Naujasis rajono meras kibo į darbus

Nuo šio pir­ma­die­nio dirb­ti pra­dė­jo nau­ja­sis ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys. Jau pir­mo­sio­mis sa­vo dar­bo die­no­mis ra­jo­no va­do­vas ki­bo į es­mi­nių uk­mer­giš­kiams rei­ka­lų sri­tį – dė­lio­ja­mos ši­lu­mos ūkio per­spek­ty­vos, spren­džia­ma ir iki šiol ne­ži­no­my­bė­je pa­ki­bu­si karš­to van­dens skai­tik­lio pro­ble­ma.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Vydas Paknys nuosavą verslą iškeitė į politiką.


 

V. Pa­knys ne­ei­li­nio sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu iš­rink­tas pra­ei­tą sa­vai­tę, dau­gu­mai pa­reiš­kus ne­pa­si­ti­kė­ji­mą bu­vu­siuo­ju me­ru Al­gir­du Ko­pūs­tu.

Jo­kiai par­ti­jai ne­pri­klau­san­tis V. Pa­knys sa­ko, kad į ne­ei­li­nį po­sė­dį ėjo be­veik ra­mus – ti­kė­jo­si, kad dau­gu­ma pa­lai­kys jo kan­di­da­tū­rą. Ta­čiau pri­si­pa­ži­no, kad ne­ri­mo kur kas dau­giau bu­vo ke­lias die­nas ir nak­tis iki po­sė­džio.

Nors, anot pa­šne­ko­vo, na­mų dar­bai jau bu­vo at­lik­ti. Taip jis va­di­na dis­ku­si­jas su ta­ry­bos na­riais dėl nau­jo­sios ko­a­li­ci­jos su­da­ry­mo ir ta­ry­bos dau­gu­mos for­ma­vi­mo.

Ar tu­rė­jo tvir­tų ga­ran­ti­jų slap­tuo­se rin­ki­muo­se? „Ga­li nu­ma­ny­ti, bet vis tiek po­li­ti­ko­je ne­ga­li bū­ti tik­ras iki pas­ku­ti­nės se­kun­dės, kad įvyks taip, kaip ti­kie­si“, – ne­ri­mo aki­mir­kas pri­si­me­na me­ras.

Ofi­cia­liai po in­ter­pe­lia­ci­jos teks­tu pa­si­ra­šė tik 12 ta­ry­bos na­rių, o bal­suo­da­mi jį pa­lai­kė 15.

Ka­dan­gi bal­sa­vi­mas vy­ko slap­tai, V. Pa­knys sa­ko, jog įvar­din­ti ga­lė­tų ne vi­sas jo kan­di­da­tū­rą pa­lai­kiu­sių­jų pa­var­des: „Po­rą gal ir ži­nau, bet dėl tre­čio ne­ga­liu sau drą­siai teig­ti. Bet juk tam yra nuo­jau­ta.“

Šei­mos nuo­trau­kos ne­bus

At­si­kraus­ty­mas į me­ro ka­bi­ne­tą pro­ble­mų me­rui ne­su­kė­lė – as­me­ni­niams daik­tams sa­vo dar­bo vie­to­je di­de­lės reikš­mės jis ne­tei­kia.

In­ter­je­ro puo­šy­bos daik­tų, šei­mos na­rių nuo­trau­kų kol kas ant jo dar­bo sta­lo nė­ra. „Ir ne­bus“, – sa­ko pa­klaus­tas apie tai.

Aki­mis ap­me­tęs dar­bo sta­lą ir per­žiū­rė­jęs stal­čius me­ras įvar­di­no tik vie­ną ki­tą at­si­neš­tą daik­tą, o tiks­liau – dar­bo prie­mo­nes: įmau­tes do­ku­men­tams, ke­lis seg­tu­vus bei spal­vo­tus žy­mek­lius.

Nuo so­viet­me­čio lai­kų re­mon­to ne­ma­tęs me­ro ka­bi­ne­tas nau­ja­jam jo šei­mi­nin­kui pa­trauk­liai ne­at­ro­do. Ta­čiau V. Pa­knys sa­ko, kad ne­puls jo di­zai­no keis­ti – ma­to ga­ly­bę rim­tes­nių ir sku­bes­nių dar­bų.  

Su­si­pa­žįs­ta su dar­bi­ne ap­lin­ka

Pa­čios pir­mo­sios die­nos nau­ja­jam ra­jo­no va­do­vui bu­vo ypač įtemp­tos. Gra­fi­kas su­dė­lio­tas mi­nu­čių tiks­lu­mu.

Prie jo ka­bi­ne­to be­si­bū­riuo­jan­tiems in­te­re­san­tams įsi­spraus­ti net ke­lio­li­kai mi­nu­čių kol kas ne­pa­vyks­ta. Ne dėl to, kad me­rui uk­mer­giš­kių pro­ble­mos ne­rū­pė­tų – tie­siog tam, kad at­sa­ky­tų žmo­gui, rei­kia pa­čiam dau­giau tu­rė­ti in­for­ma­ci­jos, bū­ti su­si­pa­ži­nus su dar­bi­ne ap­lin­ka.

Tie­sa, me­ras nu­ra­mi­no, kad gy­ven­to­jų pro­ble­mas spręs­ti pa­si­ren­gę sky­rių ve­dė­jai, spe­cia­lis­tai. Nuo V. Pa­knio ka­bi­ne­to du­rų lan­ky­to­jai ir nu­krei­pia­mi pas juos.

Kvie­ti­mų – la­vi­na

V. Pa­knys sa­ko, kad į vi­sus ren­gi­nius, į ku­riuos ga­vo pa­kvie­ti­mus, net ir la­bai no­rė­da­mas nu­vyk­ti ne­spė­tų.

Be to, jis nu­si­tei­kęs pir­miau­sia grieb­tis ne­ati­dė­lio­ti­nų ra­jo­no rei­ka­lų. Vie­nas to­kių – cen­tra­li­zuo­tai ši­lu­mą var­to­jan­tiems gy­ven­to­jams iki gy­vo kau­lo įgri­sęs karš­to van­dens skai­tik­lio mo­kes­tis.

„Ne­ti­kiu, kad šis klau­si­mas bū­tų ne­iš­spren­džia­mas. To­kių ap­skri­tai ne­ga­li bū­ti – juk ga­liau­siai rei­kė­tų pri­im­ti vie­na­reikš­miš­ką spren­di­mą“, – įsi­ti­ki­nęs pa­šne­ko­vas.

Dar vie­nas sku­bus klau­si­mas – ši­lu­mos ūkio pla­na­vi­mas ir stra­te­gi­ja. Nuo­sek­lus pla­nas – pa­grin­di­nis sėk­mės ga­ran­tas spren­džiant ši­lu­mos pro­ble­mas.

Pir­mo­sio­mis dar­bo die­no­mis me­ras jau su­sku­bo ap­tar­ti sa­vo ši­lu­mos ūkio vi­zi­ją su UAB „Uk­mer­gės ši­lu­ma“ va­do­vais. Ti­ki­na, kad nuo­mo­nės neiš­si­sky­rė.

Ver­sli­nin­ko įgū­džiai pra­vers?

Sa­ve V. Pa­knys api­bū­di­na kaip sis­te­mų kū­rė­ją.

„Sis­te­mos tu­ri suk­tis kaip va­rik­liu­kai, laik­ro­du­kai. Aiš­ku, jas įsuk­ti ir yra sun­kiau­sia, bet pas­kui jau su­ka­si pa­čios. Tam jos ir ku­ria­mos“, – iš­ban­dęs tai nuo­sa­va­me ver­sle, įsi­ti­ki­no jų pro­duk­ty­vu­mu.

Į me­ro kė­dę V. Pa­knys sė­do iš UAB „Kom­for­ta“ sa­vi­nin­ko ir di­rek­to­riaus vie­tos. Kaip gal­vo­ja de­rin­ti ver­slą su pa­rei­ga ra­jo­nui? Tvir­ti­no tie­sio­gi­nį ry­šį su įmo­ne nu­trau­ki­ąs – ke­ti­na par­duo­ti „Kom­for­tos“ ak­ci­jas.

Nu­lems kom­pe­ten­ci­ja

Į sa­vo veik­los pro­gra­mą V. Pa­knys įtrau­kė punk­tą apie sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos struk­tū­ros op­ti­mi­za­vi­mą. Pri­si­pa­ži­no anks­tes­nės val­džios įgy­ven­di­na­mo­je struk­tū­ros re­or­ga­ni­za­ci­jo­je ma­tąs klai­dų. „Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja per gau­si tiems dar­bams, ku­riems ji su­kur­ta – ver­sle su to­kiu skai­čiu­mi žmo­nių kal­nai ver­čia­mi“, – sa­ko pa­šne­ko­vas.

Ne­nei­gia, kad bus ieš­ko­ma bū­dų, kaip ma­žin­ti dar­buo­to­jų skai­čių.

Jau įvy­ko pir­ma­sis su­si­rin­ki­mas su sa­vi­val­dy­bės sky­rių va­do­vais. V. Pa­knys sa­ko, kad pa­grin­di­nis jo tiks­las bu­vo su­de­rin­ti su ko­le­go­mis pa­grin­di­nes dar­bo kryp­tis.

Vie­na iš me­ro la­biau­siai ver­ti­na­mų sa­vy­bių – ini­cia­ty­vu­mas. „Rei­kia ver­tin­ti dar­buo­to­jus, ku­rie at­ei­na į ka­bi­ne­tą su pro­ble­ma ir jau tu­ri pa­ren­gę pen­kis jos spren­di­mo bū­dus, o ne ver­kia ant sta­lo“, – iš­sa­kė jis sa­vo po­zi­ci­ją.

Pa­skai­ta vai­kams – apie ver­ty­bes  

Me­ro šei­ma – žmo­na Gied­rė, sep­ty­nio­lik­me­tis sū­nus Gy­tis ir dvy­li­ka­me­tis To­mas. Kaip jie re­a­ga­vo į šei­mos gal­vos kar­je­rą?

Pa­sak me­ro, ypa­tin­go džiu­ge­sio ne­bu­vo. An­ta­no Sme­to­nos gim­na­zi­jo­je di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja dir­ban­čią žmo­ną la­biau­siai do­mi­no jo dar­bo gra­fi­kas. Gy­tis ir To­mas smal­sa­vo, ko­kiu au­to­mo­bi­liu tė­tis va­ži­nės...

V. Pa­knio įsi­ti­ki­ni­mu, jo šei­ma tvir­ta – iš­ban­dy­mus at­lai­kė, kuo­met la­bai daug lai­ko jis skir­da­vo ver­slui. Be vy­ro ir tė­čio pra­ėjo ne vie­nas sa­vait­ga­lis.

„Pa­aiš­ki­nau vai­kams, kad man ta­pus me­ru tu­ri nie­kas ne­pa­si­keis­ti – nei jų el­ge­sy­je mo­kyk­lo­je, nei san­ty­kiuo­se su drau­gais. To­kie da­ly­kai ne­ga­li pa­keis­ti žmo­gaus vi­daus“, – įsi­ti­ki­nęs V. Pa­knys.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų