Politikas darbą sostinėje iškeitė į Ukmergę

Sa­vi­val­dy­bės įmo­nė­je UAB Uk­mer­gės bu­tų ūky­je pa­dau­gė­jo va­do­vų. Čia pra­dė­jo dirb­ti ra­jo­no ta­ry­bos na­rys kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas. Jis ta­po nau­jo – Būs­to ad­mi­nist­ra­vi­mo – sky­riaus vir­ši­nin­ku.

 

Gedimino Nemunaičio nuotr. Kon­ser­va­to­rius An­drius Ka­les­ni­kas ta­po UAB Ukmergės butų ūkio  Būsto administravimo sky­riaus vir­ši­nin­ku.


 

27-erių me­tų A. Ka­les­ni­kas – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jos se­niū­nas. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je dir­ba Biu­dže­to ir eko­no­mi­nės plėt­ros ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku.

Po­li­ti­kas bai­gęs Uk­mer­gės „Ši­lo“ vi­du­ri­nę mo­kyk­lą. 2008 m. Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te įgi­jo in­for­ma­ti­kos ba­ka­lau­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį, 2010 m. My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­te – va­dy­bos ir ver­slo ad­mi­nist­ra­vi­mo ma­gist­ro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį. Tais pa­čiais me­tais Vil­niaus pe­da­go­gi­nia­me uni­ver­si­te­te bai­gė in­for­ma­ti­kos ma­gist­ran­tū­ros stu­di­jas.

Ką tik at­šo­kęs sa­vo ves­tu­ves A. Ka­les­ni­kas prieš tai dir­bo Vil­niu­je Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bo­je, dar anks­čiau – ūkio mi­nist­ro pa­ta­rė­ju. Jau mė­nuo, kai ei­na pa­rei­gas Uk­mer­gės bu­tų ūky­je. 

„Uk­mer­gė­je – ma­no po­li­ti­nė veik­la, esu įsi­pa­rei­go­jęs rin­kė­jams ir ma­nau, kad ga­liu bū­ti nau­din­gas, dirb­da­mas čia, – sa­vo spren­di­mą dirb­ti Bu­tų ūky­je ko­men­ta­vo A. Ka­les­ni­kas. – O ir įmo­nė ieš­ko­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sri­ty­je pa­stip­ri­ni­mo, tuo la­biau, kad at­ei­na re­no­va­ci­ja. Pa­siū­ly­mą pri­ėmiau, dėl dar­bo su­de­rė­jom, są­ly­gos abiem pu­sėms ti­ko ir pra­dė­jom dar­buo­tis.“ 

Ju­da re­no­va­ci­jos rei­ka­lai

Dau­gia­bu­čių na­mų re­no­va­ci­ją jis va­di­na vie­nu iš di­džiau­sių lau­kian­čių dar­bų. „Įgy­ven­di­nant būs­to at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mą Uk­mer­gė­je, ku­rį lai­ką vis­kas bu­vo ap­sto­ję. Ta­čiau da­bar rei­ka­lai pa­ju­dė­jo: ruo­šia­mi pir­ki­mai, tuoj bus pra­dė­ti reng­ti su­si­rin­ki­mai, ku­riuo­se kal­bė­sim apie in­ves­ti­ci­jas – ką ir už kiek rei­kia at­nau­jin­ti. Pla­nuo­jam į vi­sus klau­si­mus gy­ven­to­jams at­sa­ky­ti iki spa­lio, o pa­va­sa­rį tu­rė­tų pra­si­dė­ti ran­gos dar­bai“, – sa­kė nau­ja­sis re­no­va­ci­ją ad­mi­nist­ruo­jan­čio Bu­tų ūkio dar­buo­to­jas.

Anot jo, uk­mer­giš­kiai ne­tu­rė­tų bai­min­tis lau­kian­čių nau­jo­vių: „Ra­gi­nam gy­ven­to­jus ne­bū­ti abe­jin­gus ir pri­tar­ti pir­mi­niams re­no­va­ci­jos žings­niams, kad ga­lė­tu­me pa­teik­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai at­si­nau­jin­ti no­rin­čių na­mų są­ra­šą. To­kių dau­gia­bu­čių tu­rė­tų at­si­ras­ti kuo dau­giau.“

Pri­me­na, jog va­do­vau­jan­tis so­cia­li­nės pa­ra­mos tvar­ką reg­la­men­tuo­jan­čio įsta­ty­mo pa­tai­so­mis, ne­pri­ta­ru­sie­ji re­no­va­ci­jai ne­teks da­lies kom­pen­sa­ci­jos už ši­lu­mą. 

Pa­si­telks pa­tir­tį

Pa­šne­ko­vas ti­ki­na ma­tąs įmo­nės ir gy­ven­to­jų ben­dra­vi­mo pro­ble­mų, ku­rias rei­kia spręs­ti. Ne­abe­jo­ja, jog jam ypač pra­vers dir­bant Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­bo­je įgy­ta pa­tir­tis.

Ne­sle­pia opo­nen­tų kri­ti­kos su­lau­kian­tis ne tik dėl sa­vo po­li­ti­nių pa­žiū­rų: puo­li­mą pa­ju­to ir pra­dė­jus dirb­ti Uk­mer­gės bu­tų ūky­je. Esą nar­plio­ja­mos jo at­ėji­mo į įmo­nę, at­ly­gi­ni­mo pe­ri­pe­ti­jos. „Ne­pa­tin­ku, nes esu drą­sus ir ne­bi­jau tie­siai reikš­ti sa­vo nuo­mo­nę. Esu po­li­ti­kas, ir ne­to­le­ruo­ti­na ne­pa­grįs­ta kri­ti­ka. Ge­riau te­gul kri­ti­kuo­ja ma­no dar­bus ir veiks­mus. O al­ga – tai ma­no ir įmo­nės rei­ka­las“, – jos sky­riaus va­do­vu ta­pęs po­li­ti­kas ne­pa­no­ro at­skleis­ti sa­vo at­ly­gi­ni­mo.

Tu­rė­tų pa­skelb­ti 

Uk­mer­gės bu­tų ūkio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo Si­gi­to Ože­lio tei­gi­mu, Būs­to ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­rius – nau­jas jų įmo­nė­je. Ja­me be vir­ši­nin­ko dir­ba dar vie­nas dar­buo­to­jas. Ar jų bus dau­giau, pri­klau­sys, anot S. Ože­lio, nuo po­rei­kio.

„Ad­mi­nist­ra­vi­mo dar­bą mū­sų žmo­nės at­lik­da­vo ir se­niau, ta­čiau da­bar bus ga­li­ma iš­spręs­ti daug pa­pil­do­mų klau­si­mų. Šio sky­riaus veik­la – tai ir su­si­rin­ki­mai – ne tik dar­bo, bet ir šven­čių die­no­mis, dar­bas su sko­li­nin­kais, fi­nan­sa­vi­mas, są­ra­šų su­da­ry­mas... Žo­džiu – be­ga­lė or­ga­ni­za­ci­nių da­ly­kų“, – veik­los sri­tis var­di­jo pa­va­duo­to­jas.

Ti­ki­no tiks­liai ne­ži­nan­tis, ko­kia yra Būs­to ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vir­ši­nin­ko al­ga. Svars­tė, kad ir ši in­for­ma­ci­ja, kaip ir ki­tų sa­vi­val­dy­bės įmo­nių dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai, anks­čiau ar vė­liau tu­rė­tų bū­ti pa­skelb­ta vie­šai ir pri­ei­na­ma in­ter­ne­te.     

Autorė: Vai­do­tė ŠANTARIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Jonines

Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų