš­kus veiks­mus, to­kius kaip iš­rau­tos gė­lės, įvai­rūs už­gau­lio­ji­mai ar bu­to ap­lie­ji­mas.

G. Po­cius pa­sa­ko­jo, kad dėl mi­nė­to skun­do te­ko su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, su­ra­šy­ti bui­ties ty­ri­mo ak­tą. De­ja, ko­mi­si­ja ne­nu­sta­tė nei van­de­niu už­lie­tų že­mu­ti­nių bu­tų, nei ra­do, anot kai­my­nų, už­san­da­rin­tų ven­ti­lia­ci­jos an­gų, tad gy­ven­to­jos iš­kel­din­ti ne­ra­do jo­kio pa­grin­do.

Ne už ačiū

UAB Uk­mer­gės bu­tų ūkio sa­vi­val­dy­bės tur­to sky­riaus vir­ši­nin­kas Le­o­nar­das Nu­ga­ras taip pat pri­ta­ria, kad mi­nė­tas kai­my­nų kon­flik­tas Anykš­čių gat­vė­je – vie­nas nuož­miau­sių. Dau­giau to­kių ar­šių jis ne­at­me­na. Tie­sa, dėl gir­ta­vi­mo, triukš­ma­vi­mo pro­to­ko­lus ten­ka ra­šy­ti. 

L. Nu­ga­ras pa­ste­bi, kad val­diš­ka pa­sto­gė nė­ra „už ačiū“. Ima­mas vi­du­ti­niš­kai 2 li­tų už kvad­ra­ti­nį met­rą nuo­mos mo­kes­tis, į ku­rį įskai­čiuo­tos kau­pia­mo­sios lė­šos ir ad­mi­nist­ra­vi­mo mo­kes­tis.

Tai­gi, per mė­ne­sį gy­ve­ni­mas dvie­jų kam­ba­rių so­cia­li­nia­me bu­te kai­nuo­ja apie 100 li­tų plius ko­mu­na­li­niai mo­kes­čiai.

Pa­sak L. Nu­ga­ro, lė­šų so­cia­li­nių būs­tų re­mon­tui la­bai stin­ga. Per mė­ne­sį įvai­riems re­mon­to dar­bams ski­ria­ma vos apie 15 tūkst. li­tų.

Pa­ste­bi­ma – nors dau­gu­ma uk­mer­giš­kių so­cia­li­nia­me būs­te gy­ve­na me­tų me­tus ir to­kias pa­čias tra­di­ci­jas per­duo­da sa­vo vai­kams, vis dėl­to ei­lė prie šios pa­sto­gės šiek tiek ju­da.

L. Nu­ga­ras taip pat įsi­ti­ki­nęs, kad nau­jo­ji tvar­ka kiek pa­keis žmo­nių po­žiū­rį į so­cia­li­nį būs­tą, nes jau nuo ki­tų me­tų de­kla­ruo­ti sa­vo pa­ja­mas ir tur­tą tu­rės ne tik ja­me jau gy­ve­nan­tie­ji, bet ir to­kio būs­to lau­kian­tie­ji.

****************************

Šiuo me­tu so­cia­li­niuo­se būs­tuo­se Lie­tu­vo­je gy­ve­na apie 27,8 tūkst. šei­mų (as­me­nų), o dar 32,5 tūkst. lau­kia, kol jiems toks būs­tas bus su­teik­tas. Kas­met ši ei­lė pail­gė­ja maž­daug 3 pro­cen­tais. Dau­ge­liui šių šei­mų pa­gal da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją ga­li­my­bė iš­si­nuo­mo­ti so­cia­li­nį būs­tą at­ei­tų tik po 20–30 me­tų.

Į so­cia­li­nį būs­tą šiuo me­tu pre­ten­duo­ja žmo­nės, ne­tu­rin­tys būs­to  ar­ba tu­ri­mas būs­tas ne­ati­tin­ka įsta­ty­me nu­sta­ty­tų są­ly­gų. Tarp jų – jau­nos šei­mos, naš­lai­čiai ir li­kę be tė­vų glo­bos as­me­nys, ne­įga­lūs as­me­nys (šei­mos), šei­mos, tu­rin­čios tris ir dau­giau vai­kų ir pan.

Šie­met so­cia­li­nio būs­to fon­do plėt­rai nu­ma­ty­ta skir­ti 18,25 mln. li­tų. Lė­šos sa­vi­val­dy­bėms pa­skirs­to­mos įver­ti­nus so­cia­li­nio būs­to nuo­mos lau­kian­čių sa­vi­val­dy­bė­se as­me­nų (šei­mų) skai­čių.

Nau­jas Vals­ty­bės pa­ra­mos būs­tui įsi­gy­ti ar iš­si­nuo­mo­ti įsta­ty­mas įsi­ga­lios nuo 2015 me­tų sau­sio mė­ne­sio.

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų