Priimamajame – ir problemos, ir širdies skauduliai

Po pu­sės me­tų dar­bo Sei­me uk­mer­giš­kis Ka­zys Gry­baus­kas sa­vęs nau­jo­ku ne­be­lai­ko. Da­ly­vau­ja ple­na­ri­niuo­se po­sė­džiuo­se, dar­buo­ja­si Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te bei su­si­tin­ka su rin­kė­jais.

 

Autorės nuotr. Kazys Grybauskas Parlamente dirba nuo pavasario.


 

 

Šie po­li­ti­kui iš­sa­ko ne tik pro­ble­mas – at­ve­ria ir as­me­ni­nius šir­dies skau­du­lius.

K. Gry­baus­kas ti­ki­na, kad Sei­mo po­sė­džius pra­lei­di­nė­ti jam ne­bū­din­ga – nuo pa­va­sa­rio pra­lei­do tik vie­ną. Ir tą, pa­sak pa­šne­ko­vo, su pa­tei­si­na­ma prie­žas­ti­mi – da­ly­va­vo Uk­mer­gės ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Ta­čiau pri­si­pa­žįs­ta tik­rai ne­ga­lin­tis sa­vęs ly­gin­ti su ne­be pir­mą ka­den­ci­ją be­si­dar­buo­jan­čiais po­li­ti­kais. Šie įvai­raus ly­gio do­ku­men­tus tri­auš­ki­na kaip rie­šu­tė­lius.

Tų do­ku­men­tų, ku­riuos „per­kąs­ti“ kiek­vie­nas Sei­mo na­rys tu­ri be­si­ruoš­da­mas ei­li­nei se­si­jai, – apie tūks­tan­tis. K. Gry­baus­kas su­skai­čia­vo, kad kas­dien „na­mų dar­bams“ ten­ka iš­si­nag­ri­nė­ti po dvi­de­šimt do­ku­men­tų.

Bal­sa­vi­mą su­de­ri­na

su ko­le­go­mis

Par­la­men­ta­ras ne­sle­pia, jog, kai aki­vaiz­džiai ma­to­si, kad įsi­gi­lin­ti į vi­sus klau­si­mus pri­reik­tų kur kas dau­giau lai­ko nei lei­džia die­not­var­kė, spren­džiant juos va­do­vau­ja­ma­si frak­ci­jos nuo­mo­ne.

„Kaip bal­suo­si­me vie­nu ar ki­tu klau­si­mu, ap­ta­ria­me ir su frak­ci­jos ko­le­go­mis“, – Sei­mo lei­džia­mų įsta­ty­mų vir­tu­vę at­ve­ria pa­šne­ko­vas. Ta­čiau ti­ki­na, jog ne vis­kas frak­ci­jo­je taip griež­tai su­sty­guo­ta, kad sa­vo nuo­mo­nės pa­reikš­ti nė ne­ga­li. Kiek­vie­nas na­rys, kaip bal­suo­ti, spren­džia pats, kai svars­to­mas kon­kre­čius as­me­nis, ko­le­gas, eti­ką lie­čian­tys klau­si­mai.        

Ga­vo vieš­bu­tį

Ne­se­niai K. Gry­baus­kui bu­vo skir­tas bu­tas Sei­mo vieš­bu­ty­je. Ta­čiau ja­me par­la­men­ta­ras dar ne­įsi­kū­rė. Šia­me tri­jų kam­ba­rių bu­te anks­čiau bu­vo ap­si­gy­ve­nu­si „Drą­sos ke­lio“ ly­de­rė Ne­rin­ga Venc­kie­nė.

Pa­šne­ko­vas ti­ki­na, jog ap­žiū­rė­jus pa­skir­tą bu­tą, jam la­biau­siai pa­ti­ko, jog lan­gai – į Ge­di­mi­no pro­spek­to pu­sę: „Gra­ži gat­vė, tie­siog po lan­gais ver­da gy­ve­ni­mas. Į prie­šin­gą pu­sę žiū­rė­ti bū­tų kur kas niū­riau.“

Juo­kau­ja, kad nau­ju­tė­lai­tė vi­ryk­lė vir­tu­vė­je jo taip, kaip vaiz­das pro lan­gus, ne­su­ža­vė­jo. Mat val­gį ga­min­ti nei mėgs­ta, nei mo­ka: „Ge­riau­siai man se­ka­si iš­si­vir­ti ar­ba­tą ar ka­vą pus­ry­čiams.“

Pie­tau­ja K. Gry­baus­kas daž­niau­siai Sei­mo res­to­ra­ne, kur so­čiai pri­si­val­gy­ti per pie­tus ga­li už 20 li­tų. Mėgs­ta­miau­sio pa­tie­ka­lo K. Gry­baus­kas čia nė­ra nu­si­žiū­rė­jęs, ta­čiau be karš­tos sriu­bos pie­tų tik­rai ne­įsi­vaiz­duo­ja.

No­rė­tų gy­ven­ti su vai­kais

 

Dėl ap­si­gy­ve­ni­mo Sei­mo vieš­bu­ty­je par­la­men­ta­ras dar tar­sis su sa­vo šei­mos na­riais. Sū­nus Ig­nas ir duk­ra Ri­ma dir­ba Vil­niu­je ir šiuo me­tu būs­tus nuo­mo­ja­si.

„Pa­siū­ly­siu jiems ap­si­gy­ven­ti kar­tu. Mat Sei­mo na­riui yra su­teik­ta tei­sė gy­ven­ti su sa­vo šei­mos na­riais“, – pa­aiš­ki­no K. Gry­baus­kas.

Ar ta­pęs Sei­mo na­riu šei­mai ga­li skir­ti pa­kan­ka­mai lai­ko?

„Iš es­mės ne­la­bai kas pa­si­kei­tė. Kaip dirb­da­mas Uk­mer­gės miš­kų urė­di­jo­je į dar­bą iš­va­žiuo­da­vau pu­sę aš­tun­tos, taip ir da­bar iš ry­to iš­vyks­tu. Gal tik va­ka­rais po ple­na­ri­nių po­sė­džių na­mo vė­liau ten­ka grįž­ti“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vas.

Par­la­men­ta­ro žmo­na Zi­ta jau ne vie­ną de­šimt­me­tį dir­ba dis­pe­če­re Uk­mer­gės miš­kų urė­di­jo­je.

Už­ra­šas dis­cip­li­nuo­ja

Kas­dien K. Gry­baus­kas į dar­bą Sei­me va­ži­nė­ja sa­vo nuo­sa­vu au­to­mo­bi­liu. Jis vie­nin­te­lis iš uk­mer­giš­kių sei­mū­nų sa­vo vi­su­rei­gį „pa­puo­šė“ už­ra­šu su nu­ro­dy­to­mis pa­rei­go­mis ir pa­var­de.

Sa­ko, kad ši vie­ša in­for­ma­ci­ja ant nuo­sa­vo au­to­mo­bi­lio jam nė kiek ne­truk­do. At­virkš­čiai – dis­cip­li­nuo­ja kaip vai­ruo­to­ją.

Mat net ir sku­bė­da­mas sten­gia­si per stip­riai ak­se­le­ra­to­riaus ne­spaus­ti ar ki­taip Ke­lių eis­mo tai­syk­lių ne­pa­žeis­ti. Be to, esą, la­bai pa­to­gu su­si­tin­kant su rin­kė­jais – ne­be­rei­kia pri­sis­ta­ti­nė­ti, kas tu ir iš kur.

Ar ne­ma­no, kad ta­pus tau­tos iš­rink­tuo­ju la­bai leng­va pa­si­jus­ti iš­skir­ti­niu ir „su­sirg­ti“ di­dy­bės „li­ga“?

K. Gry­baus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad jam tai ne­gre­sia. Sa­ko, kad to­kių pro­gų yra bu­vę ir anks­čiau – daug me­tų dir­bo va­do­vo dar­bą urė­di­jo­je. Po­li­ti­ko­je – taip pat ne nau­jo­kas.

Uk­mer­giš­kiams – dvi die­nos

Pir­ma­die­nis ir penk­ta­die­nis – lais­va die­na Sei­me. Ta­čiau tai tik­rai – ne lais­va­die­niai.

Vien­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš­rink­tas par­la­men­ta­ras penk­ta­die­niais nuo 11 iki 14 ir pir­ma­die­niais nuo 16 iki 18 va­lan­dos lau­kia sa­vo rin­kė­jų Vy­tau­to gat­vė­je 39, tre­čia­me aukš­te esan­čia­me ka­bi­ne­te.

Sei­mo na­riui tal­ki­na pa­dė­jė­jas ra­jo­no ta­ry­bos na­rys Jo­nas Gry­baus­kas. Po­li­ti­kas pri­ėmi­mo die­no­mis su­lau­kia 4–5 in­te­re­san­tų. Daž­niau­siai pa­si­tai­kan­tys skun­dai bei pra­šy­mai su­si­ję su už­si­se­nė­ju­sio­mis žmo­nių ir ra­jo­no pro­ble­mo­mis. Tai že­mės, at­lie­kų su­rin­ki­mo, pa­plū­di­mių prie ra­jo­no van­dens tel­ki­nių, įvai­rių pa­šal­pų klau­si­mai.

Sa­ko, kad pa­si­tai­ko ir to­kių žmo­nių, ku­rie pas po­li­ti­kus vaikš­to ti­kė­da­mie­si su­ras­ti bū­dų per­gud­rau­ti vals­ty­bę, pa­si­pel­ny­ti.

Anot pa­šne­ko­vo, iš in­te­re­san­tų gau­sos ir jų pa­sa­ko­ji­mų ma­ty­ti, ko­kios svar­bios uk­mer­giš­kiams yra vie­šo­sios pir­ties pa­slau­gos. Ypač pa­to­gu­mų na­mie ne­tu­rin­tys cen­tro gy­ven­to­jai bai­mi­na­si dėl jos už­da­ry­mo.

Ne­re­tai ten­ka pa­bū­ti ir nuo­dėm­klau­sio vaid­me­ny­je. Daug uk­mer­giš­kių at­ei­na pas Sei­mo na­rį tie­siog pa­si­kal­bė­ti ar iš­sa­ky­ti ant šir­dies gu­lin­čias as­me­ni­nes pro­ble­mas.

Pa­ste­bi – yra ka­te­go­ri­ja lan­ky­to­jų, ku­rie ap­lan­ko vi­sus uk­mer­giš­kius Sei­mo na­rius. Kuo dau­giau pro­ble­mos spren­dė­jų, tuo grei­čiau rei­ka­lai pa­ju­dės.

Dė­me­sys Uk­mer­gei pa­di­dės

K. Gry­baus­kas įsi­ti­ki­nęs, kad uk­mer­giš­kei Sei­mo na­rei Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei ta­pus Sei­mo pir­mi­nin­ke, dė­me­sys Uk­mer­gės ra­jo­nui pa­di­dės.

„Ka­dan­gi ir Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, ir Arū­nas Du­dė­nas ke­lia tas pa­čias uk­mer­giš­kių bė­das, mus Sei­me jau pra­mi­nė „uk­mer­giš­kių frak­ci­ja“, – juo­kau­ja pa­šne­ko­vas.

Jis ne­ma­no, kad pa­si­kei­tus ko­le­gės pa­rei­goms ta ko­man­da tu­rė­tų iš­ir­ti.

Nors Sei­mo pir­mi­nin­kė sa­vo žvilgs­nį dau­giau kreips į vi­sos ša­lies pro­ble­mas, dau­ge­lis Uk­mer­gės pro­ble­mų iš­ei­na iš ra­jo­no ri­bų. Ypač trans­por­to, ap­link­ke­lių, Mo­lė­tų, Kė­dai­nių ke­lio būk­lė.

Autorė: Li­gi­ta JUODVALKIENĖ

Griežtai draudžiama "Ukmergės žinių" paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse be sutikimo. Gavus leidimą būtina įdėti aktyvią "Ukmergės žinių" nuorodą ir nurodyti kaip šaltinį.
Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

Pridėti komentarą

ukzinios.lt pasilieka teisę pašalinti nekultūringus, nesusijusius su tema, įstatymus pažeidžiančius, reklaminius, skatinančius smurtą komentarus. Už komentarus atsako juos parašę skaitytojai. Kurstant smurtą, rasinę, tautinę, religinę bei kitokio pobūdžio neapykantą ar kitaip pažeidžiant LR įstatymus, galite sulaukti atitinkamų tarnybų dėmesio.


Kainoteka

Optima 13 Picerijos salės nuoma

Draugai

Ukmerges kulturos puslapiai

gpm 2011 n 135

Lietuvos valstybe

ukvm

vilkmerge

UKC logo 115x63

Apkeliauk

Tauragės laikraštis

KuoSkiriasi.lt

baidariu aukstaitija

Interneto dienraštis Bernardinai

Vilkmerge

lrytas

delfi

logo srtrf-300x170

Į viršų