Neeilinį posėdį pavadino spektakliu

Pir­ma­die­nį su­reng­tas ne­ei­li­nis ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dis  tru­ko re­kor­diš­kai trum­pai – maž­daug 6 mi­nu­tes. Jis bai­gė­si po vie­nin­te­lio bal­sa­vi­mo ne­pa­tvir­ti­nus dar­bot­var­kės. Ne­ei­li­nis po­sė­dis su­šauk­tas opo­zi­ci­nių frak­ci­jų ini­cia­ty­va. Ja­me iš­kel­ti rei­ka­la­vi­mai dėl ko­mi­si­jų su­da­ry­mo ga­li­miems vals­ty­bės tar­nau­to­jų...

 

Ge­di­mi­no Ne­mu­nai­čio nuotr.


 

...Gied­riaus Po­ciaus ir Sta­sio Jac­kū­no tar­ny­bi­niams nu­si­žen­gi­mams iš­tir­ti.

S. Jac­kū­ną opo­zi­ci­ja kal­ti­na dėl jo pa­si­ra­šy­tos su­tar­ties su Žel­vos ir Vep­rių vi­du­ri­nių mo­kyk­lų pa­sta­tus re­no­vuo­ti tu­rė­ju­sia, ta­čiau su­tar­ties są­ly­gų ne­vyk­džiu­sia įmo­ne. G. Po­ciui kal­ti­ni­mai mes­ti kaip Vie­šų­jų pir­ki­mų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kui. Mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei šį ru­de­nį dėl vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­rų pa­žei­di­mų Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo spren­di­mu skir­ta bau­da.

Bū­tų ne­tei­sė­ta

Ra­jo­no me­ras Vy­das Pa­knys po­sė­džio da­ly­vius in­for­ma­vo apie tei­si­nin­kų iš­va­dą dėl pa­teik­tų spren­di­mų pro­jek­tų.

Jo­je tei­gia­ma, kad Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­me nu­ro­do­ma, jog tar­ny­bi­nes nuo­bau­das sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui bei pa­va­duo­to­jui už tar­ny­bi­nius nu­si­žen­gi­mus ski­ria sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Tar­ny­bi­nės nuo­bau­dos sky­ri­mo pro­ce­dū­ra pra­de­da­ma me­ro ini­cia­ty­va ar­ba re­mian­tis jo gau­ta ra­šy­ti­ne in­for­ma­ci­ja apie tar­ny­bi­nius nu­si­žen­gi­mus.

Pa­sak me­ro, tar­ny­bi­niam nu­si­žen­gi­mui tir­ti ko­mi­si­ją su­da­rius sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai, ji bū­tų lai­ky­ti­na ne­tei­sė­ta, o jos spren­di­mai ne­ga­lė­tų bū­ti lai­ko­mi tei­sė­tais. Mi­nė­tai iš­va­dai pri­ta­rė ir Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Vil­niaus ap­skri­ty­je.

Pa­tei­kęs to­kias iš­va­das V. Pa­knys pa­tei­kė siū­ly­mą už dar­bot­var­kę ne­bal­suo­ti. Dau­gu­mos bal­sais šiam siū­ly­mui pri­tar­ta.

Ne­pri­ta­rus dar­bot­var­kei po­sė­dis bai­gė­si. Ta­čiau ra­jo­no ži­niask­lai­dos at­sto­vai dar bu­vo pa­kvies­ti į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją ki­to­je sa­lė­je.

Iš­dės­tė si­tu­a­ci­ją

Su­si­rin­kus žur­na­lis­tams ir ra­jo­no va­do­vams iš pas­kos, kad ir ne­kvies­ti, at­ėjo ir opo­zi­ci­nių frak­ci­jų na­riai. Jiems pra­ne­ši­mą spau­dai iš­klau­sy­ti leis­ta.

Sa­vo pa­si­sa­ky­me ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius S. Jac­kū­nas iš­dės­tė is­to­ri­ją, su­si­ju­sią su jam ne­ma­lo­nę už­trau­ku­sia mo­kyk­lų re­no­va­ci­jos su­tar­ti­mi.

Ji sau­sį bu­vo pa­si­ra­šy­ta su ma­žiau­sią kai­ną pa­siū­liu­sia UAB „Go­ra“. Ta­čiau vė­liau pa­aiš­kė­jo, kad dar­bai strin­ga ir lai­ku tik­rai ne­bus už­baig­ti. Rug­pjū­tį su­tar­tis įmo­nės pra­šy­mu bu­vo pra­tęs­ta. Šiuo me­tu abie­jo­se mo­kyk­lo­se at­lik­ta maž­daug po pu­sę pla­nuo­tų dar­bų, o pa­ti „Go­ra“ pa­skel­bė su­si­dū­ru­si su fi­nan­si­niais sun­ku­mais. Su­tar­čių ji esą ne­įvyk­dė vi­so­je Lie­tu­vo­je – maž­daug 20-yje ob­jek­tų. Mū­sų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra pa­skel­bu­si mo­kyk­los pa­tal­pų kon­ser­va­vi­mo dar­bų kon­kur­są. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius at­si­pra­šė mo­kyk­lų ben­druo­me­nių na­rių už ne­pa­to­gu­mus ir dė­ko­jo už su­pra­ti­mą.

Si­tu­a­ci­ją, dėl ku­rios yra kal­ti­na­mas, iš­dės­tė ir ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas G. Po­cius. Ji su­si­ju­si su Pa­bais­ko pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­der­ni­za­vi­mu. Per­nai gruo­dį vy­ko kon­kur­sas dėl šio pro­jek­to vyk­dy­mo. Pa­aiš­kė­jus lai­mė­to­jui bu­vo pa­skelb­ta ki­tos kon­kur­so da­ly­vės pre­ten­zi­ja dėl esą ne­tin­ka­mai su­da­ry­tos ran­gos su­tar­ties. Vė­liau teis­mas skun­dą pa­ten­ki­no ir sky­rė sa­vi­val­dy­bei ke­lio­li­kos tūks­tan­čių li­tų bau­dą. Ta­čiau ad­mi­nist­ra­ci­ja šį spren­di­mą yra ap­skun­du­si. Skun­dą teis­mas pri­ėmė. G. Po­cius ti­ki, kad ki­tas spren­di­mas bus pa­lan­kus sa­vi­val­dy­bei ir bau­dos mo­kė­ti ne­teks.

Pa­va­di­no spek­tak­liu

Ra­jo­no me­ro įsi­ti­ki­ni­mu, aki­vaiz­du, jog pro­ce­sai, dėl ku­rių yra kal­ti­na­mi sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, yra ne­si­bai­gę, nė­ra fak­tų, kad spren­di­mai pri­ima­mi ap­lai­džiai. Prie­šin­gai, da­ro­ma vis­kas, kad esa­mo­je si­tu­a­ci­jo­je tu­rė­tu­me op­ti­ma­lų re­zul­ta­tą. To­dėl me­ras įsi­ti­ki­nęs, kad nė­ra pa­grin­do pra­dė­ti tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo pro­ce­dū­ras.

Opo­zi­ci­jos veiks­mus, kai kon­sta­tuo­ja­mi fak­tai jiems ne­įvy­kus, jis įver­ti­no kaip prieš­rin­ki­mi­nę re­kla­mi­nę kam­pa­ni­ją, o si­tu­a­ci­ją, kai pa­ty­rę po­li­ti­kai, reng­da­mi spren­di­mo pro­jek­tus ne­ei­li­niam po­sė­džiui, ne­ži­no­jo ele­men­ta­rių įsta­ty­mo nuo­sta­tų – po­li­ti­niu spek­tak­liu.

Dėl ne­vy­ku­sio ne­ei­li­nio po­sė­džio ne tik bu­vo su­gaiš­tas ke­lias­de­šim­ties žmo­nių lai­kas, bet ir grei­čiau­siai tai kai­nuos ra­jo­no biu­dže­tui, mat ta­ry­bos na­riams už po­sė­džia­vi­mą yra ap­mo­ka­ma. 

Autorė: Vil­ma NEMUNAITIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų